7
Comparaciuni shtë nabëtsëꞌa
Bëchi, lëꞌë të narac bëꞌa lëy shtë Dios, rdëꞌë të cuendë lo quë narniꞌi lëy runë tucarë gunë mieti cumplir hashtë gati mieti. Por ejemplë, tubi naꞌa casadë nalíꞌbiꞌ con tséꞌliꞌ por lëy hashtë gati tséꞌliꞌ perë iurë gati tseꞌlë naꞌa, iurní na naꞌa librë. Lëꞌë lëy shtë galcasadë hia adë rúnëdiꞌi obligar lë́ꞌëll. En cambi si talë naꞌa ni guëcáꞌall stubi nguiu mientras lëꞌë tséꞌliꞌ nabani, iurní quëhúnëll duldë adulteri; perë si talë tseꞌlë naꞌa guti, lëꞌë lëy naliꞌbi naꞌa con tséꞌliꞌ, hia nápëdiꞌin pudërë parë lë́ꞌëll nu si talë caꞌa naꞌa ni stubi nguiu, hia adë nádiꞌin duldë.
Zni zac na lëꞌë të bëchi la sahia, na të ziquë tubi naꞌa naguti tséꞌliꞌ. Antsë guc të unidë con lëy shtë Moisés, perë iurneꞌ por gac unidë të con Cristo lu cruz, iurneꞌ adë rnibë́ꞌadiꞌi lëy lëꞌë të sino rnibëꞌa Cristo lëꞌë të, el quë naguashtë́ ladi ra tëgulë. Zni guc të parë guëquëreldë të tubi manërë santu. Antsë iurë guanáldaꞌa tëchi deseo mal naguc shtuꞌu cuerpë shtë hiaꞌa, cusë nabëdë́ꞌnaꞌa purquë lëy bëꞌnë prohibëhin; cusë mal ni bësini lëꞌë hiaꞌa lu duldë, grë partë shtë shcuérpaꞌa. Bëꞌnë duldë parë guaꞌa lëꞌë hiaꞌa lu galguti. Perë bëꞌnë Dios parë adë nápëdiꞌi lëy pudërë subrë lëꞌë hiaꞌa. Gútiaꞌa parë lëy nanapë lëꞌë hiaꞌa ziquë muzë shtëhin të parë guëdë́ꞌnaꞌa sirvë Dios con libertá, lë́dëdiꞌi ziquë tubi naná bajo ordë shtë lëy sino tubi manërë cubi según Espíritu Santo.
Duldë nananú laꞌni lduaꞌa
¿Pë guëniꞌi hiaꞌa de ndëꞌë, de quë lëꞌë lëy na mal? Aquëdiꞌi. Adë nádiꞌi lëy cusë mal purquë por lo quë naná escritë laꞌni lëy, runguë bë́ꞌahia faltë nanapa. Por ejemplë, sin lëy nunquë adë guëdë́ꞌëdiaꞌa cuendë de quë na duldë iurë rzebi lduaꞌa pë shtë mënë, purquë naescritë: “Adë sébidiꞌi ldúꞌul pë shtë mënë”. Por lo quë narniꞌi mandamientë, lëꞌë duldë bëꞌnë gan; bësëdchinin zihani deseo mal laꞌni lduaꞌa. Pues catë nídiꞌi lëy adë rac bë́ꞌadiꞌi mieti pë na duldë. Tubi tiempë más antsë, adë bëdë́ꞌëdiaꞌa cuendë pë rniꞌi lëy; contentë nabania; perë iurë bënguë bë́ꞌahia pë rniꞌi lëy, guc bë́ꞌahia de quë napa duldë, de quë runë tucarë gatia parë siemprë. 10 Lëy naná designadë parë guëneꞌe vidë parë na, bëaquin ziquë tubi sentënci parë gatia. 11 Bësiguë́ duldë na. Duldë bëꞌnë provëchë të parë guësëdchini mandamientë galguti parë na con resultadë bëna duldë nu nahia ziquë tubi naguti.
12 Pues grë lëy con mandamientë shtë më na santu; na rahin justë nu zaꞌquë. 13 Rnaꞌbë diꞌdza ¿tubi cusë zaꞌquë bësëdchini galguti parë na? Aquëdiꞌi, sino duldë biaꞌa na lu galguti. Bëꞌnë dchiꞌni duldë cusë zaꞌquë parë bësëdchinin galguti. Zni rluaꞌa lla na duldë, demasiadë mal. Por mandamientë shtë Dios, rac bëꞌa hiaꞌa blac fier na duldë.
14 Rdëꞌë hiaꞌa cuendë de quë lëy na santu perë na, nahia mal; quëhuna cumplir deseo mal nananú laꞌni lduaꞌa por duldë naná ziquë lamë shtëna. 15 Lëꞌë duldë naruna, nanë́a adë nazáꞌquëdiꞌin perë lo quë nadë rac shtúꞌudiaꞌa, ni quëhuna; lo quë narac shtuꞌu guna, ni adë rúnëdiaꞌa cumplir. 16 Zni si talë quëhuna lo quë nadë rac shtúꞌudiaꞌa, nahia de acuerdë de quë tubldí na lëy shtë Dios. 17 Pues adë nádiaꞌa naquëhunë ra cusë mal sino duldë nananú laꞌni lduaꞌa, quëhunin cusë mal ni. 18 Rdë́ꞌëhia cuendë de quë laꞌni lduaꞌa nídiꞌi cusë zaꞌquë. Rac shtuaꞌa guna bien perë adë nápëdiaꞌa fuersë parë guna cumplir. 19 Adë rúnëdiaꞌa cumplir ra cusë zaꞌquë narac shtuaꞌa guna, sino lëꞌë duldë nadë rac shtúꞌudiaꞌa, ni sí, quëhuna cumplirin. 20 Iurneꞌ si quëhuna lo quë nadë rac shtúꞌudiaꞌa, lëdë nádiaꞌa naquëhunin sino duldë nananú laꞌni lduaꞌa, quëhunin ra cusë mal. 21 Zni nahin iurë rac shtuaꞌa guna bien, sulë mal runa. 22 Perë por partë shtë espíritu laꞌni lduaꞌa, nalë́ rquitë lduaꞌa con lëy shtë Dios 23 perë laꞌni shcuerpa nanú stubi pudërë naná runë cuntrë cusë zaꞌquë. Nahia ziquë prësi shtë pudërë mal ni nananú laꞌni shcuerpa.
24 Prubi de na. ¿Chu guëneꞌe libertá parë guna gan lu duldë nanuaꞌa na lu galguti? 25 Rdë́ꞌëhia graci lu Dios purquë bëꞌnë më librar na lu pudërë shtë duldë nananú laꞌni lduaꞌa. Bëꞌnë mëhin por Jesucristo, Shlámaꞌa. Laꞌni lduaꞌa rac shtúꞌuhia guna cumplir ra mandamientë shtë Dios, perë shcuerpa runë cumplir mal deseo narsëdchini duldë.