8
Bendición narsëdchini Espíritu Santo
Pues iurneꞌ adë gúnëdiꞌi Dios condenar ni tubi naná unidë con Cristo Jesús purquë Espíritu Santo rneꞌe vidë sin fin por lëꞌë më. Bëlá më na de duldë con sentënci naná gatia. Lo quë lëy adë rúnëdiꞌi gan; nápëdiꞌin pudërë parë gunë compañi lëꞌë hiaꞌa të guëdë́ꞌnaꞌa cumplir lëy; débil na shcuérpaꞌa. Perë Dios sí, bësheꞌldë më shini më con cuerpë shtë nguiu; bëdchini Jesús parë guëdchisúhiꞌ duldë; bëꞌnë më condenar duldë nananú laꞌni lduꞌu mieti. Zni bëꞌnë më të parë guëdë́ꞌnaꞌa cumplir lo quë narnibëꞌa lëy. Cagniaꞌa shcuendë ra nardëꞌë sí parë guësë́ Espíritu Santo lëꞌë raiꞌ nu adë rúnëdiꞌi rall cumplir deseo mal nananú laꞌni lduꞌu raiꞌ.
Grë́tëꞌ el quë narianaldë tëchi cusë mal, conductë shtë rall na mal; perë el quë narianaldë tëchi cusë shtë Espíritu Santo, runë rall cumplir lo quë narac shtuꞌu Dios. El quë narianaldë tëchi cusë mal, gátiꞌ perë el quë narianaldë ra cusë zaꞌquë shtë Espíritu, nápëll vidë verdadërë nu cuedchí ldúꞌull. Grë ra narianaldë tëchi deseo mal, na rall enemigu shtë Dios purquë adë në́diꞌi guëzuꞌbë diaguë rall shtiꞌdzë më. Adë ráquëdiꞌi guëzuꞌbë diaguë rall shtíꞌdziꞌ. Por ni ra narunë intriegu mizmë lëꞌë rall lu duldë, adë rquítëdiꞌi lduꞌu rall Dios.
Perë lëꞌë të adë rianáldëdiꞌi të tëchi deseo mal laꞌni lduꞌu të sino rnibëꞌa Espíritu Santo lëꞌë të si talë verdá quëbezë Espíritu Santo laꞌni lduꞌu të. Grë ra nanápëdiꞌi Espíritu shtë Cristo, nádiꞌi rall shmënë Cristo. 10 Perë si talë Cristo cuezënúhiꞌ laꞌni lduꞌu të aunquë shcuerpë të gati por causë duldë, espíritu shtë të napë vidë eternë purquë tubldí na shcuendë të lu Dios. 11 Si talë lëꞌë Espíritu nabëcuaꞌñi Jesús ladi ra tëgulë, cuezënúhiꞌ lëꞌë të, mizmë më ni guëneꞌe vidë parë cuerpë shtë të, cuerpë naná destinadë parë gati. Gunë Dios ni por Espíritu shtë më naquëbezënú të.
12 Por ni bëchi, lëꞌë deseo mal nananú laꞌni lduꞌu hiaꞌa, adë nápëdiꞌin ni tubi pudërë ni derechë parë guëdë́ꞌnaꞌa cumplir ra cusë ni 13 perë si talë tsaglaꞌguë gunë të ra cusë mal, gati të. En cambi si talë por pudërë shtë Espíritu Santo guëdë́ꞌël fin con ra cusë mal narúnël, iurní guëbánil parë siemprë.
14 Si talë quëgsë́ Espíritu Santo lë́ꞌël, nal shini Dios. Sulë mënë ni na legítimë shini më. 15 Lëꞌë Espíritu nabëꞌnë të recibir, nádiꞌiꞌ Espíritu shtë galërzac zi parë rdzëbë të lúhiꞌ stubi, sino bëꞌnë të recibir Espíritu narunë parë gac të shini Dios nu por Espíritu ni rnáꞌbaꞌa lúhiꞌ: “Nal Dios, Shtadë naꞌa”. 16 Mizmë Espíritu ni na testigu juntë lo quë narniꞌi lduꞌu hiaꞌa de quë na hiaꞌa shini Dios. 17 Na hiaꞌa shini Dios nu quëhunë më tratë lëꞌë hiaꞌa ziquë shini më; juntë con Cristo nadápaꞌa derechë guëcaꞌa hiaꞌa lo quë nanapë më. Si talë rzac zi hiaꞌa juntë con Cristo, también guëdápaꞌa partë con lëꞌë më iurë gunë Dios honrar shíniꞌ.
18 Parë na grë́tëꞌ galërzac zi shtë tiempë neꞌ, adë rúnëdiꞌin comparar con cusë zaꞌquë nu hunurë naguëdápaꞌa despuësë, 19 purquë grë lo quë nabëntsaꞌu Dios, quëbezin con llëruꞌbë deseo parë iurë gunë Dios honrar grë ra shini më. 20 Grë cusë napë quë tsalú, lë́dëdiꞌi por prupi voluntá shtënin sino por voluntá shtë Dios naná bëntsaꞌu grë́tëꞌ cusë. Perë bëntsaꞌu më ra cusë ni con segurë de quë gac cambin 21 purquë lo quë nabëntsaꞌu më, gunë më librar të parë adë tsalúdiꞌin; adë rúꞌdzëdiꞌin, sino gapin partë juntë con ra shini më iurë gunë më librar lëꞌë raiꞌ. 22 Rdëꞌë hiaꞌa cuendë guëdubi cusë nabëntsaꞌu më riá lduꞌin nu ruꞌnin ziquë tubi naꞌa nanapë dulurë shtë nagalë shíniꞌ. Zni na guë́ꞌdchiliu hashtë nedzë́. 23 Lëdë niáꞌasëdiꞌi ra cusë nabëntsaꞌu Dios riá lduꞌu hashtë gac cumplir tiempë, sino nu lëꞌë hiaꞌa, aunquë nadápaꞌa Espíritu cumë sëñi de lo quë guëdë́ꞌnaꞌa recibir despuësë, riá lduꞌu hiaꞌa demasiadë; dzulézaꞌa niaꞌa ca iurë guëcaꞌa më lëꞌë hiaꞌa nu gac cambi shcuérpaꞌa parë adë gátidiꞌiaꞌa stubi jamás. 24 Gúcaꞌa salvar con esperansë tubi dzë gunë më cambi shcuérpaꞌa, perë todavía rnádiꞌi hiaꞌa lo quë narbézaꞌa. Lo quë rna hiaꞌa rquíꞌnidiꞌi dzulézaꞌahin 25 perë si talë dzulézaꞌa lo quë nadë chu rnádiꞌi, iurní con pacënci dzulézaꞌa.
26 Nadápaꞌa esperansë; nu Espíritu Santo quëhúniꞌ compañi lëꞌë hiaꞌa catë adë ráquëdiꞌi hiaꞌa. Pues adë rac bë́ꞌadiꞌi hiaꞌa lla guënáꞌbaꞌa lu Dios, perë lëꞌë Espíritu Santo quëhúniꞌ ruëguë lu Dios por lëꞌë hiaꞌa. Quëhúniꞌ ruëguë lu më con bë nadë gúnëdiꞌi gan shtíꞌdzaꞌa guëniꞌi pë runë cuntienë. 27 Nu Dios el quë nanë́ grë shgábaꞌa, riasë́ më grë diꞌdzë shtë Espíritu Santo purquë lëꞌë Espíritu canihúniꞌ ruëguë de acuerdë con voluntá shtë Dios. Quëhunë më ruëguë lu Dios por grë ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më.
Na hiaꞌa más quë narunë gan
28 Nanë́ hiaꞌa grë cusë quëac parë bien shtë ra mënë narac shtuꞌu më de verdá, ra nagulë́ Dios según voluntá shtë më, 29 purquë grë́tëꞌ nabënguë bëꞌa Dios dizdë antsë, bëꞌnë më destinar lëꞌë raiꞌ të parë gac raiꞌ ziquë shini më nabërulë́ Jesús parë gac Jesús el quë nagunë recibir más hunurë entre grë ra sáhiꞌ. 30 Grë ra nagulë́ Dios, guc destinar raiꞌ; ni gunaꞌbë më lëꞌë raiꞌ. Ra mënë naná gunaꞌbë më, bëꞌnë më të gac tubldí shcuendë raiꞌ lu më. Na raiꞌ justë; bëꞌnë më parë guëquëreldënú mënë ni Jesucristo lu gubeꞌe.
31 ¿Pë más guëniꞌi hiaꞌa? ¿Si Dios nanú favurë de lëꞌë hiaꞌa, chull gunë gan lu hiaꞌa? 32 Dios voluntariamente bë́ꞌniꞌ intriegu prupi shini më parë gátiꞌ shlugáraꞌa. Bëꞌnë më intriegu shini më lu galguti të gac salváraꞌa. ¿Llallë gunë më negar guëdëꞌë më los de más cusë zaꞌquë? hia quë cuezënú shini më lëꞌë hiaꞌa. 33 ¿Chull guëdchiꞌbë demandë lu Dios cuntrë ra nagulë́ më? Ni túbidiꞌi; Dios quëhunë tubldí shcuéndaꞌa lu më. 34 ¿Chull gunë condenar lëꞌë hiaꞌa? Ni túbidiꞌi. Cristo gútiꞌ nu zac guashtë́ më ladi ra tëgulë nu quëbezë më lugar shtë pudërë juntë con Dios nu quëhunë më ruëguë por lëꞌë hiaꞌa. 35 ¿Chull gunë gan parë guëdchisú amor shtë Cristo parë lëꞌë hiaꞌa? Ni túbidiꞌi. Masiá rzunaldë mënë lëꞌë hiaꞌa; si talë rguini mënë lëꞌë hiaꞌa, u si nanú problemë u galërzac zi; masiá runë faltë naguëdáuhaꞌa u runë faltë shábaꞌa; si talë zugaꞌa hiaꞌa lu peligrë, ni tubi cusë gúnëdiꞌi gan guëdchisú amor shtë Cristo de lëꞌë hiaꞌa. 36 Sagradas Escrituras rniꞌi:
Nadzú hiaꞌa nu na hiaꞌa dispuestë gátiaꞌa grë ra dzë purquë na hiaꞌa shmënë më.
Quëhunë mënë tratë lëꞌë hiaꞌa cumë tubi lliꞌli lu ra narguini lëꞌë ma.
37 Perë entrë grë cusë rëꞌ, na hiaꞌa mënë narunë gan lu grë cusë mal por Jesucristo el quë narac shtuꞌu lëꞌë hiaꞌa. 38 Znítiꞌi, napa segurë de quë ni tubi cusë guëguquë́ lëꞌë hiaꞌa de Dios, el quë narac shtuꞌu lëꞌë hiaꞌa; ni por galguti, ni por tubi nanabani iurneꞌ, nilë por ra ianglë, nilë por grë ra narnibëꞌa lu gubeꞌe, ni por lo quë naguër guëdchini nu nilë por nananú iurneꞌ 39 nilë lo quë naná guiaꞌa, ni por lo quë nananú guetë, ni por stubi clasë pudërë nananú laꞌni guë́ꞌdchiliu, gáquëdiꞌi guëguquë́ lëꞌë hiaꞌa lu amor shtë Dios, amor nabëluaꞌa më lu hiaꞌa por Cristo Jesús Shlámaꞌa.