9
Gulë́ Dios ra mënë israelitë
Cagniaꞌa verdá cumë shmënë Cristo nanahia; quëbezënú Espíritu Santo na, nu mizmë shgaba quëhunë testificar ruadiꞌdza verdá. Nalë́ nahia tristë nu riá lduaꞌa; se intiende quëhuna sufrir laꞌni lduaꞌa por sahia, ra më israelitë. Nahia dispuestë gunë më condenar na si talë por ni gac salvar ra sahia, ra mënë naná më ladza. Lëꞌë raiꞌ na raiꞌ më israelitë; gudili Dios lëꞌë raiꞌ të gac raiꞌ shini më. Bëluaꞌalú llni lu raiꞌ, llni nazeꞌdë de Dios. Ra conveñi nu promësë nu lëy shtë Dios, bëꞌnë raiꞌ recibir. Bëꞌnë raiꞌ recibir ordë lla rac shtuꞌu Dios gunë raiꞌ adorar Dios laꞌni iáduꞌu. Lëꞌë raiꞌ na llëbní shtadë guëlú hiaꞌa nu de lëꞌë raiꞌ, según nardchini mënë lu guë́ꞌdchiliu, gulë Cristo el quë nagulë́ Dios parë guënibë́ꞌaiꞌ. Jesucristo na Dios nu runë tucarë grë mieti gunë rall alabar lë́ꞌiꞌ. Benditë na më parë siemprë. Amén.
Quëgníꞌidiaꞌa de quë adë bë́ꞌnëdiꞌi Dios cumplir shtíꞌdziꞌ, sino todavía napë shtiꞌdzë më valurë parë ra mënë purquë nanú mënë nanádiꞌi llëbní Israel, perë gudili Dios lëꞌë raiꞌ; na raiꞌ shmënë më. Gudílidiꞌi Dios grë ra llëbní Abraham parë gac raiꞌ legítimë shini Abraham sino rniꞌi më lu Abraham: “Por shínil Isaac, gápël llëbní naná ra nagudilia”. Grë ndëꞌë runë cuntienë ni tubi na shini Dios sulë purquë gúlëll më israelitë, sino ra shini Dios na el quë narialdí lduꞌu promësë shtë Dios. Mënë ni na de verdá llëbní Abraham. Pues lëꞌë promësë naguniꞌi Dios lu Abraham rniꞌi: “Stubi izë ziquë tiempë neꞌ guëabría nu Sara gápiꞌ tubi shíniꞌ”.
10 Más de ni nanú ejemplë shtë Isaac, shtadë guëlú hiaꞌa. Guërupë shini Rebeca na raiꞌ shini tubsë nguiu, Isaac. 11-13 Ra shini Isaac nu Rebeca todavía láꞌadiꞌi gálëdiꞌi raiꞌ, ni tubi mal bë́ꞌnëdiꞌi raiꞌ, perë guniꞌi Dios lu Rebeca: “Shínil naguëlú galë, gáquëll muzë parë shínil naguëdchini despuësë”. Ni na de acuerdë lo quë Sagradas Escrituras rniꞌi: “Guc shtuaꞌa Jacob perë guná záꞌquëdiaꞌa lu Esaú”. Zni bëluaꞌa clarë Dios napë më derechë gulë́ më lo quë narniꞌi lduꞌu më. El quë narac shtuꞌu më, rnaꞌbë më; nídiꞌi importë pë cusë quëhunë rall.
14 ¿Gu runë cuntienë diꞌdzë rëꞌ de quë adë nazáꞌquëdiꞌi Dios? Aquëdiꞌi. 15 Mizmë Dios guniꞌi lu Moisés: “Guna favurë parë el quë narac shtuaꞌa; guëgaꞌa lduaꞌa el quë narac shtuaꞌa”. 16 Zni nahin, lëꞌë favurë shtë Dios, zéꞌdëdiꞌin lu mënë purquë rac shtuꞌu mënë, nilë por lo quë naquëhunë rall sino por voluntá shtë më, el quë nargaꞌa lduꞌi mënë. 17 Nanú stubi ejemplë; laꞌni Sagradas Escrituras rniꞌi shcuendë rëy shtë Egipto. Rniꞌin: “Bëzúa lë́ꞌël ziquë rëy shtë Egipto parë guëná mënë pudërë shtëna por mudë naruna tratë lë́ꞌël të guini mënë narëtaꞌ lu guë́ꞌdchiliu, blac llëruꞌbë na pudërë shtëna”. 18 Zni zac guëniꞌi hiaꞌa napë më pacënci parë el quë narac shtuꞌu më, nu zac runë më të gac naguëdchi lduꞌu mënë según voluntá shtë më.
19 Perë guëníꞌil lua: “Si talë zni nahin ¿pëzielú rdchiꞌbë Dios demandë cuntrë nguiu? ¿Chull rzutipë lu voluntá shtë Dios?” 20 Perë rniaꞌa lul, ¿chu nal të parë rchupë díꞌdzël con Dios? Nídiꞌi mudë gueꞌsu guëniꞌi lu mënë naruntsaꞌu gueꞌsu: “¿Pëzielú bëntsáꞌul na zndëꞌë?” 21 Na Pablo rniaꞌa lu të, el quë naruntsaꞌu gueꞌsu, nápëll derechë guntsáꞌull cualquier cusë narniꞌi ldúꞌull. Con mizmë benë shtë gueꞌsu guntsáꞌull tubi gueꞌsu chulë nu especial, nu con mismë benë gactsaꞌu tubi cusë nadë rluáꞌadiꞌi chulë.
22 ¿Pë rniꞌi ldúꞌul? Aunquë más antsë guc shtuꞌu guëluaꞌa Dios pudërë shtë më cuntrë ra mënë nabëꞌnë mal, biaꞌa lduꞌu më mal mudë shtë nguiu ni; pacënci guc më con ra narunë tucarë cashtigu eternë. 23 Nu guc shtuꞌu guëluaꞌa më ra favurë ruꞌbë nu bendición parë lëꞌë hiaꞌa. Bëgaꞌa lduꞌu më lëꞌë hiaꞌa; bë́ꞌniꞌ preparar lëꞌë hiaꞌa dizdë más antsë parë guëquëreldënú hiaꞌa lëꞌë më. 24 Parë ni gulë́ më lëꞌë hiaꞌa, mënë israelitë nu ra nanádiꞌi më israelitë. 25 Ziquë rniꞌi laꞌni librë nabëquëꞌë Oseas:
Ra nanádiꞌi shmëna, gululëhia lëꞌë raiꞌ shmëna.
Lëꞌë ra nadë rac shtúꞌudiaꞌa antsë, ni gululëhia mënë narac shtuaꞌa.
26 Mizmë lugar catë antsë guniꞌi Dios: “Nádiꞌi të shmëna”, ndë guëniꞌi mënë: “Na të shini Dios nanabani”.
27 Nu Isaías guniꞌi shcuendë naciuni Israel: “Aunquë nilë llëbní shtë tëgulë Israel na cantidá mënë ziquë iuꞌlli shtë nisëduꞌu, nadë más bëldasë rall gac salvar 28 purquë gunë më cumplir shtíꞌdziꞌ hashtë tsalú sentënci cuntrë ra narëtaꞌ lu guë́ꞌdchiliu”. 29 Gaquin ziquë mizmë Isaías guniꞌi antsë:
Dadë shtë ra ianglë, si talë adë bë́ꞌnëdiꞌi më perdunë bëldá shtadë guëlú hiaꞌa të gátidiꞌi raiꞌ,
pues iurneꞌ na hiaꞌa ziquë ra mënë naguquëreldë guëꞌdchi Sodoma nu Gomorra.
Ra mënë israelitë nu dizaꞌquë shtë më
30 ¿Pë runë cuntienë grë ndëꞌë? ¿Pëllë guëniꞌi hiaꞌa de quë ra nanádiꞌi më israelitë, ra nadë rac shtúꞌudiꞌi gunë rall cumplir lëy shtë Dios, hia nasalvar rall; tubldí na shcuendë rall lu Dios purquë gualdí lduꞌu rall shtiꞌdzë më 31 perë ra mënë israelitë narianaldë tëchi lëy shtë më, bë́ꞌnëdiꞌi rall gan gac rall më zaꞌquë lu Dios? 32 ¿Pëzielú? purquë ra më israelitë adë gualdídiꞌi lduꞌu rall shtiꞌdzë Dios parë gac salvar rall sino gualdí lduꞌu rall mizmë lëꞌë rall, u sea ra obrë zaꞌquë nabëꞌnë rall gualdí lduꞌu rall. Zni gulaguë rall ziquë tubi narreldë guëc guëꞌë. 33 Ziquë naescritë laꞌni shtiꞌdzë Dios:
Guná, na rdchiꞌba tubi nguiu naná ziquë tubi guëꞌë catë rreldë mënë guëquin.
Na më ziquë guëꞌë narunë storbë.
El quë narialdí lduꞌi shtiꞌdzë më, ni nunquë guënítill shnéziꞌ.