10
Bëchi, lo quë narac shtuaꞌa con guëdubinú lduaꞌa, lo quë narnaꞌba lu Dios, gac salvar ra mënë israelitë. Nahia testigu de quë zianaldë raiꞌ lëy shtë Dios con llëruꞌbë devociuni perë adë riasë́diꞌi rall; nápëdiꞌi rall llni shtë Dios. Adë guënë́diꞌi rall manërë runë Dios parë gac tubldí shcuendë nguiu lu më; más bien guc shtuꞌu rall por gunë cumplir lëy, gac rall më zaꞌquë lu Dios. Adë në́diꞌi rall gunë rall recibir salvaciuni cumë favurë nabëꞌnë më por grë mieti. Pues parë grë ra naná rialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios, adë rianáldëdiꞌi rall tëchi lëy parë gac tubldí shcuendë rall lu më. Rac bëꞌa rall sulamëntë por Cristo napë nguiu tratë con Dios.
Nu Moisés bëquë́ꞌëiꞌ gac tubldí shcuendë nguiu lu Dios si talë gunë nguiu cumplir lëy; guniꞌi Moisés: “El quë nagunë cumplir grë puntë shtë lëy, guëquitë lduꞌi parë siemprë”. Perë manërë parë gac tubldí shcuendë nguiu lu Dios por fe na zndëꞌë; lëdë nagánëdiꞌin. Adë rúnëdiꞌil llgabë napë quë tsépil lu gubeꞌe parë tsagllíꞌil Cristo parë gac salvárël nu adë rúnëdiꞌil llgabë napë quë guiétël catë nanú ra tëgulë parë tsagllíꞌil Cristo de ndë. Aquëdiꞌi. ¿Pëllë rniꞌi lëy? Rniꞌin: “Bëdchini diꞌdzë parë lë́ꞌël; hia ruadíꞌdzël diꞌdzë ni lu mënë; cabezin laꞌni ldúꞌul”. Pues mizmë dizaꞌquë rëꞌ naquëdëꞌnë naꞌa predicar, rniꞌi de quë napë quë tsaldí lduꞌu mënë shtiꞌdzë Jesús. Ruadiꞌdzë naꞌa de quë si talë rníꞌil Jesús na Dadë nanapë derechë parë guënibë́ꞌaiꞌ lë́ꞌël nu si talë rialdí ldúꞌul de verdá de quë bëldishtë́ Dios lëꞌë Jesús ladi ra tëgulë, zac salvárël. 10 Napë quë tsaldí ldúꞌul shtiꞌdzë më parë gac tubldí shcuéndël lu Dios; con ruaꞌl quëhúnël testificar rialdí ldúꞌul Dios; por ni nasalvárël.
11 Sagradas Escrituras rniꞌi: “Ni tubi chu narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Dios, adë guëtúdiꞌi lull”. 12 Nídiꞌi diferenci entrë ra më israelitë nu con ra nanádiꞌi më israelitë, pues mizmë Dadë Jesús na Dadë shtë grë mënë nu rneꞌe më sin medidë caꞌa grë ra narialdí lduꞌi lëꞌë më. 13 Zni na, grë ra narnaꞌbë Dadë Jesús parë gúniꞌ perdunë lë́ꞌëll, gac salvárëll. 14 Perë ¿llallë guënaꞌbë rall lëꞌë më si talë adë rialdídiꞌi lduꞌu rall lëꞌë më? ¿Llallë tsaldí lduꞌu rall lëꞌë më si talë chu nádiꞌi naruadiꞌdzë lu rall dizaꞌquë shtë më? ¿Llallë guini rall? nu adë chu nádiꞌi nanuaꞌa shtiꞌdzë më parë lëꞌë rall. 15 ¿Llallë tsagniꞌi mënë dizaꞌquë si talë adë chu nádiꞌi el quë nabësheꞌldë lëꞌë nguiu ni? Ziquë rniꞌi Sagradas Escrituras: “Blac nasaꞌa iurë guëdchini ra naruadiꞌdzë dizaꞌquë nu nutici narsëquitë lduꞌu mënë”.
16 Perë lëdë grë́diꞌi mënë runë rall cuendë dizaꞌquë, ziquë bëquëꞌë Isaías: “Dadë ¿chull gualdí lduꞌu diꞌdzë nabiadiꞌdzë naꞌa lu rall?” 17 Sin quë adë guëtë́ꞌdëdiꞌi, rialdí lduꞌu mënë iurë ruadiꞌdzë tubi më dizaꞌquë lu rall. Dizaꞌquë ni na mizmë shtiꞌdzë Jesucristo.
18 Perë rnaꞌbë diꞌdza lu të ¿pë adë bínidiꞌi rall lo quë nacagniꞌi Dios lu mënë? Clarë quë sí; bini rall grë́tëꞌ diꞌdzë ni. Sagradas Escrituras rniꞌi:
Biadiꞌdzë Dios shtíꞌdziꞌ guëdubi nezë shtë guë́ꞌdchiliu.
Shtiꞌdzë më bërëꞌtsë hashtë catë rialú guë́ꞌdchiliu.
19 Guëabrí guënaꞌbë diꞌdza: ¿pë na posiblë adë guc bë́ꞌadiꞌi mënë israelitë shtiꞌdzë më? Pues primërë puntë, Moisés bëquë́ꞌëiꞌ shtiꞌdzë Dios narniꞌi:
Guna parë guëzebi lduꞌu të lu tubi naciuni nanadë runguë bë́ꞌadiꞌi na.
Guna tratë lëꞌë rall të guëldënú të lëꞌë rall, mënë nanë́diꞌi tsasë́ rall shtiꞌdza.
20 Segundë puntë, Isaías gupë valurë nu bëquë́ꞌëiꞌ:
Ra nagudílidiꞌi na, bëdiaꞌguëlú rall na.
Guëluaꞌaluhia lu ra nadë gunáꞌbëdiꞌi por na.
21 Perë en cuantë shcuendë mënë israelitë rniꞌi Isaías: “Guëdubi tiempë bëldí guiahia parë guna recibir mënë nanë́diꞌi guëquë́ diaguë shtiꞌdza, mënë narniꞌi cuntrë voluntá shtëna”.