11
Mënë israelitë naná salvar
Iurneꞌ quëgnaꞌbë diꞌdza: ¿pë na posiblë bëquë́ guiaꞌa më parë siemprë ra mënë israelitë? Aquëdiꞌi; pues mizmë na nahia më israelitë; nahia llëbní Abraham; Benjamín na shtadë guëluhia. Dizdë más antsë Dios gulë́ më ra mënë israelitë; adë bëquë́ guiaꞌa Dios lëꞌë rall. ¿Pë riasë́diꞌi të lo quë narniꞌi Sagradas Escrituras laꞌni histuri nabëꞌnë Elías? Bëdchiꞌbë Elías galquiá cuntrë mënë israelitë; guníꞌiꞌ lu Dios: “Dadë, ra mënë gudini rall ra nabiadiꞌdzë shtíꞌdzël nu bëzalú rall bëcuꞌguë shtë́nël. Sulë na nahia muzë shtë́nël nanabani. Nu rac shtuꞌu rall quini rall na.” Perë Dios bëquebi lu Elías: “Na gulëhia mënë; napa gadchi mili nguiu nadë bëzullíbidiꞌi delantë lu dzanë Baal”. Rniaꞌa lu të, mizmë iurneꞌ ziquë tiempë dzë ni, Dios napë tubi tantë mënë israelitë nagulë́ më ziquë favurë shtë më të gac raiꞌ shini më. Si talë na raiꞌ shini më por tubi favurë, iurní nádiꞌin por lo quë naquëhunë raiꞌ purquë iurní favurë nídiꞌi favurë sino salvaciuni na ziquë rallë narunë tucarë por lo quë nabëꞌnë rall. Bëꞌnë më favurë ni sulë por galërgaꞌa ldúꞌiꞌ.
¿Pë guëníꞌiaꞌa? Casi grë mënë israelitë adë bëdzélëdiꞌi rall manërë parë gac salvar rall, perë bëldá rall nagulë́ Dios, bëꞌnë raiꞌ recibir favurë shtë më. Los de más më israelitë guc naguëdchi lduꞌu rall, bëꞌnë Dios. Zni rniꞌi Sagradas Escrituras: “Bësaꞌnë Dios lëꞌë rall lu nacahi të adë tsasë́diꞌi rall; adë rnádiꞌi rall con slu rall; adë rínidiꞌi rall con diaguë rall, bëꞌnë Dios. Zni na rall hashtë iurneꞌ.” Nu zac rniꞌi David:
Grë cusë zaꞌquë nanapë mënë ni, guëabrí ziquë trampë catë ldaguë rall.
Vidë chulë shtë rall guëabrí guëc rall cumë cashtigu.
10 Nu slu rall guëcahi të parë guënádiꞌi rall verdá.
Nu galriá lduꞌu shtë rall gac ziquë tubi bultë nëꞌë.
Salvaciuni shtë ra nanádiꞌi më israelitë
11 Iurneꞌ rnaꞌbë diꞌdza: ¿pë na ra mënë israelitë ziquë tubi mënë narreldë lu guëꞌë nu gúnëdiꞌill gan jamás tsashtëll stubi? Aquëdiꞌi, sino iurë bëquë́ guiaꞌa më israelitë salvaciuni, ra mënë nanádiꞌi më israelitë guatë́ rall shnezë Dios parë gac salvar rall të parë guëná mënë israelitë nu guëzebi lduꞌu rall lu mënë ni; iurní tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë më. 12 Guëniaꞌa lu të stubi cusë, si talë iurë bëquë́ guiaꞌa mënë israelitë salvaciuni shtë Dios, iurní bëdchini bendición parë los de más mënë, blac llëruꞌbë bendición guëdchini iurë guëabrí lduꞌu rall lu Dios. Si talë ra më nanádiꞌi më israelitë, napë rall favurë shtë Dios purquë ra mënë israelitë bëniti rall shnezë Dios, blac cusë zaꞌquë guëdchini lu guë́ꞌdchiliu iurë tsaldí lduꞌu mënë israelitë shtiꞌdzë Dios.
13 Perë napa tubi diꞌdzë parë lëꞌë të nanádiꞌi më israelitë. Bësheꞌldë Dios na; nahia poshtë shtë më. Nahin tubi hunurë parë na. 14 Quëhuna shchiꞌni më con guëdubinú lduaꞌa të ra sahia mënë israelitë, iurë guëná rall lëꞌë të, gac shtuꞌu rall gac salvar rall. 15 Pues si talë iurë bëquë́ guiaꞌa Dios lëꞌë rall, ra mënë nanádiꞌi më israelitë guatë́ rall shnezë Dios, ¿llallë gac iurë ra mënë israelitë guëabrí lduꞌu rall shnezë Dios stubi? Gaquin ziquë iurë tsashtë́ tëgulë ladi ra tëgulë. 16 Iurneꞌ guëniaꞌa shcuendë Abraham nu naciuni Israel. Si talë tubi muestrë shtë nacubë na santu, grë nacubë na santu. Si sluꞌchi hiaguë na santu, también ra llicu hiaguë na santu.
17 Bëldá ra mënë israelitë na rall ziquë llicu hiaguë olivo guishi; bëriuguë rahin perë lëꞌë të guc injertar lu tronquë shlugar ra mënë ni, nu napë të partë con vidë shtë hiaguë verdadërë con ra naná shmënë Dios. 18 Adë runë nadchínidiꞌi të; adë chu guëníꞌidiꞌi na të mejurë quë los de más llicu hiaguë. Si talë runë nadchini të, gulë bësëagná lduꞌu të de quë napë të vidë sin fin sulë purquë unidë na të con tronquë shtë hiaguë. Lëꞌë tronquë rneꞌe vidë parë lëꞌë të; lëdë lë́ꞌëdiꞌi të rdëꞌë të vidë parë hiaguë ni.
19 Perë tal vez guëníꞌil lua: “Perë llicu hiaguë riuguin të parë guc injertara; guca injertë lu tronquë shtë hiaguë”. 20 Rniaꞌa lu të; bëdchisú Dios ra mënë israelitë purquë adë gualdídiꞌi lduꞌu rall shtiꞌdzë Dios, perë lë́ꞌël nápël vidë sin fin sulë purquë rialdí ldúꞌul shtiꞌdzë më. Zni nahin; adë runë nadchínidiꞌil sino gupë cuidadë 21 purquë si talë adë bë́ꞌnëdiꞌi Dios perdunë ra mënë israelitë naná ziquë llicu hiaguë legítimë, tampuquë gúnëdiꞌi më perdunë lë́ꞌël si adë rialdídiꞌi ldúꞌul de verdá. 22 Gulë guná, blac llëruꞌbë na amor shtë Dios, perë runë më cashtigu. Ra naná ziquë llicu hiaguë nabëriuguë bëꞌnë më cashtigu demasiadë, perë parë lë́ꞌël gunë më bien si talë tsaglaꞌguë gáquël unidë con lëꞌë më; no sea quë zac lë́ꞌël gáquël ziquë llicu hiaguë nabëriuguë. 23 Más de ni, si talë ra mënë israelitë nanádiꞌi unidë con Cristo iurneꞌ, si talë guëabrí lduꞌu rall lu shnezë Dios, gapë rall vidë sin fin; gac rall ziquë llicu hiaguë naguc injertë lu tronquë stubi. Napë më pudërë parë gunë mëhin. 24 Perë lë́ꞌël nal ziquë llicu hiaguë olivo guishi; nádiꞌil më israelitë perë bëriúguël parë gáquël injertadë con verdadërë hiaguë olivo. Ni na contrari lo quë narunë mieti; adë gáquëdiꞌi unir tubi llicu hiaguë guishi lu tubi tronquë zaꞌquë. Zni nahin con ra mënë israelitë naná ziquë llicu hiaguë verdadërë. Blac sencigi nahin gunë më injertë ra mënë ni lu tronquë shtë hiaguë stubi vësë.
Ra mënë israelitë gac salvar rall
25 Bëchi, quëgniaꞌa comparaciuni purquë rac shtuaꞌa gac bëꞌa të tubi secretë nabëluaꞌa Dios neꞌ. Antsë guasë́diꞌi hiáꞌahin. Perë adë rúnëdiꞌi të llgabë na të mejurë quë los de más saꞌ të. Bëldá ra më israelitë na raiꞌ ziquë ciegu; naguëdchi lduꞌu raiꞌ hashtë gac cumplir zihani mënë nanádiꞌi më israelitë gac salvar. 26 Iurë nasalvar ra mënë ni, iurní grë mënë israelitë gac salvar rall; Sagradas Escrituras rniꞌi:
El quë nagunë librar, zéꞌdiꞌ de Sión.
Guëdchisúhiꞌ duldë shtë llëbní Jacob.
27 Ndëꞌë na tubi promësë nardëꞌa con lëꞌë raiꞌ iurë guëdchisúa duldë shtë rall.
28 ¿Pë runë cuntienë grë ndëꞌë parë ra nabëꞌnë recibir dizaꞌquë? Pues ra më israelitë na rall enemigu shtë Dios iurneꞌ parë gunë të recibir bendición shtë më. Perë gulë́ më lëꞌë rall; bëꞌnë ldaiꞌ më lëꞌë rall purquë na rall shini shmënë Dios naguquëreldë guahietë. 29 Rnaꞌbë më mënë; rzëlaaꞌdchi më bendición cuaꞌa mënë; nunquë gunë më cambi galërniꞌi lduꞌu më. 30 Más antsë adë gualdídiꞌi lduꞌu të shtiꞌdzë më perë iurneꞌ sí, bëꞌnë të recibir galërgaꞌa lduꞌu më. Guquin purquë ra mënë israelitë në́diꞌi tsaldí lduꞌu rall shtiꞌdzë më. 31 Aunquë iurneꞌ lëꞌë rall adë rzuꞌbë diáguëdiꞌi rall shtiꞌdzë më, guëdchini tubi dzë guëgaꞌa lduꞌu Dios lëꞌë rall stubi nu gac salvar rall. Gunë rall recibir galërgaꞌa lduꞌu më stubi juntë con lëꞌë të. 32 Pues parë Dios grë́tëꞌ mënë na rall ziquë ra prësi laꞌni lachiguiꞌbë. Grë́tëꞌ mënë adë bë́ꞌnëdiꞌi cumplir mandadë shtë më të parë guëgaꞌa lduꞌu më grë mieti.
33 Blac llëruꞌbë na shgabë më. Riasë́ më grë́tëꞌ ra cusë. Adë chu gúnëdiꞌi gan gac bë́ꞌall por completë shgabë më. Adë chu ráquëdiꞌi gac bë́ꞌall manërë naquëhunënú më con lëꞌë hiaꞌa. 34 “¿Chull tsasë́ llgabë nanapë Dadë Dios? u ¿chull bëdëꞌë cunseju parë lëꞌë më? 35 ¿Chu bëdëꞌë nacuaꞌa më të parë guëabrí quilli më lë́ꞌëll ziquë pagu?” 36 Purquë por lëꞌë më rniꞌbi grë́tëꞌ cusë. Bëcueꞌshtë́ më grë́tëꞌ cusë; bëntsaꞌu më grë́tëꞌ cusë parë gunë më recibir hunurë nu graci shtë mënë. Runë tucarë grë́tëꞌ mënë guëdëꞌë rall labansë parë lëꞌë më hashtë nídiꞌi fin. Amén.