12
Rac shtuꞌu Dios guëquëréldaꞌa sulë parë lëꞌë më
Znítiꞌi bëcha, quëhuna ruëguë lu të gunë të intriegu mizmë lëꞌë të parë Dios purquë bëgaꞌa lduꞌu më lëꞌë të. Gulë bëꞌnë presentar mizmë lë́ꞌël ziquë ofrendë parë lëꞌë më. Gulë gac të mënë santu, mënë narëuuꞌ lduꞌu Dios. Ni runë tucarë gunë të purquë riasë́ të, nu zni gunë të alabar lëꞌë më. Adë chu guëquëréldëdiꞌi ziquë los de más mënë shtë guë́ꞌdchiliu, sino gulë gac mënë nacubi por cambi nananú laꞌni lduꞌu të. Zni másruꞌu gac bëꞌa të naná voluntá shtë Dios; quiere decir, guadë naná cusë zaꞌquë nu guadë narquitë lduꞌu më nu lo quë naná tubldí delantë lu më.
De acuerdë con favurë nabëꞌnë më, gulë́ më na ziquë poshtë shtë́hiꞌ, rniaꞌa lu të adë chu gúnëdiꞌi llgabë nall më ruꞌbë lu saꞌll. Mejurë gulë bëꞌnë llgabë lo quë naná verdá nu tubldí de acuerdë con fe nabëzëlaaꞌchi Dios parë lë́ꞌël. Ziquë cuerpë shtë nguiu naná zihani partë perë tubsë cuerpë, zni zac lëꞌë hiaꞌa, cantidá na hiaꞌa perë na hiaꞌa tubsë cuerpë naná unidë con Jesucristo, nu lëꞌë hiaꞌa unidë na hiaꞌa, cadë nguiu con grë saꞌ nguiu.
Cadë túbiaꞌa nadápaꞌa don nabëzëlaaꞌdchi Espíritu Santo según favurë nabëꞌnë Dios. Llni nu fuersë narneꞌe Dios adë nádiꞌin igual parë cadë túbiaꞌa, perë runë tucarë guëdëꞌnë dchíꞌniaꞌa llni nadápaꞌa. Si talë por pudërë shtë Dios ráquël guëníꞌil shtiꞌdzë më, guniꞌi shtiꞌdzë më de acuerdë con ldaiꞌ shtë më nabëdë́ꞌnaꞌa recibir de lëꞌë më. Si talë ráquël rúnël sirvë lu saꞌl, pues bëꞌnë sirvë lu raiꞌ con guëdubinú ldúꞌul. Si talë ráquël guëluáꞌal shtiꞌdzë më con pudërë shtë më, pues runë tucarë guëluáꞌal con guëdubinú ldúꞌul. Si talë ráquël guëdë́ꞌël cunseju saꞌl, bëꞌnin con guëdubinú ldúꞌul. El quë nardëꞌë parë shchiꞌni Dios, pues guëdë́ꞌëll sin quë cuéziꞌ gúnëll recibir premi. El quë narac guënibëꞌa, pues tsaglaꞌguë guënibë́ꞌall con cuidadë. El quë nargaꞌa lduꞌu saꞌll, guëgaꞌa ldúꞌull con lëgrë.
Lo quë narunë tucarë gunë ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë
Gulë guc shtuꞌu de verdá grë mënë. Gulë guná tushë ra cusë mal perë gulë tsaglaꞌguë ra cusë zaꞌquë. 10 Gulë guc shtuꞌu con llëruꞌbë cariñi grë saꞌ të. Gulë bëꞌnë honrar saꞌl; gulë bëꞌnë rëspëti lu saꞌl.
11 Adë gac nabë́chidiꞌil; gulë bëꞌnë sirvë Dadë Jesús guëdubi tiempë.
12 Gulë bëquitë lduꞌu të con esperansë nanápël; gulë gac mënë pacënci iurë rzunaldë mënë lë́ꞌël; adë cuézëdiꞌi të sino gulë gunaꞌbë lu Dios guëdubi tiempë.
13 Gulë bëꞌnë compañi ra narialdí lduꞌi shtiꞌdzë Jesús con nicidá shtë raiꞌ. Gulë bëꞌnë recibir bien grë nazeꞌdë visitë lídchil.
14 Si talë tubi mënë rguell guë́quël, gunaꞌbë lu Dios parë guëdëꞌë më bendición parë nguiu ni. Adë rúnëdiꞌil igualadë con lë́ꞌëll.
15 Gulë cue nalëgrë con ra naquëreldë nalëgrë nu gulë bëgaꞌa lduꞌu të con ra naruꞌnë lu galëriá lduꞌu.
16 Súdiꞌi ni tubi dishiꞌbi entrë lëꞌë të. Adë runë narúꞌbëdiꞌil lu saꞌl, sino gulë gac amigu shtë ra mënë nanádiꞌi më ruꞌbë lu guë́ꞌdchiliu.
17 Adë riabrídiꞌi gúnël cusë mal parë el quë narunë cuntrë lë́ꞌël. Gulë guniꞌi lduꞌu gunë të bien delantë lu grë saꞌ të. 18 Gulë guquëreldë sin dishiꞌbi con grë mieti. 19 Adë rúnëdiꞌil vengar sino bëdëꞌë sí gunë Dios cashtigu purquë Sagradas Escrituras rniꞌi: “Runë tucarë guna vengar; na guëguíllahin, rniꞌi Dadë”. 20 Nu zac rniꞌi Sagradas Escrituras: “Si talë enemigu shtë́nël rldiaꞌnë, bëdëꞌë nagáuhiꞌ. Si talë rbídchiꞌ, bëdëꞌë nagúhiꞌ purquë si talë gúnël zni, iurní guëá shnill por galështú.” 21 Adë rdë́ꞌëdiꞌil sí gunë duldë gan lul, sino lë́ꞌël bëꞌnë gan lu mal con lo quë naná zaꞌquë.