13
Runë tucarë grë́tëꞌ mënë gunë rall rëspëti ra gubiernë nu autoridá purquë grë ra autoridá na por voluntá shtë Dios. Ra autoridá zúbëgaꞌa raiꞌ por permisi shtë Dios. Grë ra narzutipë lu shtiꞌdzë gubiernë rúnëll cuntrë lo quë nabëꞌnë Dios punërë. El quë narzutipë lu shtiꞌdzë gubiernë rsëdchínill cashtigu parë mizmë lë́ꞌëll. Grë ra narnibëꞌa nananú guë́ꞌdchiliu, adë rtsë́bëdiꞌi rall ra mënë naquëhunë cusë zaꞌquë sino quë rtsëbë rall ra naquëhunë mal. ¿Gu rac shtúꞌul guëbánil sin quë rdzë́bëdiꞌil lu autoridá? pues gulë cue cusë zaꞌquë; hia iurní guëáꞌnël ziquë ra më zaꞌquë lu ra gubiernë. Pues lëꞌë ra autoridá na rall el quë nabëꞌnë Dios punërë parë bien shtë të, perë si talë lë́ꞌël quëhúnël mal, iurní sí, guëdzë́bël lu autoridá purquë bëꞌnë më punërë lëꞌë rall parë gunë rall cashtigu tubldí grë́tëꞌ el quë naquëhunë mal. Por ni rquiꞌni gunë të rëspëti ra autoridá, lëdë niáꞌasëdiꞌi parë zéꞌdëdiꞌi cashtigu guë́quël sino también purquë laꞌni ldúꞌul nanël zni nazaꞌquin. Por rsunë rëꞌ, gulë quilli ra impuestë nacagnaꞌbë gubiernë purquë na rall por voluntá shtë Dios. Bëꞌnë më punërë lëꞌë rall parë dchiꞌni ni.
Gulë bëdëꞌë lo quë narunë tucarë parë cadë tubi saꞌl. El quë nazeꞌbi contribución, gulë quilli contribución. Grë ra nazeꞌbi impuestë, gulë quilli impuestë. El quë narunë tucarë rëspëti, gulë bëꞌnë rëspëti lë́ꞌiꞌ nu el quë narunë tucarë hunurë, gulë bëꞌnë honrar lë́ꞌiꞌ. Adë rzéꞌbidiꞌi të ni tubi lu saꞌ të sino gulë quilli lo quë narzéꞌbil lu saꞌl. Gulë guc shtuꞌu saꞌl purquë el quë narac shtuꞌu saꞌll de verdá, bë́ꞌnëll cumplir lo quë nacagnibëꞌa lëy shtë Dios. Ra mandamientë rniꞌi: “Adë rúnëdiꞌil duldë adulteri. Adë rguínidiꞌil saꞌl. Adë rbaaꞌnëdiꞌi të. Adë ruadiꞌdzë bíshidiꞌil lu saꞌl. Adë rzébidiꞌi ldúꞌul pë shtë mënë.” Grë ndëꞌë con los de más mandamientë shtë Dios, gúnël cumplir si talë gúnël lo quë narniꞌi shtiꞌdzë më: “Gulë guc shtuꞌu grë saꞌl igual ziquë rac shtúꞌul mizmë lë́ꞌël”. 10 El quë naná rac shtuꞌu sáhiꞌ, adë quëhúnëdiꞌill mal cuntrë bëchi saꞌ ni; por ni el quë narac shtuꞌu saꞌll de verdá, canihúnëll cumplir lëy shtë Dios.
11 Más de ni, gulë bëdëꞌë cuendë tiempë nabániaꞌa. Hia bëgaꞌa iurë; gácaꞌa ziquë el quë nagubani lu mbëcaꞌldë purquë dzë naguëdchini Dadë Jesús stubi, más guëlladchi zugaꞌain parë iurneꞌ quë iurë lëꞌë hiaꞌa gualdí lduꞌu hiaꞌa dizaꞌquë. 12 Na ziquë gueꞌlë zeꞌdë grëgueꞌlë; hia lëꞌë gueꞌlë ziagdzaguë. Lëꞌë dzë zeꞌdë biꞌguë. Por ni rquiꞌni guësáꞌnaꞌa grë cusë mal narunë mieti lu nacahi. Ziquë suldadë nanacu shabë suldadë, cha zugaꞌa hiaꞌa con llni shtë Dios parë tíldiaꞌa cuntrë mal. 13 Ziagláꞌgaꞌa lu shnézaꞌa sin ni tubi duldë, ziquë narunë tucarë narzë́ rdzë. Adë chu gáquëdiꞌi zudchi. Nu adë chu tsádiꞌi ca nanú ruidë, nilë catë quëreldë mënë ziquë mbecu. Adë chu gápëdiꞌi mal vici; adë chu tsutë́diꞌi lu dishiꞌbi. Adë chu gáquëdiꞌi mbidiosë 14 sino gulë gac ziquë tubi nanacu bien con mizmë pudërë shtë Dadë Jesucristo. Adë rdë́ꞌëdiꞌil sí lu ra deseo mal narsini lë́ꞌël lu mal.