5
Ttaka la sá atti aka nuní xa betsi to, lebi'i labí riyasinle kixxi'ania le. Kumu lebi'i gwa yu xeabale, benne anke Xxanari'iha, iyyaba lasi esiabie. Esiabe la sá attila labí ribedari'ie, unie ttiba runi ttu ubana iyyaba lasi rachadina yo'oha ttu lo rela. Aníha‑ba sate ka benne. Ttila innáke: “Tseba se'eri'i, labí bixa aka”, la'aniala nna ttu nnelaba isia elha disa tsitsi geke, satebake attiba rate ttu nuila nuja xi'inni, ttu nnelaba chi retti lhe'eni gali xi'inni. Aníha‑ba sate ka benne, ttu nnelaba isia elha disa geke nna labí lhaake lo nuha. Ttaka lebi'i xa betsi to, bittu tse'e xulhale. Aníha kini lebi'i abittu aka tenle tti isia sá aka nuha, kini abittu satele tti rate ttu benne ttixka iyyaba lebie riginni ttu ubana lisie. Kumu lebi'i iyábale chi ankale ge xiani lhe ge resá lhe; ri'i labí ankari'i ge chulha, nigaba ge rela. Laxkala ri'i abittu ga'adhiri'i tti runi adí ka benne; tse'e tennálari'i, delába tse'elari'i ubeda lhe abittu bitti uinri'i lhe. Kumu ka nu ra'adhi‑na, relaba ra'adhi ka nuná nna ka nu dusi‑na nna relagaba ri'a ka nuná. Ttaka ri'i ka nu chi ankari'i ge resá, abittu bitti uinri'i. Uinlari'i attiba runi ttu soldadu chi duna nuku xoni, xoni nu anka taga'a ge iyya kini abittu aka gwe latini ganna chi itilhana. Aníha‑gaba ri'i tsia tsitsi leri'i ge Tata Do Yebáha lhe akin ge luesiri'i kini abittu dhaa nu xxegwiha lori'i. Lhe anágaba uingabari'i attiba runi ttu soldadu chi duna yu'u tsitsi cascu ikini kini abittu aka gwe ikini ganna chi itilhana. Aníha‑gaba ri'i uxxen tsitsi leri'i deki godilába Tata Do Yebáha ri'i. Kumu Tata Do Yebáha laa uxige ri'i lo neda geeha kini dhiri'i elha disa ge ka tulha ruinri'i; uxile ri'i kini len nu gwate Jesús benne anke Xxanari'iha lo ya kurusiha, len nuha odilábie ri'i. 10 Benneha uttie utixe geri'i kini ri'i, sila sa anka benri'i o chi uttiri'i ganna chi besieha, la'ania nna turo'oba tse'e lenri'e. 11 Laxkala attiba chi ruinle‑na, anába gwaltse'e gwaluni, gwalodú itta le luesile lhe gwalose'e tsitsi luesile lhe.
Pabluha rabie: “Latsiru gwaluyú luesile”
12 Betsi to, rinnabatu len lebi'i, tsia lele ka benne rixúke lo sina ge Jesús benne anke Xxanari'iha, kumu ka benne‑na nuná rise'eke arlole lhe rule'ekanie le gasina tse'ele. 13 Anágaba ugwele lidhakake lhe akinle geke de ruinke sina ge Jesús‑ni. Anágaba lebi'i latsiru gwaltse'e len luesile.
14 Rinnabagabatu len lebi'i xa betsi to kia, ulisale ka nu abittu riben sina kini kwenkana sina, lhe anágaba kweki tsitsile le ka nu chi reyadi gaakana lo neda ge Tata Do Yebáha, lhe use'e tsitsile ka nu abittu chi se'e tsitsikana lo neda geeha lhe gwalikweki besi lele len iyába ka benne.
15 Gwaluyú gele bittu odekile ge ka nu udhakakana le ttu bixa. Nu uinlale, satía gwaluyú tse luesile lhe anágaba gwaluin len iyá ka benne lhe.
16 Satía gwaludú itta lele 17 lhe bittu udú siile a ilhapile tisa len Tata Do Yebáha. 18 Ge iyá tte gwalugwe bie ixkixaru kumu aná raka lebie uinle de chi babale len Jesucristuha.
19 Bittu a dhielhale uin Espíritu ge Tata Do Yebáha sina lhe'e lastole 20 lhe bittu ku'u ni'ale tisa ge ka benne rigixxi'ake nu raka le Tata Do Yebáha unale. 21 Nu uinlale, iyába nu iyieninle inneke, gwalokwe lhe'eni nna suna ge nu dika ixúba gwaludo tisa 22 lhe anágaba bittu uinle bixaba nu satsa.
23 Tata Do Yebaa benne runie ki rise'eri'i xen su lasi, kwinaba benneha ocharie le ki akale nari xú, kini anáchu itúbale lhe iyába nu ruinle lhe nu rulaba lele eyakana tse. Aníha kini abittu bi ge itisale ganna chi besia Jesucristu benne anke Xxanari'iha. 24 Kumu Tata Do Yebaa benne uxie leha, benneha gwinbe iyá nu chi rabie, labí runnitti tisa ge benneha.
25 Betsi to, gwalinnabagaba getu len Tata Do Yebáha.
26 Gwalugwe iyá ka betsi to geri'i se'e naa ttu padiuxi getu lhe gwaligo ttu xxaga luesile lhe.
27 Gwaluinchi lo ni'a ge Jesús benne anke Xxanari'iha gwalulaba yetsi‑ni arlo iyá ka betsi to geri'i‑na.
28 Jesucristu benne anke Xxanari'iha edá lebie aka lenie le. Amén.