Yetsi nu berupa udhelha Pabluha ge ka benne ria leke Jesucristuha se'eke lhe'esi Tesalónica
1
Neti Pablo, lenia Timoteo‑ni lhe Silvano‑ni lhe, ridhelhatu yetsi‑ni gele. Ridhelhatu na len lebi'i ka benne ritupale lhe'esi Tesalónica‑na de ankale ge Xxudiri'i do yebáha lhe ge Jesucristu benne anke Xxanari'iha lhe. Lake edá leke aka lenke le lhe use'eke le xen su lasi lhe.
Pabluha rinnabe len Tata Do Yebáha ki aka lenie ka benne se'e Tesalónica‑ni
Xa betsi to, ri'itu satíaba daa lotu ugwetu Tata Do Yebáha ixkixaru gele, kumu aná dika uintu, kumu lebi'i chi diale ria tsitsiru lele ge Jesús‑ni, lhe anágaba nna kua ttu ttule chirugaba diale raka chiettiruin ge luesile. Laxkala ri'itu rebanaba letu gele arlo adí ka benne chi ria leke Tata Do Yebáha, kumu de lebi'i chi ria tsitsi lele gebie lhe de rutto ruchíale meskiba bika ridú nookana le lhe meskiba bika ruyúle elha disa lhe. Nu ratele‑na runna liina deki Tata Do Yebáha ruinbe attiba ankaba geni. Rugwelhabe ratele aná kini anáchu nna akale nu dika innabia Tata Do Yebáha, kumu delo ni'a ge nuná nna ratele aná.
Tata Do Yebáha, nu dika ixúba nuha unie atti ugwebie elha disa ka nu rudhaka xiikana le. Lebi'i ka nu rudhaka xiikana nna kuabe elha disa gele, attigaba unie len ri'itu ganna chi uka xxe Jesús benne anke Xxanari'iha, dedábie yebáha lenbie ka anjeli geeha, delába ka anjeli ra tsitsi lekeha. Dedábie lhe'e belha ge giha, kini ugwebie elha disa ka nu abittu ria lekani Tata Do Yebáha, lhe abittugaba bedokana tisa ge nu ra ka tisa ge Jesús benne anke Xxanari'iha lhe. Ka nuná ttu dia liiba tsiakana ata tse'e lookana, iru'unabakana idittu, labí esinkana arlo Jesús‑ni lhe labí esinkana lhe'e xiani geeha lhe, delába xiani geeha nu ra tsitsi leniha. 10 Iyá nuní aka la sá atti esieha, kini anáchu nna iyába ka benne chi ulesie ki akake gebie, delába ka benne chi ria leke gebie, ka benneha nuha uinke kini inná xxeni lebie lhe ebanakanie gebie lhe. Anágaba lebi'i selagabale len ka benneha, kumu de gwa ugíagaba lele ge nu chi utixxi'entu leha.
11 De nuha nna satíaba rinnabatu gele len Tata Do Yebáha, kumu labie uxie le lo neda geeha, kini de ra tsitsi lebie nna aka lenie le, kini anáchu dhaale uinle iyába nu tse raka lele de chi ria lele gebie. 12 Aníha kini de lebi'i nna inná xxeni le Jesús benne anke Xxanari'iha, lhe anágaba lebi'i, de benneha nna inná xxeni lele, kumu aníha redá lebie runie, lhe aníha‑gaba redá le Tata Do Yebaa geri'iha runie lhe.