3
Pabluha rabie Tito‑ni odhúna le ka benne chi ria leke Cristuha ki uinke latsiru
Ka betsi to geri'i‑na, bodhú leke ki udoke tisa ge ka nu rinnabia se'e yiesi lo yu‑ni lhe ge adíru ka uxtisi lhe, uinke nu inná ka nuná lhe tse'e tsegabake ki uinke iyá nu anka tse, lhe bittu inneke ge benne lhe nigaba uttilha ro'oke. Akalake benne re tse leke lhe uinke latsiru len iyá ka benne lhe. Kumu ri'i itú ttuha ukagabari'i benne abittu ute denri'i,
lhe abittuba bedori'i tisa lhe.
Labí ugwekiri'i lo neda ge Tata Do Yebáha.
La'ania bixikabari'i lo iyába nu satsa raka yiesi lo yu‑ni,
lhe use'ebari'i benri'i nu abittu anka tse lhe bitisibin luesiri'i,
lhe betía diba le luesiri'i lhe, anágaba betía dígaba leri'i adí ka benne lhe.
Ttaka bisia sá, Tata Do Yebaa benne rodilábie ri'iha bele'enie ri'i elha tse geeha lhe ukanie geri'i lhe. Labie bodilábie ri'i, labí de benri'i ttu bixa nu anka tse. ¡Ko'o! Bodilábie ri'i de gwatua lebie ri'i nna bocharie ri'i ki beyakari'i nari xú arloe; beyakari'i attisidiba ttu nu beyali attu libe nna Espíritu geeha beyonie ri'i benne kubi. De ugía leri'i Jesucristu benne rodilábie ri'iha, de nuha nna Tata Do Yebáha bete tame Espíritu geeha lenri'i, kini iki de chi bedá lebie utuabie kwe'eri'i yua ge ka tulha ruinri'i, la'ania nna chiba dika uxxen leri'i deki gwa ralhabari'i aka benri'i ttu dia lii arloe. Tisa nu anka gwalíba nuní rinnea. Tisa‑ni nuní raka lasia satti balha ule'enlu ka benne chi ria leke ge Tata Do Yebáha kini anáchu udhá leke uinke nu anka tse, kumu nu ra ka tisa‑ni ankana nu dika ixú len iyá ka benne lhe ankana nu tse lhe.
Ttaka abittu udo nagalu ge ka tisa a ixú, lhe ge ka nu rigixxi'akana nupaxa uka xuttokani itú nu reha, lhe abittu udo nagalu ge ka nu ruttilha ro'okani ge nu ra lo bia bennabi bodha'an Moisés‑ni, kumu iyá nuná labí ixúna lhe labí ankana nu raka doelha lhe. 10 Ganna ttu benne unie ilha'abie lhe'e luesi ka benne ria leke ge Cristuha, latsiruba unne len benneha ttu libe lhe attu libe lhe. Ganna si abíba iyieninie, la'ania nna daka naa bedelha benneha. 11 Lu gwa yúbalu, benne uni aníha chiba biriesi benneha lo neda ge Tata Do Yebáha nna tulhaba nuha chi runie. La'ania nna la tulha runieha‑ba urixxi ukinnine arlo Tata Do Yebáha.
Pabluha rulhuxe rulise Tito‑ni
12 Ganna chi bedhelhaa Artemas‑ni o Tíquico‑ni ata relu‑na, la'ania nna ugwe lelu italu ata kwea lhe'esi Nicópolis, kumu niha chi belaba lasia dhoa atti chi eta'a idilhaha. 13 Zenas benne rite danie nu dia lo ka bia bennabi ge ka uxtisi‑na lhe Apolos‑na lhe, ka benne‑na jeru tte begwe ke nu riyasakanie ge neda geke. 14 Anágaba ka betsi to geri'i se'e‑na, udhetinlu ke ki edá leke uinke ttu nu tse, delába uteke tti riyasani ka benne, kini anáchu akake nu dika ixú.
15 Iyába ka benne se'e nii len neti, redhelhake ttu padiuxi gelu xa Tito. Begwegaba ka benne se'e naa ttu padiuxi kia, delába ka benne rakakanie geri'i lhe ria leke Cristuha lhe.
Tata Do Yebáha aka lenie iyá ttele. Amén.