3
Trè' ndlu' cón che'n mèn co' ngo Diox cuent nac xin'pe' Diox.
Bli gu' xtùuz co' huenleque' supe' nque' lezo' Diox xud na' ñèe Diox xud na' na'. Por cona, ngo Diox xud na' cuent nac na' xin' Diox. No nacpe' na' xin' Diox. Por cona, mèn co' alithe nzi tee ban loo izlyo' ndxè', mèna inonte xá mod nac mod co' nzi tee ban na' loo cón che'n Diox. Tataa ndxàca loo mèna tac tarte nee mèna no tarte ta' mèna cuent cón che'n Diox. Mèn co' nac huesen por cón che'n Jesucrist, ya nacle' na' xin' Diox. No tarte ñee na' chó con' ndac gàc loo na' co'se' yòo ban no na' Diox thidtene. Per nanee na' no non na' le' co'se' yi'th Jesucrist loo izlyo' ndxè' tedib vez no ryo xo'f Jesucrist tedib vez, gàc na' xalque' nac Jesucrist nalle' tac huiza hui' na' xal ñàa Jesucrist. No ryete mèn co' nzi quee lezo' no co' nzi bed yi'th Jesucrist no co' nzi quee lezo' no co' nzi bed hui' mèn loo Jesucrist no gàc mèna xal nac Jesucrist, leque mèna ndli par ndxàc mèna mèn nambìi no mèn nalì xalque' nac Jesucrist thìb mbi' nambìi no thìb mbi' nalì. Thìba con' ndxè'.
Le' tediba na, part cón che'n rye mèn co' asendli ncua'n xtol, tataa ndli mèna tac indlide mèna xal ñibe' Diox par li mèna. Tac mèn co' ncua'n xquin no co' ncua'n xtol, mèna nac mèn co' indlide xal ñibe' Diox loo mèna par li mèna. Gu' naneeque' le' Jesucrist mbi'thle' loo izlyo' ndxè' par mton' Jesucrist xtol na'. No naneeque' gu' le' Jesucrist thidteneque' ne'ncua'nte xquin no xtol. Cona, ngue niin loo gu': Rye mèn co' thidte ndxàc con Jesucrist loo cón che'n Diox, mèna inzi tee cua'nte xquin no xtol. Per ryete mèn co' asendli nzi tee cua'n xquin no xtol, mèna tar hui' loo Jesucrist. No ne' ne' tar ta' mèna cuent cón che'n Jesucrist. Gu' co' nac xal xgan' bix daa loon, nec thìb mod no nec tedib mod ne'ta'de gu' lugar loo chol mèn quedìi mèna gu'. Mèn co' ndli con' nalì no co' ndli con' nambìi, mèna nac mèn nalì no mèn nambìi xalque' nac Crist xa' nalì no xa' nambìi. Per mèn co' asendli ncua'n xquin no xtol, mèna nac mèn che'npe' Mebizya tac Mebizya nac xa' co' nerleque' mcua'n xquin no xtol. Sandante mcua'n Mebizya xquin Mebizya no xtol Mebizya axta huiza no axta huiz nalze. No por cona, mbi'thle' xgan' Diox loo izlyo' par telux xgan' Diox ryethe con' co' mblile' Mebizya.
Nec thìb mèn co' nac xin' Diox incua'nte mod par asendli mèna ncua'n mèna xquin no xtol tac mèna ngue nole' yalnaban co' Diox mda'le' loo mèna. No yende mod tolo aseli mèna cua'n mèna xquin mèna no xtol mèna tac mèna nacpe' xin' Diox. 10 Ndxàc be' mèna no ndxú'que' chó mèn nacpe' xin' Diox no ndxàc bé' no ndxú'que' chó mèn nacpe' che'n Mebizya. Tac chol mèn co' indlide con' co' nac con' nalì no con' nambìi no chele' chol mèn inque'de lezo' ñèe hues xtàa mèn, mèna inacte mèn co' nac che'npe' Diox. Ndxe'leque', nac mèna che'npe' Mebizya.
Trè' ndlu' le' Diox ndlya's que' lezo' na' ñèe na' hues xtàa na'.
11 Di's co' mbìnle' gu' anon ngola's gu' loo Crist no loo cón che'n Crist nac co' taandxè' ndlu' loo na': Diox ndlya's que' lezo' na' ñèe na' hues xtàa na'. 12 No indxàalte gàc na' xal Caín. Ne' ne' indxàal li na' xal mbli Caín. Caín ngòcque' che'n Mebizya no ale mbeth Caín hues Caín. ¿Cón mbli hues Caín? ¿Chonon mbeth Caín hues Caín, à'? Caín mbeth hues Caín tac con' co' mbli Caín ngòc con' ye'rsin' no con' co' mbli hues Caín ngòc con' nalì no con' nambìi loo Diox. Con'a mbli mbeth Caín hues Caín.
13 Gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Jesucrist, ne'gàcte gu' xal mèn co' ne'ñeede cón ndxàc loo mèna chele' mèna ndxecloo no ndxòo xyàn lezo' mèna ñèe mèna na', mèn co' nque tee loo cón che'n xab izlyo', yey. 14 Ne'ryo xà'de na' loo Diox co'se' gath bél'yòo ladpe' na'. Ndxe'leque', yòo ban noque' na' Diox thidtene. No nanee na'i tac nque' lezo' na' ñèe na' hues xtàa na'. Mèn co' inque'de lezo' ñèe hues xtàa, mèna nac xal mèn nguth loo Diox no loo cón che'n Diox. 15 Ryete mèn co' ndxecloo no co' ndxòo xyàn lezo' ñèe hues xtàa, ngòo Diox cuent nac mèna thìb mèn co' ndxuth mèn. Nda'que' gu' cuent, ne, nec thìb mèn co' ndxuth xtàa nac mèn co' yòo ban no Diox thidtene yiloa. 16 Nanee na' no nonque' na' xal nac co' ngòc loo Jesucrist por tant nque' lezo' Jesucrist ñèe Jesucrist na'. Ale leque Jesucrist mda' yalnaban Jesucrist par mquée yalguth loo Jesucrist por cón che'n na'. No por cona, na', ne, ndxàalque' ta' na' yalnaban na' par gath na' por cón che'n hues xtàa na' chele'i nquin tataa gàca loo na'. 17 Lomisque' ne, chele' chó na' nzo co' ndxàp che'n no ñèe na'a ndyac tedib hues xtàa na' yaltìi nde che con' loo hues xtàa na', no ne'lyatte lezo' na' ñèe na' hues xtàa na'a, ¿xá mod lu' na' na' loo mèn le' na', lìcque', nque' lezo' Diox dib nzo yéc na' no dib nzo lezo' na', sya? Pà nque' lezo' na' Diox chele' na' tataa ndli, ¿lé'? 18 Gu' co' nac xal xgan' bix daa loon, ndlyazen iante gab gu' le' gu', lìcque', nque' lezo' ñèe gu' hues xtàa gu'. Más hues gàca loo gu', lìcque', ngue lyath no gu' hues xtàa gu' loo con' nde che loo hues xtàa gu'.
Trè' ndlu' xá mod gàp mèn yalxla's loo Diox no ne'zyebte mèn loo Diox.
19 No chele' na' tataaque' ndli, sya, naneeque' na' no nonque' na' nac na' mèn co', lìcque', ndli co' nac lìcpe'. No lomisque' mod, nec thìb mod no nec tedib mod ne'zyebte na' loo Diox. 20 Tac chele' xtùuz na' no lezo' na' ndli par nteche ntexyath na' loo lezo' na' por ndxep con' ye'rsin' co' nden' na' mbli na', nanee na' le' Diox nac más Diox roo Diox xèn leque na' par ñee Diox no ndla's Diox cón che'n ryethe con' mbli na'a. Diox non nque' lezo' na' Diox mastale' nden' lezo' na' ndxep vez inacte con' huen con' co' ngue li na'. 21 Cona, ngue niin loo gu', mèn huesen: Chele' na' nden' le'n lezo' na' ingue lide na' chol con' ye'rsin', más gàp na' yalxla's no ne'tolode zyeb na' loo Diox co' ngüi' loo na' thidtene. 22 Le' sya, Diox li par que no na' ryete con' ña'b na' loo Diox por ndyubdi's na' no ndli na' co' ñibe' Diox loo na' par li na'. No ndli na' con' co' ndxòo lezo' Diox. 23 No con' co' ñibe' Diox loo na' par li na' no par tyubdi's na' nac le' na' yila's no gàp na' yalxla's loo xgan' Diox co' nac Jesucrist no que' lezo' na' ñèe na' thìb hues xtàa no tedib hues xtàa na' xalque' mnibe' Diox loo na' par que' lezo' na' ñèe na' hues xtàa na'. 24 Mèn co' ndyubdi's di's co' ñibe' Diox li mèn, mèna nzo ban noque' Diox no nzo ban noque' Diox mèna. Na' nanee le' Diox nzo banque' loo na' por cón che'n Xpii Natú' co' mbli Diox nzo loo na'.