4
Trè' ndlu' xá mod non mèn cón che'n Xpii Natú' che'n Diox no xá mod non mèn cón che'n xpii ye'rsin' co' ndli ndxàc mèn ngolo ngola's che'n Crist.
Mèn huesen por cón che'n Jesucrist, gu' co' anze'f nque' lezon ñèen, ne'yila'ste gu' di's co' ndyoodi's chol mèn, mèn co' mbez le' Diox mtel' mèn par nde lu' mèna mèn co' mbez mèn nac cón che'n Diox. Ndxè'leque', huen huen bla's gu' no noo noo ftoodi's no gu' mèna par ñee gu' no ta' gu' cuent co' huenleque' ñeene' ché', lìcque', nde mèna loo gu' par ndyoodi's mèna cón che'npe Diox o ché' ndyoodi's mèna cón che'npe mèna no maste. Tac loo izlyo' ndxè' ampurte mèn gutyè' nzo co' mbez no co' ndyoodi's le' mèna nac che'npe' Diox no ndyoodi's mèna cón che'npe' Diox. Per yalgutyè'túb nac co' ndyoodi's mèna no co' mbez mèna. Per led gu' cuante. Nare' tan cuent loo gu' no lu'en loo gu' xá mod más ta' gu' cuent no xá mod más libe' gu' mèn co', lìcque', nzo Xpii Natú' che'n Diox loo. Mod ndxè' non gu'i no ta' gu' cuent cón che'n mèna. Ryete mèn co' nda' cuent no mèn co' ngo ro loo taamas mèn le' Jesucrist mbi'th yáal loo izlyo' xalque' ndxáal chol mèn, co' nee di's, ngòc Jesucrist thìb mbi' xal na', loo mèna nzo Xpii Natú' che'n Diox, ne. Per mèn co' indxela'ste le' Jesús ngòc thìb mbi' xalque' na' no mbez mèna loo taamas mèn le' Jesús ne'ngàcte thìb mbi' xalque' na', loo mèna inzode Xpii Natú' che'n Diox. Ndxe'leque', loo mèna nzo thìb xpii ye'rsin' co' ndli ndxàc mèna ngolo ngola's che'n Crist. No mbìnque' gu' le' xpii ye'rsin' co' ndli ndxàc mèn ngolo ngola's che'n Crist yi'th loo izlyo'. No nalle' nzole' xpii ye'rsin'a loo mèn loo izlyo'.
Gu' co' nac xal xgan' bix daa loon, gu' nac che'npe' Diox. No ne'nda'de gu' lugar li mèna gan loo gu' par nquedìi mèna gu' loo con' co' ndxela's gu' cón che'n Diox. Tac Diox co' nzo no gu', más Diox roo Diox xèn nac Diox leque xpii ye'rsin' co' nzo loo mèn co' alithe nzi tee ban loo izlyo'. Mèna nac mèn che'npe' izlyo' ndxè' no maste. Por cona, alithe ndyoodi's mèna cón che'n co' nac cón che'n izlyo' ndxè'. Cona, mèn co' nac che'npe' izlyo' ndxè' más ndyub nza di's co' ndyoodi's mèna. Per na' nacque' che'npe' Diox, ey. Mèn co' nanee cón che'n Diox, mèna ndxòn no ndyub nza mèna di's co' ndyoodi's na' loo mèna. Per mèn co' tarte non cón che'n Diox, mèna inda'de lugar par gòn mèn no tyub nza mèn di's co' mbez na' loo mèna. Cona, ngue niin loo gu': Tataa mod ndxàc bé' mèn chó mèn, lìcque', nzo Xpii Natú' loo, Xpii Natú' co' ndlu' con' co' nac lìcpe' loo mèn, no chó mèn nzo xpii ye'rsin' loo co' ndli par nquedìi mèn loo xtàa mèn.
Trè' ndlu' le' Diox nac thìb Diox co' anze'f nque' lezo' ñèe mèn.
Mèn huesen por cón che'n Jesucrist, gu' co' anze'f nque' lezon ñèen, ndxàalque' que' lezo' na' thìb xtàa na' no tedib xtàa na' tac yub Diox ndli nque' lezo' mèn ñèe mèn hues xtàa mèn. Ryete mèn co', lìcque', ndxàp mod par nque' lezo' mèn ñèe mèn hues xtàa mèn, mèna nac xin' Diox no nda' mèna cuent cón che'n Diox. Per mèn co' indxàpte mod par que' lezo' mèn ñèe mèn hues xtàa mèn, mèna tarte ta' cuent cón che'n Diox. Tac Diox nac thìb Diox co' nque'que' lezo' ñèe mèn. Diox mblu' xá mod susque' nque' lezo' Diox ñèe Diox na' co'se' mtel' Diox angoluxte xgan' Diox loo izlyo' ndxè' par gàca loo na' yòo ban no na' Diox thidtene por cón che'n Jesucrist, xgan' Diox. 10 Yende mod gab na', lìcque', axta arid nque' lezo' na' Diox tac ndlu' na' inque'de lezo' na' arid ñèe na' hues xtàa na'. Per Diox mblu'pe' loo na' xá mod, lìcque', nque' lezo' Diox ñèe Diox na' no ndyac no Diox na'. Non na', lìcque', nque' lezo' Diox ñèe Diox na' tac axta Jesucrist co' nac xgan' Diox mtel' Diox par leque yub Jesucrist mda' yalnaban Jesucrist par nguth Jesucrist loo cruz por cón che'n xquin na' no xtol na'. Tataa mbli Diox mxactìi Jesucrist par tataa mod mton' Diox xquin na' no xtol na'.
11 Cona, ngue niin loo gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Jesucrist, gu' co' anze'f nque' lezon nèen: Chele' Diox mblu' loo na' tataa mod anze'f nque' lezo' Diox ñèe Diox na' no ndyac no Diox na', no non na' tataa mbli Diox, le' sya, na', ne, ndxàalque' que' lezo' na' ñèe na' thìb xtàa na' no tedib xtàa na'. 12 Yende chó mèn thidteneque' tarte ñèe xá ñaa Diox. Per chele' na' nque'que' lezo' ñèe na' thìb xtàa na' no tedib xtàa na', Diox nzo ban no na'. No tataa mod nanee na' nque'que' lezo' na' ñèe na' thìb xtàa na' no tedib xtàa na' xalque' nque' lezo' Diox ñèe Diox na'. 13 Con' co' ndlu' loo na' le' Diox nzo loo na' no nzo na' loo Diox nac le' Diox mbli ngulàa Xpii Natú' loo na' par thidtene yan' no Xpii Natú' na' par ñibe' Xpii Natú' loo na'. 14 Nu' co' nac mèn co' ndxe' di's che'n Jesucrist, yub nu' mbui'pe' loo Tad Jesucrist. No nda' nu' cuent no ndyoodi's nu' loo gu' le' Diox xud na' mtel' Jesucrist co' nac xgan' Diox par mbi'th telá' xgan' Diox mèn loo izlyo' loo con' ryes, mèn co' ndyal yila's loo Jesucrist. 15 Chol mèn co' nda' cuent no co' nde'th le' Jesús nac xgan' Diox, mèna nzo ban no Diox no nzo ban no Diox mèna.
16 Cona, non na' no nanee na' no ndxela's na' le' Diox nque'que' lezo' ñèe Diox na'. Diox nque'que' lezo' ñèe Diox mèn. Mèn co' nque' lezo' ñèe thìb xtàa no tedib xtàa, mèna nzo ban no Diox no nzo ban no Diox mèna. 17 Con' co' nac lult con' co' gàc loo na' por nque' lezo' na' ñèe na' Diox loo izlyo' ndxè' nac le' na' gàp yalxla's loo Diox no ne'zyebte na' co'se' tyoo na' loo Diox par tub rez Diox cón che'n na'. Tac na' non no nanee na' xal nque' lezo' Jesucrist ñèe Jesucrist mèn, tataaque' tolo que' lezo' na' ñèe na' hues xtàa na' láth naban na' loo izlyo' ndxè'. 18 Lomisque' ne, mèn co', lìcque', nque' lezo' Diox, yende por cón zyeb mèna loo Diox par gab mèna loo lezo' mèna tetìi Diox mèna por thìb con' co' iñaade li mèn. Ndxe'leque', mèn co' nalì no nambìi nque' lezo' Diox, nec thìb mod no nec tedib mod ne'zyebte mèna loo Diox. Tac mèn co' nzyeb ñèe chol con', leque mèna ncua'n mod ndxàc yalquìi loo mèna. Cona, mèn co' nzyeb ñèe chol con', mèna yende mod thìb lìte que' lezo' mèna Diox.
19 Nque' lezo' na' Diox tac Diox ner mque' lezo' gunèe Diox na'. 20 Per chele' chol mèn mbez nque' lezo' mèn ñèe mèna Diox, no leque làth xtau'a, ndxecloo mèna no ndxòo xyàn lezo' mèna ñèe mèna xtàa mèna, mèna nac mèn gutyè'. Tac chele' chol mèn inque'de lezo' ñèe mèn hues xtàa mèn co' nzi ban no mèn, ne' ne' inque' lezo' mèn Diox co' indxú'de loo mèn. 21 Diox mtan' di's loo na' no mnibe' Diox loo na' li na' xal ngue niin loo gu' ndxè' le' mèn co' mbez nque' lezo' mèn Diox, mèna ndxàalque' que' lezo' ñèe hues xtàa mèna.