5
Trè' ndlu' xá mod leque mèn li par ya ne'tolode li mèn ryethe con' ndyub yo'f lezo' mèn li mèn, con' co' nac cón che'n xab izlyo'.
Ryete mèn co' ndxela'spe' le' Jesús nac Crist, mèna nac xin' Diox. No chele' mèn, lìcque', nque' lezo' Diox co' nac xud na', que' lezo' mèn ñèe mèn hues xtàa mèn co' nac xin' Diox, ne. Co'se' nque' lezo' na' Diox no ndli na' con' co' ñibe' Diox loo na' li na', sya, nda' na' cuent le' na' nque'que' lezo' ñèe na' hues xtàa na' co' nac xin' Diox, ne. Co'se' nque' lezo' mèn Diox, ndyubdi's mèn loo con' ñibe' Diox loo mèn li mèn. No con' co' ñibe' Diox loo mèn li mèna inacta arid nè no ne' ne' inaca con' arid nagàn. Tac ryete mèn co' nzope' loo cón che'n Diox no co', lìcque', nac xin' Diox, leque mèna inda'de lugar par ñibe' con' co' nac cón che'n xab izlyo' par li mèn con' ye'rsin'. No por ndxàp mèn yalxla's no ndxela's mèn loo Diox con'a ndli inda'de mèn lugar par ñibe' con' co' nac cón che'n xab izlyo' par li mèn con' ye'rsin'. Mèn co' inda'de lugar par ñibe' con' co' nac cón che'n xab izlyo' par li mèn con' ye'rsin', mèna nac angoluxte mèn co' ndxela'spe' le' Jesús nacpe' xgan' Diox.
Trè' ndlu' cón che'n co' ndlu' no co' nda' cuent cón che'n Jesucrist.
Con' co' ndlu' le' Jesucrist nac xgan'pe' Diox co' ngro' loo bé' no mbi'th Jesucrist loo izlyo', con'a nac co' ngòc bautizar Jesucrist le'n nít no co' nac nguth Jesucrist loo cruz. Iante naca co' ndlu' ngòc bautizar Jesucrist le'n nít no maste. Ndxe'leque', ngòc bautizar Jesucrist le'n nít no nguth Jesucrist loo cruz. Leque yub Xpii Natú' ndlu' cón che'n co' ngòc loo Jesucrist loo na'. Inquedìide Xpii Natú' mèn co' nac cón che'n con' co' ndlu' Xpii Natú' loo mèn. Nzo son xa' co' nda' cuent loo bé' no co' ndlu' loo na' cón che'n con' ndxè', ne: Diox xud na', leque yub Jesucrist co' nzole', no Xpii Natú'. No loo yon xa' ndxè', thidte ndlu' xa' cón che'n con' ndxè'. No lomisque', nzo son con' loo izlyo' ndxè' co' ndlu' cón che'n Jesucrist. Son con'a nac Xpii Natú', no co' nac ngòc bautizar Jesucrist le'n nít, no co' nac nguth Jesucrist loo cruz. No thidte ndlu' yon con' ndxè' le' Jesucrist nac xgan' Diox. Chele' na' ndxela's di's no cuent co' ndlu' no co' nde'th mèn loo izlyo' ndxè', más ndxàal yila's na' di's co' ndlu' no co' nde'th Diox tac masre' ntac di's co' mbez Diox. No leque yub Diox nac xa' co' mblu' no co' mde'th cón che'n xgan'pe' Diox. 10 Mèn co' ndxela's loo xgan' Diox no loo cón che'n xgan' Diox, mèna non no nte'que' lezo' mèna no ndxela'sque' mèna le' Jesucrist nac xgan'pe' Diox. Per mèn co' indxela'ste loo Diox no loo cón che'n Diox, mèna ndli ndxàc Diox Diox gutyè' tac ne'ngala'ste mèna di's co' gunii Diox cón che'n xgan' Diox. 11 Con' co' gunii Diox loo na' cón che'n Jesucrist nac co' ndlu' Diox loo na' le' na' yòo ban no Diox thidtene por cón che'n Jesucrist. 12 Mèn co' nzo loo xgan' Diox no co' ndxela's loo xgan' Diox, mèna yòo ban noque' Diox thidtene. Per mèn co' inzode loo cón che'n xgan' Diox no mèn co' indxela'ste loo xgan' Diox, mèna ne'yòo ban node Diox thidtene.
Juàn tolo ndyoodi's loo cart ndxè' co' nac lult di's co' ngue co'x Juàn loo mèn.
13 Ngue que'en ye's co' nac cart ndxè' loo gu', gu' co' ndxela's loo xgan' Diox no loo cón che'n xgan' Diox, par non gu' no par ta' gu' cuent le' gu' yòo ban noque' Diox thidtene yiloa.
14 Ndxàp na' yalxla's loo Diox no ndxela's na' loo Diox tac na' nanee chele' na' ña'b ndxep con' loo Diox, con' co' nac co' neepe' lezo' Diox, Diox ndxònque' co' mbez na'. 15 Texal nanee na' le' Diox ndxònque' co' mbez na' loo Diox, nanee na', ne, le' Diox ndlique' par que no na' con' no gàc che'npe' na' con' co' ña'b na' loo Diox.
16 Chele' gu' ñèe chol hues gu' o thìb amiu gu' ngue cua'n xquin no ngue cua'n xtol co' inacte co' ncàb ryo xà' hues gu'a loo Diox thidtene co'se' gath hues gu'a o amiu gu', ndxàal cuez gu' Diox por hues gu' o amiu gu' par ta' Diox lugar yòo ban no hues o amiu gu'a Diox thidtene, chele' hues gu' o amiu gu', lìcque', incua'nte xquin no xtol co' ncàb ryo xà' hues gu' loo Diox thidtene co'se' gath hues gu'. Nzoque' mèn co' ncua'n xquin no xtol par ncàba loo mèna ryo xà' mèna loo Diox thidtene co'se' gath mèna. Per ingue bezten loo gu' cuez gu' Diox por cón che'n mèn co' tataa ngue cua'n xquin no co' tataa ngue cua'n xtol. Nee mèna cón che'n mèna. 17 Ryethe con' ye'rsin' co' ncua'n mèn loo Diox ncàb xtol mèn no xquin mèn. Per nzoque' xquin mèn no xtol mèn co' ndli mèn co' incàbte ryo xà' mèn loo Diox thidtene co'se' gath mèn par tyactìi mèn yiloa.
18 Nanee na' le' mèn co' ngo cuent Diox nac xud mèna, mèna iasendlide par ncua'n mèna xtol no ncua'n mèna xquin mèna tac xgan' Diox nquenap mèna par ne'gaàlte no ne'cobya'de Mebizya mèna arid.
19 Nanee na' le' na' nac che'npe' Diox. No nanee na' le' mèn dib athu loo izlyo' ndli co' ndlya's Mebizya no ndli mèna co' nee lezo' Mebizya.
20 Nanee na', ne, le' xgan' Diox mbi'thle' loo izlyo' ndxè'. No mbli xgan' Diox ndxác na' no nda' na' cuent cón che'n Diox co' nac lìcpe'. No thidte nzo ban no na' Jesucrist co' nac xgan' Diox. Jesucrist inquedìide mèn no indyè'de Jesucrist. Jesucrist nac merpe' Diox. No ndli Jesucrist ngue no na' yalnaban, co' nee di's, yòo ban no na' Diox thidtene. 21 Gu' co' nac xal xgan' bix daa loon, ey, blá' gu'. Ya ne'tolode li gu' cas chol mdo' bix co' inacte Diox, co' yende cón ntac, ndee gu'. Taandxè' gàca loo gu'.