Mbryop Cart Co' Mque' Juàn Ye's Loo Mèn
1
Juàn ndlu' con' co' nac lìcpe' no xá mod ndxàal que' lezo' mèn ñèe mèn hues xtàa mèn.
Daa, Juàn, co' ndyoo ner no co' ndyoo naa loo mèn loo cón che'n Diox, daa ngue que' ye's co' nac cart ndxè' loo U', ftanen, U' co' Diox mcui. No ngue que'en cart ndxè' loo myen' co' nac xin' U' co', lìcque', nque' lezon ñèen. No iante daade nque' lezo' ñèen U' con xin' U'. Ndxe'leque', ryete mèn co' nda' cuent no co' non cón che'n co' nac lìcpe' nque' lezo' ñèe U' con xin' U'. Nque' lezon ñèen gu' por cón che'n con' co' nac lìcpe' co' nden'en le'n lezon no co' thidteneque' nte'que' lezon no co' thidteneque' ne'yathlasten. Ndlyazen le' Diox co' nac xud na' no Tad Jesucrist na', co' nac xgan' Diox, li gàc ryethe con' ndac loo gu' no lyat lezo' Diox no Tad Jesucrist ñèe Diox no Tad Jesucrist gu'. No ndlyazen yo nagàl lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'. Tataa gàca loo gu' chele' gu', lìcque', nque' lezo' ñèe gu' mèn co' nac hues xtàa gu' no chele' gu' ante nzi tee ban loo co' nac con' lìcpe'.
Anze'f thìb gust mda' lezon co'se' gunèen ndxep myen' co' nac xin' U' pezea. Le' myen' nzi tee banque' loo co' nac con' lìcpe' xalque' nac co' mnibe' Diox loo ryete na' par li na'. No nalle' ña'ben loo U', guna' co' nac xal ftanen, fque' lezo' gu' gunèe gu' thìb xtàa gu' no tedib xtàa gu'. Per di's co' ngue tel'en loo gu' ndxè' nalle' inacta tedib di's co' nac tedib yalnibe' cub. Ndxe'leque', naca leque di's co' ngòc di's co' mnibe' Diox loo ryete na' axta co'se' mtlo mbìn gu' no ngola's gu' cón che'n Jesucrist. Tac mèn co', lìcque', nque' lezo' Diox, mèna ndyubdi's co' ñibe' Diox loo mèn par li mèn. No di's co' mnibe' Diox co' nac leque di's co' mbìn gu' axta co'se' mtlo mbìn gu' no ngola's gu' cón che'n Jesucrist nac con' ndxè': Fque' lezo' gu' gunèe gu' hues xtàa gu'. Thìba con' ndxè'.
Trè' ndlu' Juàn cón che'n mèn gutyè' co' ndlya's quedìi mèn co' ndxela's loo cón che'n Diox.
Le' tediba na, ngue que'en ye's ndxè' loo gu' par non gu' nzi teele' huax mèn gutyè' loo izlyo'. Mèna nca's no ingo xo'fte mèna le' Jesucrist mbi'th yáal loo izlyo' ndxè' xalque' ndxáal chol mèn loo izlyo'. Mèn co' tataa nca's no nzi tee quedìi mèna mèn, mèna nac mèn gutyè'pe' no nacpe' mèna ngolo ngola's che'n Crist. Guna', anderhuen gu', chó Diox chó nee gu', fquenap gu' gu' no leque gu' bla's loo gu' par ne'gàcte zin' co' ngue li gu' par nedrè' thìb zin' co' anxle' ngue li gu'. Ndxe'leque', chó Diox chó nee gu', fquenap gu' gu' no bla's gu' loo gu' par ne'gàcte loo gu' le' Diox ne'ta'de con' ndac loo gu' par gàc che'n gu' con' ndaca yiloa por mbìn gu' di's che'n mèn gutyè'a.
Tac chol mèn co' ndlu' co' nac cón che'n xley' che'n Crist tedib mod no co' nac tedib yalñibe' loo yalñibe' co' mnibe' Crist loo na' par li na', no co' mblá'ya' no co' mque' cón che'n Crist thìb lad co' inacte co' mblu' Crist co' ndli na', mèna inzode loo cón che'n Diox. Per mèn co' nzoque' loo cón che'n Crist no ante loo con' co' mblu' Crist co' nac co' ndli na', mèna nzoque' loo cón che'n xud na' Diox. No nzoque' mèna loo cón che'n Jesucrist, xgan' Diox. 10 Chele' chó mèna yi'th liz gu' no ndlu' mèna cón che'n Diox tedib mod co' nac xà'le' yalnibe' xal ngue niin loo gu' ndxè', ne'ta'de gu' lugar yòo mèna liz gu' no ne' ne' càb gu' loo mèna co'se' yòo mèna liz gu'. 11 Tac chol mèn co' nda' lugar ncàb loo mèna par cued mèna mase ndxep liz mèna, le' sya, mèna ngue ta' lad che'n mèn ye'rsin'a.
Juàn ngue yab loo mèn: Con' ndxè' nac lult di's co' ngue que'en loo gu'.
12 Anze'f huax con' ndlyazen niin loo gu'. Per indlyasten niina loo gu' xal co'se' nque'en ye's co' nac cart loo gu'. Tac daa ndlyasque' gal neen máa gu' par nedrè'. No ndlyazen tyoodiz non gu', co' nee di's, hui'en loo gu' no hui' gu' loon par tataa mod tyacpe' lezo' gu' con daa.
13 Myen' xin' xa' co' nac bél U', co' Diox mcui, ne, co' nac che'n Diox, myen' ngue nii Diox loo gu' loo cart ndxè' ne. Taandxè' gàca loo gu', ndee gu'.