Cart Co' Mque' Juàn Ye's Loo Thìb Mbi' Co' Ngro' Lèe Gay
1
Mèn mda' cuent loo Juàn le' mbi' co' lèe Gay, huen nac mbi' no huen nque tee ban mbi' loo cón che'n Tad Diox.
Daa, Juàn, co' ndyoo ner no co' ndyoo naa loo mèn loo cón che'n Diox, daa ngue que' ye's co' nac cart ndxè' lool, Gay, lùu co' ndxàc amiu daa co', lìcque', nque' lezon ñèen.
Gay, lùu co' nque' lezon ñèen, co'se' mbezen Diox ña'ben loo Diox anze'f con' ndac gàc lool no yende chó yíiz tyacl par nedrè'. No ña'ben loo Diox par li Diox gàc con' ndac loo lùu loo izlyo' ndxè' xalque' huen nzo lezo'l no ndyac lezo'l loo co' nac cón che'n Diox, ndee. Anze'f thìb gust mbyan' lezon co'se' mbi'th ndxep mèn hues na' loo cón che'n Crist par nedrè'. Mèna mda' cuent cón che'n lùu loon. Co'se' mbere mèna ndye'th mèna, mda' mèna cuent loon le' lùu altantque' ndyoo loo cón che'n Diox. No mda' mèna cuent loon le' lùu thidteneque' ngue tee ban loo con' co' nac con' lìcpe'. Gay, yende tedib con' co' mbli co' nda' más gust lezon xal co'se' ndxònen le' lùu co' nac xal xin' bix daa loon ngue tee, lìcque', xalque' nac co' nac con' lìcpe'.
Gay, lùu co' nque' lezon ñèen, altantque' ndool loo zin' co' ngue xo'f zin'l cón che'n Diox loo mèn co' nac mèn hues xtàa na'. Más de cona, nxo'f zin'l zin'a loo mèn co' nac mèn tith co' nde lool par nedrè', ne. Mèna mda' cuent loo rye mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox làaz mèn xá mod nque'que' lezo'l ñèel mèna. Bli favor, ftolo ta' con' nquin mèna par que no mèna con' naquin mèna co'se' tyen mèna ned bii mèna loo gu'. No maste blii loo mèna xal ndxòo lezo' Diox, ndee. Tac mèna mxenle' ned, nde mèn par nedrè' par tolo xo'f zin' mèna cón che'n Jesucrist. No axta nalle' yende valor loo mèna ña'b mèna ayud loo mèn co' tarte yila's loo cón che'n Jesucrist no cón che'n Diox. Por cona, ngue niin lool, Gay: Ndxàalque' xyo'f yéc na' cón che'n mèna par tataa mod lyath no na' mèna por nda lo mèna yalbàn co' nac lìcpe' che'n Diox loo mèn.
Juàn mque' ye's loo mèn le' Diotr inque tee ban ndacte loo cón che'n Diox.
Daa mque' thìb cart loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox par nedrè' pezea, Gay. Per co'se' mque'en cart loo mèna, daa mbìn le' mbi' co' lèe Diotr ne'ndalte li xal ndxaben no xal mnibe'en loo carta. Tataa mbli Diotr tac más mdyubla's Diotr ñibe' Diotr làth gu' co' nqueltàa par nedrè'. 10 Por cona, chele' daa gal nee máa gu' par nedrè', cuanen mod gaben loo Diotr loo xnaa loo rye mèn co' nqueltàa par nedrè' chonon ngue tee nii Diotr no ngue tee ta' Diotr cuentyix co' nac con' gutyè' cón chenen. No iante con'ade nac co' ngue li Diotr. Ndxe'leque', ne'ndubdi'ste no ne'nglide Diotr cas di's co' mtel'en loo cart par ta' mèna lugar yòo mèn co' mtel'en loo gu' làth gu'. No más de cona, mcà Diotr loo gu'. Inda'de Diotr lugar par ta' gu' lugar yòo mèna làth gu', ne. Ale ndli Diotr par ngo' gu' mèn co' mtel'ena làth gu'.
11 Gay, lùu co' nque' lezon ñèen, ne'lidel con' ye'rsin'. Más huen, bli con' ndac. Tac mèn co' ndli con' ndac, mèna nac che'npe' Diox. Per mèn co' ndli con' ye'rsin', mèna thidteneque' tarte ta' cuent cón che'n Diox.
Juàn ngue ta' cuent loo mèn loo cart ndxè' cón che'n mod ndac co' ngòp thìb mbi' co' lèe Demetr.
12 Tan cuent lool, Gay, ryete mèn nabe'ste ndyoodi's cón che'n Demetr. No con' co' nde teele' ndli Demetr, leque con'a ndlu' le' Demetr nacque' thìb mbi' ndac no nque tee ban ndac Demetr loo con' co' nac lìcpe'. Nu', ne, nda' cuent cón che'n Demetr le' Demetr nac thìb mbi' ndac. Gu' neeque' le' nu' ndyoodi'sque' ante co' nac con' lìcpe'.
Con' ndxè' nac lult di's co' ndyoodi's Juàn loo Gay.
13 Anze'f huax di's mque non par mblyazen ndan cuent lool, Gay, per ne'ngòode lezon ntel'en di'sa lool loo cart ndxè'. 14 Tac daa mbedque', chàa, gal neenl par nedrè', co' nee di's, hui'en lool no hui'l loon par tataa mod tyoodi's yub na'.
15 Ndlyazen yo nagàl lezo'l loo Diox no que tee banl rye ndal no rye ndye'thl con mèn co' nac mèn hues xtàal. Lomisque' ne, mèn co' ndxàc amiu na' par ned nzon ndxè' ngue nii Diox lool loo cart ndxè'. Bli favor, gunii Diox loo thìb thìb mèn co' ndxàc amiu na' par nedrè', ndee. Fte' lezo'la no maste. Taandxè' gàca.