Cart Co' Mque' Jud Ye's Loo Mèn
1
Jud mque' ye's co' nac cart ndxè' loo mèn co' Diox mcui no mèn co' Diox mblec loo cón che'n Diox.
Daa, Jud co' nac thìb mbi' co' nxo'f zin' cón che'n Jesucrist, daa ndxàc hues Cob. Ngue que'en cart ndxè' loo gu', gu' co' Diox mblec loo cón che'n Jesucrist, Diox co' nac xud na'. Diox mblo' xà' gu' loo con' co' nac cón che'n xab izlyo' par ngòc gu' mèn che'npe' Diox. Gu' nac mèn co' Diox nquenap por thidte ndxàc gu' con Jesucrist. Ndlyazen lyat lezo' Diox ñèe Diox gu'. No ndlyazen yo nagàl lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'. No ndlyazen tolo lu' Diox loo gu' le' Diox nque'que' lezo' ñèe Diox gu'.
Trè' ndlu' cón che'n mèn gutyè'.
(2 Pedro 2.1–17)
Mèn huesen por cón che'n Jesucrist, gu' co' anze'f nque' lezon, anze'f nden'en le'n lezon no ndlyazen que'en thìb ye's co' nac cart ndxè' loo gu' co' ndlu' cón che'n xá mod lyá' mèn loo con' ryes tac ryete na' mblyá'le' loo con' ryes no loo con' ye'rsin'. Per nalle', nden' lezon nquin que'en ye's loo gu' par co'xen loo gu' no ña'ben loo gu' nalas gure gu' loo cón che'n Crist co' ndxela's gu' par gác gu' càb ndac gu' loo mèn ye'rsin' co' nzote mod gác càb gu' par gàca loo mèn làth gu' ne'tyoo xà'de lezo' mèn loo cón che'n Diox. Ndxe'leque', tolo té'th mèn no tyubdi's mèn loo cón che'n Diox. No mbli Diox thidte vez ngòc thìb con' loo Jesucrist par gàca le' ryete mèn co' ndlya's no co' ndyal yila's loo cón che'n Jesucrist, mèna lyá' loo con' ryes. No ndxàc con'a loo rye mèn co' nac che'npe' Diox. Tac ndxep mèn ngòo làth gu' con mod gutyè' co' ndxàp mèna. Cón che'n mèna ndlu' loo libr co' nac xti's Diox le' Diox mblu'le' más pólle'a cón che'n mèna le' mèna tyactìi thìb con' co' nquin li Diox loo mèna. Nac con'a thìb con' co' nzyalque' mèna gàca loo mèna. Mèna nac mèn ye'rsin'túb. Mèna indlide cas loo con' co' nac cón che'n Diox. Ndli mèna cuent le' con' co' nac cón che'n Diox nac par gàc cón che'n Diox loo mèn no le' Diox alithe nda' lugar li mèn con' ye'rsin' par que tee ban mèn xalque' ndlya's mèn. Ale ncà mèna cón che'n Diox, Diox co' nac thidte Diox co' ñibe' loo na'. No ncà mèna loo cón che'n Tad Jesucrist na'.
Mastale' nonle' gu' cón che'n con' ndxè', ndlyazen te' lezo' gu' co' huenleque' con' mbli Tad Diox. Mastale' mbli Tad thìb con', co' nee di's, mbli Tad Diox ngro' mèn co' ngòc mèn co' ngua lec nación Israel le'n nación Egipt, ngoloa, mtelux Diox mèn co' ngo làtha, mèn co' ne'ngala'ste loo Diox. Tataaguè' mbli Tad Diox con angl co' ne'ngxecte nquenap loo con' ndxàal ngli angl loo Tad Diox. Ndxe'leque', ngro' angl loo bé' co'te' ngòc liz angl no làaz angl co'te' mxo'f zin' angl cón che'n Diox loo Diox. Nalle' Diox mbli nzo angl pres par tyub rez cón che'n angl co'se' gàc lult huiz co' gàc huiz yaad huiz lyen co'se' tub rez Diox cón che'n ryethe con'. Nzo angla thìb lugar co'te' nacuau xal mèn co' natedó' con caden thidtene. No fte' lezo' gu' cón che'n con' co' mbli Tad Diox loo mèn ciuda Sodom no loo mèn ciuda Gomor no loo taamas mèn co' ngureri' gax par neda. Xalque' mbli angla chol con' ye'rsin' par tetìi Diox angla, tataa mod mbli mèn ciuda Sodom no mèn ciuda Gomor rye loothe con' ye'rsin' axta mbli mèna yalmbi' con xtàabi' mènbi'a. No thìb mod tedib mod mbli mèna rye loothe con' ye'rsin' co' indxàalte li mèna. Por cona, Diox mtelux mèna thìb mod co' ndlu' loo taamas mèn loo izlyo' le' mèn co' ne'tyalte li cas loo cón che'n Diox no ne'tyalte mèn yòo mèn loo cón che'n Diox, mèna tyactìi thidtene loo quìi no loo bèel xal mxactìi mèn ciudaa loo quìi no loo bèel.
Per mastale' tataa ngòca loo mèn ciuda Sodóm no loo mèn ciuda Gomor, ale lomisque' mod, ne, tataaguè' mbli mèn ye'rsin' co' nac cón che'n mèn co' ngue que'en ye's loo gu' ndxè'. Nsa' lezo' mèna cón che'n con' ye'rsin' co' tolo ndlya's mèna li mèna. Ale leque mèna ntezab mèna. Ale thìb lad nque' mèna yalñibe' che'n Diox par xìis no mèna Diox. No nazab mbez mèna cón che'n angl co' ñibe' Diox loo loo bé'. Fte' lezo' gu', ne, xal nac con' co' ngòc loo thebol Moisés co'se' ngure mcà angl co' lèe Miguel bél'yòo lad thebol Moisés loo Mebizya. No mbree mcà Mebizya bél'yòo lad thebol Moisés loo Miguel co' nac angl co' ñaare' más no co' ñibe' tachu'th más loo rye taamas angl. Ne'nglide Miguel ryes quexù' no queyèe Miguel Mebizya no ne'ngniide Miguel ngòc nguàal con' loo Mebizya co'se' ngue toodi's no Miguel Mebizya cón che'n bél'yòo lad thebol Moisés. Ndxe'leque', nado' di's nado' cuent ndxab Miguel loo Mebizya: Yende con' niin lool. Yan' cón che'n con' ngue lil cón che'n Diox. Yub Diox yool. 10 Per ngue niin loo gu' tedib vez cón che'n mèn ye'rsin' ndxè': Mèna ñii yèe ñii tìi cón che'n con' co' ne'ñeede mèn no co' ne'ta'de mèn cuent. Neeque' na' le' chol má' ndli xalque' mbli Diox par ndli má', ¿lé'? Per mèn ye'rsin' masre' con' ndli leque má' tac, mastale' non mèn ye'rsin'a xá mod ndxàal li mèn loo costumbr co' nac con' ndac co' ndli mèn loo izlyo' ndxè', per ndxe'leque', le'le' ndli mèna par ntezab mèna mèna por mod ye'rsin' co' ngue no mèna loo costumbr co' ndli mèn'. No tataa mod ntezab mèna leque mèna por con' ye'rsin' co' ndli mèna. No tataa mod ncàb loo mèna lyux mèna.
11 Prob mèn ye'rsin'a izlyo'. Tac ngue lique' mèna xalque' ngòc co' mbli Caín. Mèna ndxath nquìi ñèe tmi no nzi tee huanpe' mèna loo cón che'n Diox xalque' ngòca loo Balaam. No gàc yaltìi loo mèna no lyux mèna xalque' ngòca loo mbi' co' ngro' lèe Coré co' mblyux por mbli mbi' ngòc nguàal con' loo Moisés. Tataa gàc loo mèn ye'rsin'a, ne. 12 Mèna ndxàp thìb mod ye'rsin'. Co'se' ndli gu' thìb lni chu'th par nqueltàa gu' par hua gu' sa lua' gu' con xtàa gu' co' ndxela's loo Tad Diox tac nque' lezo' gu' ñèe gu' hues xtàa gu', negadi's ndxòo mèna làth gu' par hua xle' mèna con gu'. No con' co' ndli mèna ndli nthyon taamas mèn. Ndxòo mèna xi'th gu'. Ndyac lezo' mèna axta plóthe co'se' ndxuhua mèn no ndxu mèn. No axta ne' ne' indxàp mèna mod loo co' ndli mèna làth gu'. No nac mèna xal myen' bix co' nqueno má' no co' nquenap má' co' ndlá'ya' má' por nguith myen', no por nazin' myen', no por ndli myen' ante co' neete lezo' myen'. Nac mèna xal xcuau biiz co' alithe ndri'th loo bé' co' ndxe' mbii, co' yende cón ntac tac indlàade xcuau yuu. Nac mèna xal yaa xlè co' inda'de xlè co'se' nac tiemp che'n xlè. Le'le' mbiiz yaa xlèa. No ale ngu'b yaa xlèa. No ale mquib mèn yaaa por tataa ngòca loo yaaa. Tataa gàca loo mèn ye'rsin'a, ne. 13 Nac mèna xal ol co' alithe ndxetoo loo níttó'. Nac con' co' ndli mèna xal fsin' co' ngo' ol níttó' ro níttó'. Fsin'a nac con' zab. No lomisque', tataaguè' nac co' ndli mèna tac con' ndli mèna nac con' zab. No nac con' co' ndli mèna par nthyon taamas mèn. Nac mèna xal mbèel cuet co' ndryo xyo'f thìb ned tedib ned loo bé' co' alithe nque tee huan. Diox thidtene mbli ndyub quìi ndyub bèel lezo' mèna par yòo ban mèna thidtene lugar co'te' nacuau tín' par tyactìi mèna thidtene.
14 Enoc co' ngòc gaz bin co' nde nque xís Adán, Enoc, ne, gunii no mde'th Enoc xal mnibe' Diox loo Enoc cón che'n mèn ye'rsin' co' ngue niin loo gu' ndxè' co'se' ndxab Enoc: Gunèen co'se' nde Tad Diox con anze'f thìb mènléy' co' nac angl natú' che'n Tad. 15 Nde Tad Diox par tub rez Tad Diox cón che'n rye mèn no par tetìi Diox ryete mèn ye'rsin'túba thidtene por cón che'n ryethe con' ye'rsin' co' ngòc con' ye'rsin' co' mbli mèn ye'rsin'a. Tetìi Diox mèn ye'rsin'a no zib quìi Diox cón che'n mèn ye'rsin'a por cón che'n di's nazab co' gunii yèe gunii tìi mèn ye'rsin' co' ngòp xtol cón che'n Tad Diox. 16 Mèn ye'rsin'a nco ñee cón che'n chol con' co' iñaade loo xtàa mèn. No anze'f ndxòo lezo' mèna xexte ndyoodi's mèna cón che'n tedib mèn. Ante nque tee cua'n mèna mod par tyac lezo' mèna loo mod co' ndyub yo'f lezo' mèna co' ndlya's mèna li mèna co' nac co' neete lezo' mèna. Ndxòo lezo' mèna tyoodi's mèn antúb di's naxal' no di's nate's. No ndyubla's mèna tyoodó' mèna loo mèn par tolo gaa'd ya' mèna mèn no par que' mèna quèe yéc mèn par gàc che'n mèna con' co' nac che'n taamas mèn.
Trè' ndlu' le' Jud ngue co'x mèn co' ndxela's loo cón che'n Jesucrist.
17 Per part cón che'n gu', mèn huesen co' nzo loo cón che'n Jesucrist, gu' co' anze'f nque' lezon ñèen: Fte' lezo' gu' le' myen' co' ngòc mèn co' mbe' di's che'n Jesucrist más pólle'a, 18 mèna mda' cuent ndxè' loo gu': Co'se' gàc huiz co' nac lult tiemp ndoore' lith no izlyo', yo huax mèn co' tè'b no co' xìis no con' co' nac cón che'n Diox. No que tee ban li mèn ante xal nac mod co' ndyub yo'f lezo' mèn li mèn co' nac thìb mod xin no thìb mod cap. 19 No tolo niin loo gu' le' mèna li par tyoo xà' lezo' mèn loo cón che'n Diox. No li mèna par gàc mèn co' ngòole' loo cón che'n Diox chop ned mèn. Mèna nac mèn co' nzi tee ban li ante co' nac cón che'n xab izlyo'. Inzode Xpii Natú' che'n Diox loo mèna.
20 Per part cón che'n gu', mèn huesen por cón che'n Jesucrist, gu' co' anze'f nque' lezon ñèen, más bli nèe gu' gu' loo co' nac co' ndxela's gu' tac con' co' ndxela's gu'a nac thìb con' más natú' loo Diox. Co'se' cuez gu' Diox, gurez gu' Diox xal nzote mod ndxác gu' par cuez gu' Diox xal ndlyath no Xpii Natú' gu'. 21 Leque gu' hui' xal nzi tee ban lì gu' par tataa mod tolo que' lezo' Diox ñèe Diox gu'. Nonque' gu' le' Tad Jesucrist ndlyat lezo' ñèe Tad Jesucrist gu'. Por cona, dib nzo yéc gu' no dib nzo lezo' gu' nzi quee lezo' gu' co'se' zin huiz li Tad Jesucrist yòo ban noque' na' Diox thidtene.
22 Nado' di's nado' cuent ftoodi's no gu' mèn cón che'n Diox, mèn co' be' ndxàc chop loo chop la's par bel'que' ten' mèna le'n lezo' mèna lìcque' nac cón che'n Tad Jesucrist co' mbez gu' no, bel'que', tataa mod li nèe mèna mèna loo cón che'n Tad Jesucrist. 23 Ndlyazen le' gu' li co' nzote mod gác gu' li gu' par lyá' ndxep mèn loo con' ryes, mèn co' nzi tee huan loo Diox, mèn co' alithe nzi ban axta gath mèn co'se' li Diox par yòo mèna ye'rbìil par tyactìi mèna thidtene. Tac mèna nac xal thìb bro yaa co' nax bed co' co mèn le'n gor yey' yiloa. No ndlyazen lyatque' lezo' gu' ñèe gu' taamas mèn par lyath no gu' mèn par lyá' mèna loo con' ryes. Per nee gu' nee gu' xal ndyoodi's no gu' mèna par ne'gàcte loo gu' tlo gu' li gu' ndxep con' zab no ndxep con' ye'rsin' xal ndli mèna láth ndyoodi's no gu' mèna. Tac ne' yiloa li gu' con' zab xal nzi tee ban li mèna, ne.
Trè' ndlu' lult di's co' gunii Jud loo cart cón che'n con' roo con' xèn che'n Diox.
24-25 Diox co' nac thidte Diox co' ndxácpe' no co' nanee ryethe con', Diox co' nac Diox co' mtelá' na' loo con' ryes, thidte Diox nac co' ndxàp con' roo no con' xèn la's ya' Diox no la's nii Diox par quenap Diox gu' par ne'tyoo xà'de lezo' gu' loo cón che'n Diox no par ne'yitacte lezo' gu' loo cón che'n Diox. No ndxác Diox li Diox par co'se' gàc huiz co' tyoo gu' loo Diox gàc gu' mèn nambìi no mèn nalì co' inacte mèn zab loo Diox. No li Diox par xyo'f nde' xyo'f ndla' lezo' gu' co'se' gàc huiz co' tyoo gu' loo Diox. Ndlyazen le' loo thidte Diox gàc con' roo con' xèn. No ndlyazen le' ryethe mèn no ryethe angl gàc nado' no tyubdi's angl loo Diox por cón che'n Tad Jesucrist. No ndlyazen tataa gàca xal ngòca pólle'a no tolo gàca le'n lín' co' ntlo, no le'n lín' co' ndxelo, no le'n lín' co' ne'lith node. Taandxè' gàca, ndee gu'.