Di's Co' Mblo Xo'f Jesucrist Loo Juàn Co' Mque' Juàn Ye's Loo Mèn
1
Trè' ndlu' cón che'n con' co' mblo xo'f Jesucrist loo Juàn.
Libr ndxè' ndlu' cón che'n co' mblo xo'f Diox loo Jesucrist par ta' Jesucrist cuent cón che'n con'a loo mèn co' mxo'f zin' cón che'n Jesucrist cón che'n con' co' gàc loo izlyo' yiloa. Jesucrist mbli par ngro xo'f con' ndxè' loon, daa co' nac Juàn co' mxo'f zin' thìb zin' che'n Jesucrist, por angl che'n Jesucrist co' mtel' Jesucrist mbi'th loon. Loo libr ndxè' ndan cuent cón che'n co', lìcpe', gunèen. Nac daa mbi' co' nda' cuent no co' ndyoodi's cón che'n Diox. Ndan cuent no ndyoodizen cón che'n con' co' mblo xo'f Jesucrist loon, ne.
Huen nda mèn co' ndlab di's ndxè'. No huen nda mèn co' ndyal ndxòn di's ndxè' co'se' ndlab mèn di's ndxè', di's co' mblu' Diox loon par tan cuent loo mèn. No huen nda mèn co' ndli cas no co' ndyubdi's xal mbez di's co' ndub loo libr ndxè'. Tac nde zin' gaxle' tiemp gàca xal mblo xo'f Jesucrist cón che'n con' co' gàc loo izlyo' yiloa loon.
Juàn ngue que' ye's loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox, mèn co' nzo ban le'n gaz yèezya' che'n làaz mèn asia.
Daa co' nac yub Juàn ngue que'en ye's loo gu' co' nqueltàa loo cón che'n Diox, gu' co' nzo ban le'n yèezya' che'n làaz mèn asia. Ndlyazen le' Diox co' thidteneque' nzo, no Xpii Natú' che'n Diox co' nzo loo Diox co'te' ndub Diox loo bé', no Tad Jesucrist, li loo gu' anggàc huax con' ndac loo gu' par nedrè'. No ndlyazen le' por cón che'n Diox, no por cón che'n Xpii Natú' che'n Diox, no por cón che'n Tad Jesucrist, gàc loo gu' nagàl yo lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'. Jesucrist mda' cuent cón che'n Diox loo mèn. No altant mdoo Jesucrist loo zin' co' mxo'f zin' Diox loo Jesucrist li Jesucrist loo mèn. Jesucrist ngòc ner mbi' co' ngro xban làth mèn nguth. No nac Jesucrist xa' co' ñibe'que' loo mèn dib athu loo izlyo' yiloa. Más de cona, Crist nque'que' lezo' ñèe Crist na'. No mton' Crist xquin na' no xtol na' co'se' nguth Crist loo cruz par ngòc na' mèn nalì no mèn nambìi loo Diox. Mbli Crist par gàca le' ryethe mèn co' nzo loo cón che'n Crist, mèn co' ndxela's loo Crist le'n rye nación co' nziri' dib athu loo izlyo', thidte queltàa mèna no thidte gàc mèna loo cón che'n Crist no loo Crist par ñibe' Crist loo mèna. No mbli Crist ngòc na' mèn no nac na' mèn co' mbez con' roo no con' xèn no con' natú' loo mèn cón che'n Diox no co' mbez con' roo no con' xèn no con' natú' loo Diox, ne. Tataa mod ndli na' sirv loo Diox co' nac xud na'. Ndlyazen thidteneque' gàc con' roo no con' xèn loo Crist. No ndlyazen gàc rye loothe con' roo no con' xèn la's nii Crist no la's ya' Crist thidtene. Taandxè' gàca.
Hui' gu' nexa. Co'se' yi'th Crist, Crist yi'th le'n xcuau. Huiza ryete mèn hui' loo Crist axta mèn co' ngòc leque mèn co' mtehuí' Crist, mèna hui' loo Crist huiza. No ryete mèn co' nzi ban dib athu loo izlyo' gón' co'se' hui' mèna loo Crist huiza. Aa. Tataaque' gàca.
Gunee Diox di's ndxè' loon, ne:
―Daa nzole' ndoore' cue alux con'. No nzoquen co'se' yilo lyux alux con'. Cona nee di's, nac daa xal letr “a” co' nac letr co' ntlo loo alfabet. No nac daa xal letr “z” co' nac lult letr loo alfabet.
Tataa gunee Tad Diox loon, Tad Diox co' ndxàp rye loothe con' roo no con' xèn la's nii Tad Diox no la's ya' Tad Diox, Tad Diox co' nzoque' thidtene.
Tad Crist co' nac Tad roo no Tad xèn mxyo'f loo loo Juàn.
Daa co' nac Juàn co' ngue que' ye's loo gu' trè', daa nac hues gu', ne, por cón che'n Crist. Thidte ndyactìi na' loo cón che'n Crist. No thidte ngòo na' loo cón che'n Diox par ñibe'pe' Diox loo na'. No thidte ncha'la's na' no nxec yèe na' xalque' ndlyath no Crist na'. Per nalle' láth nzon trè' le'n thìb yòo biiz le'n níttó' co' lèe Patmos co'te' mque' mèn daa xal pres por mblon yalbàn cón che'n di's ndac che'n Diox no por mdoodizen loo mèn cón che'n Jesucrist, nde tan cuent loo gu'. 10 Ngòc thìb con' loon thìb huiz doming láth ngue ñibe' Xpii Natú' loon. Mden'en le' Xpii Natú' che'n Diox mbli ngòc thìb con' loon hora. Mxaquen cabii gunii thìb mbi' par ned xísen xal ruid che'n thìb trompet co'se' ncuez mèn trompet. 11 Mxaquen gunee mbi' loon:
―Juàn, daa nzole' ndoore' cue alux con'. No nzoquen co'se' yilo lyux alux con'. Cona nee di's, nac daa xal letr “a” co' nac letr co' ntlo loo alfabet. No nac daa xal letr “z” co' nac lult letr loo alfabet. Ndlyazen que'l ye's loo thìb libr cón che'n con' co' ñèel no con' co' ngue hui'l. Yiloa, ftel' libr loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox co' nzo ban le'n gaz yèez co' nac yèezya' che'n làaz mèn asia. Rye gaz yèeza lèe taandxè': Efes, Smirn, Perg, Tiatir, Sard, Filadelf, no Laodice.
12 Ngoloa, mberen par ned xísen par hui'en chó ngue nii loon. No co'se' mberen, gunèen nziri' gaz candiler or loon. 13 No xtau'the gaz candilera, gunèen ndoo thìb mbi' co' dib xoo ñaa xal ñaa Jesucrist co' mbi'th yáal loo izlyo' xalque' ndxáal chol mèn loo izlyo' ndxè'. No noc xab Jesucrist thìb xab Jesucrist co' nac dib andoo co' nol' axta nii Jesucrist. No nabix thìb cint or xal nde ro pech Jesucrist. 14 Le' yis yéc Jesucrist na, ante nagus bèelleque' ñaa xal ñaa xil' mbacxil' co' ndxech. No ante nagus bèelleque' ñaa yis yéc Jesucrist xal ye' co' ante nagus bèelleque' ñaa. Nde ngudloo Jesucrist na, gunaa xal xnìi bèel co' ndxetoo. 15 Lomisque', nquée xnìi nii Jesucrist xal thìb le' yi'f co' ntembìi mèn co' nsun' mèn le'n gorn. Lomisque', co'se' ndxèn di's co' ndyoodi's Jesucrist, ndxèn di's xal co'se' ndxà'x no nquebii nxyo'f nít thìb yó'be'. 16 Lomisque' ne, mxaquen, nden Jesucrist gaz con' co' ñaa xal mbèelhui' ya' Jesucrist co' nac ladlì. No ñèen ndryo' thìb spad co' nalen ryop loo ro Jesucrist. Nde nxon', nquée xnìi loo Jesucrist xal co'se' nde yáal rol huiz co'se' ne'xecte ngudloo mèn hui' mèn loo huiz.
17 Co'se' gunèen loo Jesucrist, ale ngulàan xàn' nii Jesucrist. Ngulàa yál' lezon no mcuau daa xal thìb mèn co' nguth. Sya, mxo'f Jesucrist ya' Jesucrist co' nac ladlì laden. No gunee Jesucrist loon:
―Ne'zyebtel, Juàn. Daa nzole' ndoore' cue alux con'. No nzoquen co'se' yilo lyux alux con'. 18 Nabanque' daa, Juàn. Lìcque', nguth daa. Per nalle' naban daa thidtene. Nac daa xa' co' ndli nquée yalguth loo mèn. No nac daa xa' co' ndli par ryo xban mèn làth mèn nguth yiloa. 19 Cona, ngue niin lool, Juàn: Fque' ye's co' gàc xal thìb thìb libr cón che'n con' co' gunèelel, no cón che'n con' co' ndxàc nalle', no cón che'n con' co' gàc yiloa. 20 Trè' lu'en lool cón che'n cón nee di's gaz con' co' ñaa xal ñaa mbèelhui' co' ñèel ndenen con yan ladlì. Lomisque' ne, lu'en lool cón che'n cón nee di's gaz candiler or. Pues cón che'n con' co' ñaa xal gaz mbèelhui' ndlu' cón che'n gaz mèn co' ndyoo ner no co' ndyoo naa loo mèn co' nqueltàa loon le'n gaz yèez co' nac yèezya' che'n làaz mèn asia. Le' cón che'n gaz candiler na, nac co' ndlu' cón che'n mèn co' nqueltàa loo cón chenen le'n gaz yèez co' nacguè' yèezya' che'n làaz mèn asia.