Mbryop Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Mèn Ciuda Tesalónica
1
Pab mque' ye's loo mèn co' ngola's loo cón che'n Crist, mèn co' mqueltàa loo cón che'n Diox le'n ciuda Tesalónica.
Daa, Pab, ngue tel'en tedib cart co' nac mbryop cart loo gu', gu' co' ndxàc mèn hues nu' por cón che'n Crist, gu' co' nqueltàa loo cón che'n Crist le'n ciuda Tesalónica, gu' co' thidte ndxàc loo cón che'n Diox co' nac xud na' no gu' co' thidte ndxàc loo cón che'n Tad Jesucrist. No leque tiemp, ngue nii Silvan no Timote Diox loo gu'. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' ryo' lezo' li anggàc con' ndac loo gu'. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' li par yo nagàl lezo' gu' loo Diox no par cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth hues xtàa gu'.
Trè' ngue lu' le' Diox tub rez cón che'n mèn co'se' bere Tad Jesucrist, yi'th Tad Jesucrist loo bé' loo izlyo'.
Gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Tad Crist, ngue niin loo gu': Toloque' gab nu' Diox quix U', Diox, loo Diox, por cón che'n gu' tac nu' ñee no non nu' le' gu' sate más ndxela's loo Diox no loo cón che'n Diox. No ñee nu' no non nu' le' gu' sate más nque'que' lezo' ñèe gu' thìb xtàa gu' no tedib xtàa gu'. Tataa mbez nu' loo Diox tac ndxàalque' li nu' tataa. Por cona, axta nu' ndyoodi's cón che'n gu' loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox. No axta nda' gust lezo' nu' co'se' ndyoodi's nu' cón che'n gu' loo mèn co' ndxela's por ncha'la's gu' no nxec yèe gu', no ndxàp gu' yalxla's loo Diox mastale' ndxàc ryethe con' co' nac ngòc nguàal con' co' ndxàc loo gu' co' ndli nxi lezo' gu', co' nac co' ndub ngu's mèn gu'. Pues con' co' nac ngòc nguàal con' co' ndxàc loo gu'a ndlu' le' Diox nac Diox nalì no Diox nambìi por mod co' ndub rez Diox cón che'n gu' par ndxàalque' ngòo gu' loo cón che'n Diox par ñibe'pe' Diox loo gu' por ndyactìi gu' huax con' nalle'.
Nalì nac Diox par tetìi Diox mèn xalque' ngue tetìi mèn gu' nalle'. Nalì nac Diox tac co'se' yi'th Tad Jesús loo bé' loo izlyo' con angl co' lu' cón che'n con' roo con' xèn che'n Jesús loo mèn, sya, li Diox le' gu' co' ndyactìi nalle', gu' li descans, ne, xalque' li nu' descans. Huiza lyàa quìi bèel che'npe' Diox loo izlyo'. Sya, yi'th Tad Crist par nalì tetìi Tad Crist mèn no zib quìi Tad Crist mèn por cón che'n ryete con' ye'rsin' co' mbli mèna, mèn co' ne'ndalte ngòn di's cón che'n Diox par ta' mèn cuent cón che'n Diox, mèn co' nac mèn co' ne'ndalte ngòo loo cón che'n Diox, mèn co' ne'ndalte ndubdi's loo di's ndac cón che'n Tad Jesucrist na', di's co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes. Mèna tyactìi no tyuhuan mèna thidtene, co' nee di's, anze'f tith co' xà' Tad Crist mèna loo Tad Crist yiloa, Tad Crist co' ndxàp rye loothe con' roo con' xèn che'n Diox la's nii Tad Crist no la's ya' Tad Crist. 10 Gàc con' ndxè' co'se' gàc huiz yi'th Tad Crist par gàc con' roo con' xèn loo Tad Crist por cón che'n ryethe mèn co' ngro xà' loo cón che'n xab izlyo' co' ngòc che'npe' Diox, mèn co' ngòo loo cón che'n Diox por cón che'n Tad Crist. Tataaque' gàca loo gu', ne, tac ngola's gu' loo cón che'n Tad Crist por cón che'n di's co' mblon yalbàn loo gu'. Huiza, ryete na' co' ndxela's loo Tad Crist li par xyo'f lèe xyo'f xti's Tad Crist.
11 Por cón che'n ryete con' ndxè', toloque' mbez nu' Diox por cón che'n gu' le' Diox li le' gu' que tee ban lì xalque' ndxàal que tee ban lì gu' tac Diox mcui gu' par gàc gu' che'npe' Diox. No mbez nu' Diox le' Diox li, por cón che'n ryethe con' co' nzo la's nii Diox no co' nzo la's ya' Diox, par gàc ryete con' ndac loo gu' co' nee lezo' Diox li Diox loo gu'. No mbez nu' Diox le' Diox lyath no gu' axta plóthe par xo'f zin' gu' zin' cón che'n Crist tac gu' ndxàpque' yalxla's loo Crist. 12 Cona, mbezen Diox par gàca le' loo Tad Jesucrist na' gàc más con' roo no con' xèn por cón che'n mod co' ndlu' le' gu' nque tee ban lìque' làth xtàa gu'. Làth xtau'a, gàc loo gu', ne, más con' roo no con' xèn por thidte ndxàc gu' loo Crist. Gàc con'a loo gu' xalque' nac con' ndac co' angndli Diox na' no Tad Jesucrist na' loo gu'.