2
Trè' nda' cuent cón che'n thìb mbi' co' gàp xtol tín', mbi' co' ryo xo'f loo mèn loo izlyo'.
Per nalle' ngue niin tedib con' loo gu', mèn huesen por cón che'n Tad Jesucrist, cón che'n xá mod yi'th Tad Jesucrist na' no xá mod thidte queltàa na' loo Tad Jesucrist na': Anderhuen gu'. Ña'ben di's loo gu' ne'ta'de gu' lugar ya ye'th lezo' gu' chele' gu' gòn mbi'thle' Tad Crist no mbiile' Tad Crist tedib vez. Lomisque' ne, ne'tyóode gu' no ne'zyebte gu' chele' chol mèn ñee loo gu' le' nu' mda'le' cuent loo mèn le' Diox mdoodi's no nu' cón che'n xá mod mbi'thle' Tad Crist no mbiile' Tad Crist tedib vez. Ne' ne' tyóo gu' chele' chol mèn mbez le' nu' mde'thle' di's cón che'n xá mod mbi'thle' Tad Crist no mbiile' Tac Crist tedib vez loo mèn. Ne' ne' tyóo gu' chele' chol mèn ñee loo gu' le' daa, co' nac Pab, mque' cart cón che'n con' ndxè' loo gu'. Ne'ta'de gu' lugar quedìi mèn gu' nec thìb mod. Tac ne'gàcte huiza no ne'zinte huiza ndoore' co'se' zin tiemp co'se' tyoo xà' lezo' huax mèn loo Diox. Làth xtau'a, ryo xo'f thìb mbi'. Mbi'a aseli cua'n mbi' xquin mbi' no xtol mbi' làth mèn axta plóthe. Diox telux mbi'a thidtene yiloa. Mbi'a ndoote li con' ye'rsin' par leque mbi' xo'f lèe xo'f xti's mbi' no par gàc mbi' ngolo ngola's loo merpe' Diox no loo ryethe con' co' mbez mèn nac Diox xal tatol, no naxnax, no taamas mdo', no gunab loo co' ndyub xib mèn no loo co' nsál' mèn ya' mèn. Sate más tolo li mbi'a con' axtaque' li mbi' gan tyub mbi' le'n templ co' nac che'npe' Diox par gab mbi' loo mèn: Daa nac merpe' Diox.
¿Ché' ne'tyede lezo' gu' co'se' ngo non gu', mdan cuent cón che'n con' ndxè' loo gu', cà'? Per nalle' gu' naneeque' cón nac co' nca' loo mbi'a par ne'yú' loode mbi' loo mèn axta co'se' gàc tiemppe' che'n mbi'a. Per nalle' cón che'n con' roo no con' xèn co' nacasloo cón che'n con' ye'rsin'a, mtlole' ngue xo'f zin' con' ye'rsin' làth mèn. Ante ndxàc falt biiche xa' no ryo' xà' xa' co' ngue tau' loo no co' nca' loo con' zaba par ryo xo'f mbi' ye'rsin'a loo xnaa. Axta syare' ryo xo'f mbi' ye'rsin'a. No loo xnaa que tee ban mbi' ye'rsin'a. Per co'se' yi'th Tad Crist, guth Tad Crist mbi'a ante con mbii che'n lad Tad Crist co' yidin' lad mbi'a. Telux Tad Crist rye loothe con' co' nzo la's nii mbi'a no la's ya' mbi'a por cón che'n xnìi co' nquée lad Tad Crist co'se' yi'th Tad Crist. Co'se' gàc huiz yi'th que tee mbi' ye'rsin'a loo izlyo', yi'th mbi'a loo izlyo' por cón che'n Mebizya. Mebizya lyath no mbi'a por huax con' co' nzo la's nii Mebizya no la's ya' Mebizya. Li mbi' ye'rsin'a huax con' roo no con' xèn co' nac con'xù'. No li mbi' ye'rsin'a huax con'xù' co' ryo xo'fxù' loo mèn par hui' mèna. Per ndxe'leque', ryete con'a nac yalgutyè'túb tín'. 10 Tataa mod li mbi' ye'rsin'a huax con' roo no con' xèn co' nac con' ye'rsin' par quedìi mbi' ye'rsin'a ryete mèn co' anglyux yiloa. Gàc con'a loo mèn co' lyuxa tac ne'ndalte mèna ngala's mèna loo di's co' nac lìcpe' par ngác nglá' mèna loo con' ryes. 11 Por cona, sate más mbli Diox tolo mquedìi leque mèna mèna loo co' nac yalgutyè'túba. 12 Tataa mbli Diox loo ryete mèna par tolo zib quìi Diox ryete mèna tac thidteneque' ne'ndalte mèna ngala's mèna loo di's co' nac lìcpe'. Ale ndxe'leque', más mdyac lezo' mèna li mèna con' co' nac con' ye'rsin' loo Diox.
Di's ndxè' ndlu' xá mod ncui Diox mèn par yoo ban no mèn Diox thidtene yiloa.
13 Per part cón chenen, daa thidteneque' mbez: Diox quix U', Diox, loo Diox por cón che'n gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Crist, gu' co' anze'f nque' lezon ñèen por cón che'n Tad Crist. Tac Diox mcui gu' ndoore' cuec Diox izlyo' no xèn' Diox izlyo' par lyá' gu' loo con' ryes. Diox mtelá' gu' loo con' ryes. Por cón che'n Xpii Natú' mbli Diox con'a loo gu' par nzi tee xà' gu' loo cón che'n xab izlyo' par ngòc gu' mèn che'npe' Diox tac gu' ndxela'sque' di's co' nac lìcpe'. 14 Por cón che'n di's ndac co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes co' mdan cuent no co' mblon yalbàn loo gu'a, Diox mcui gu' par yan' no gu' con' roo no con' xèn che'n Tad Jesucrist na' no par ya gu' co'te' ñibe' Tad Jesucrist loo ryethe con' yiloa.
15 Por cona, gu' co' nac mèn huesen por cón che'n Crist, leque gu' tolo bli nèe gu' loo cón che'n Crist. Ne'yathla'ste gu' no ne'lá'ya'de gu' con' co' mblu' nu' loo gu' cón che'n co' ndxela's gu' cón che'n Diox, que naca por di's co' mdyoodiz non gu', que naca por cart co' mque'en ye's loo gu'. 16 Ndlyasquen, ne, le' yub Tad Jesucrist na' no Diox xud na' co' angngro' lezo' nque' lezo' ñèe Diox na' no co' thidteneque' ntegán lezo' na', angli Tad Jesucrist na' no Diox xud na' par cue quee lezo' na' loo ryete con' ndac co' gàc loo na' yiloa. 17 Ndlyazen le' Tad Jesucrist na' no Diox xud na' tolo li par ye'th lezo' gu' par li nèe gu' gu' loo cón che'n Diox thidtene no tolo li Tad Jesucrist no Diox xud na' par tolo tyoodi's gu' no ta' gu' cuent cón che'n di's ndac loo chol mèn no tolo li gu' ryethe con' ndac co' ndxàal li gu'.