4
Loo Diox, no loo Tad Jesucrist na' co' yi'th ñibe' xal rey loo izlyo' loo mèn no co' tub rez loo mèn co' nzi naban, no loo mèn co' nguth co'se' yú' loo Jesucrist loo mèn, tolo ndlyazen no ñibe'en lool, Timote: Le' lùu ta' cuent no col yalbàn cón che'n di's ndac che'n Diox loo mèn. Altant tyool par col yalbàn loo mèn, que naca ndyaque'l tyal mèn ta' mèn nza mèn par gòn mèn cón che'n di's ndac che'n Diox, que naca ndyaque'l ne'tyalte mèn ta' mèn nza mèn par gòn mèn cón che'n di's ndac che'n Diox. Nado' di's nado' cuent gunii loo mèn xal ñibe' xti's Diox. Fco'x loo mèn xal mbez di's ndac. Fcha'la's loo mèn. Làth xtau'a, fte'th no blu' loo mèn cón che'n Crist xal nac di's ndac che'n Diox. Tac zin thìb huiz no zin thìb ze co'se', por derech, ne'tyalte mèna gòn mèn no ne'xecte mèn di's co'se' lya's mèn lu' mèn xley' ndac che'n xti's Diox loo mèna. Ndxe'leque', làth xtau'a, con mod ye'rsin' co' nac mèn, tlo mèna, nalas cua'n mèna mèn co' lu' chol xley' cub loo mèna xal ndlya's mèna gòn mèna. Lìcpe' ba'i, ndxe'leque', tyoo xà' lezo' mèna loo co' nac lìcpe'. Ne'lide mèn cas loo con' lìcpe'. Sya, bere mèna, más tyub nza mèna loo chol di's co' nac chol cuent co' intacte par yila's mèna cuenta. Per lùu, Timote, ndxe'leque', nalas no ndxe'sleque' fque tee ban loo ryete con'. Fxec yèe co'se' gàc chol yaltìi lool. Thidteneque' fxo'f zin' zin' co' col yalbàn cón che'n di's ndac co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes. Ftoo altant loo zin' co' mxo'f zin' Diox lool par telo lùu zin' co' mxo'f zin' Diox lool.
Yamerle' zin huiz co'se' xyo ren daa, co' nee di's, yamerle' zin huiz co'se' angndoon guth mèn daa xal nee lezo' Diox. Tac loo zin' co' mxo'f zin' Diox loon par lina, ngòc daa xal thìb solndad co' huenleque' mque tee loo xó'. Mtelolen zin' co' mxo'f zin' Diox loon xal thìb mbi' co' mbli gan loo carre loo thìb puest. Thidteneque' ngòpen yalxla's loo cón che'n Crist. Más de cona, daa ndub queeque' lezo' gòon loo Diox co'te' ta' Diox thìb con' ndac loon co' gàc che'npe' daa tac daa mque tee ban nalì no nambìi loo Diox. Per iante loon ta' Diox con' ndaca huiza. Ndxe'leque', Diox ta' con' ndac loo ryete mèn co' anze'f nguen lezo' yi'th Crist tedib vez loo izlyo' ndxè', ne. Co'se' yi'th Tad Crist, nalì tub rez Tad Crist loo ryete mèn co'se' gàc huiza.
Lult mod co' lyath no Timote Pab.
Bli purad par setilte yi'th neel máa daa, Timote. 10 Dem thidtene mblá'ya' daa. Más ndxòo lezo' Dem con' co' nac cón che'n xab izlyo' le'n tiemp ndxè' leque cón che'n Crist. No nalle' mxenle' Dem ned, nda Dem par ciuda Tesalónica. Le' Cresent na, mtel'en nda thìb mandad par le'n yèezya' che'n làaz mèn galacia. Le' Tit na, mtel'en nda tedib mandad par ned le'n yèezya' che'n làaz mèn dalmacia. 11 Thidte Luc nzo no daa trè'. Fcua'n Marc par yi'th nol Marc co'te' nzon. Marc ndlyath no daa loo zin' co' mxo'f zin' Diox loon. 12 Daa mtel' Tiquic par ciuda Efes. 13 Co'se' yi'thl, lil favor, yi'th nol capot daa co' mtan'en liz Carp yèez Tro. Yi'th nol libr daa, ne. Per con' co' más naquin daa nac ye's co' nac xque'spe' daa. Bli favor, te' lezo'l ye'th nol ye's daa, ndee, Timote.
14 Alejandr co' nac xa' guzi'f mbli huax con' ye'rsin' loon. Per Diox quix loo Alejandr rye con' mbli no Alejandr daa. 15 Nee nee xá ngue teel loo Alejandr. Tac Alejandr axta arid mcua'n mod par mca' Alejandr loon co'se' ngue tan cuent no ngue toodizen cón che'n di's ndac loo mèn.
16 Ner vez co'se' mduben razon daa loo mèn, nalì mdan cuent cón che'n di's ndac loo mèn. No yende chó mèn mblyath no daa tiempa. Ndxe'leque', mblá'ya' ryete mèna daa. ¡Oj ne'que' dolte Diox loo mèna por con' co' mbli no mèna daa, huen! 17 Per ndxe'leque', Crist ndlyath no daa. Mblo Crist valor loon par taan zin' co' mxo'f zin' Diox loon co' mblon yalbàn. No ryete mèn co' inacte mèn nación Israel mbìn cón che'n di's ndac che'n Diox ned mque tee'en. Por cona, naneen no nonen mtelá' Diox daa loo con' ryes làth xtau'a. 18 Naneen no nonen le' Crist telá'que' daa loo ryete con' ryes co' lya's mèn li no mèn daa. Neequen no nonen le' Crist nquenap daa axta zin huiz co'se' tlo Crist, ñibe' Crist loo bé' no loo izlyo'. Loo Crist gàc con' roo no con' xèn le'n lín' co' ntlo, no le'n lín' co' ndxelo, no le'n lín' co' ne'lith node thidtene. Taandxè' gàca.
Lult di's co' mque' Pab ye's loo cart ndxè'.
19 Timote, gunii Diox loo Prisc no loo Aquil no loo mèn guliz Onesifr. 20 Erast mtan'en ciuda Corint. Le' Trofim na, mtan'en yèez Milet tac ale ngulen liz Trofim. 21 Bli purad yi'th neel máa daa ndoore' yòo na' tiemp xìl'. Ebul ngue nii Diox lool. Pudent, no Lin, no xa'got co' lèe Claud, no ryete taamas mèn co' ndxàc hues na' por cón che'n Crist co' nzo trè' co'te' nzon ngue nii Diox lool, ne. 22 Tad Jesucrist nque tee noque'l, Timote. Ndlyazen le' Tad Jesucrist tolo li anggàc con' ndac loo ryete gu' co'te' nzo gu' nedrè'. Taandxè' gàca.