Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Tit
1
Pab ngue que' ye's loo Tit.
Daa, Pab, nac thìb mbi' co' nxo'f zin' cón che'n Diox par ndxen di's che'n Jesucrist co' ngon yalbàn loo mèn par tolo leque mèn li nèe mèn no tolo té'th mèn cón che'n Jesucrist, mèn co' ndxela's loo cón che'n Diox, mèn co' Diox mcui, co' nee di's, mtel' Diox daa par non mèn no nanee mèn lìcque' nac co' ndxela's na' loo Crist tac na' nzi tee lique' cas loo Diox. Nzi tee lique' na' cas loo Diox tac nzi quee lezo' na' yòo ban no na' Diox loo bé' co' gàc loo na'. Cón che'n yalnabana, Diox mcàbgòna loo Jesucrist par ta' Diox yalnabana thidtene loo mèn ndoore' tlo lín' co' ntlo, no lín' co' ndxelo, no lín' co' ne'lith node. Yende mod tyè' Diox cón che'n di's co' gunii Diox. Co'se' ngòc tiemp co' mblobe' no mtoxcua' Diox par co xo'f Diox cón che'n di's ndac, mbli Diox par non mèn no nanee mèn cón che'n di's ndaca. Diox co' ntelá' mèn loo con' ryes, Diox mxo'f zin' zin' ndxè' loon par tan cuent no gon yalbàn loo mèn xal mnibe' Diox loon. Daa, Pab, ngue que'en ye's ndxè' lool, Tit, lùu co' nac xal xgan'pe' daa loo co' ndxela's na'. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' co' mtelá' na' loo con' ryes li anggàc con' ndac lool. Ndlyazen, ne, nagàl yo lezo'l loo Diox no que tee banl rye ndal no rye ndye'thl làth xtàal.
Trè' ngue lu' xá mod mxo'f zin' Tit zin' cón che'n Crist loo mèn le'n thìb yòo biiz le'n níttó' co' lèe Cret.
Lùu nda'que' cuent cón che'n con' co' ngue ñibe'en lool ndxè', Tit. Mtan'en lùu le'n yòo biiz co' lèe Cret par lu'l loo mèna xá mod ndxàal li mèna no par cuecl thìb ned mèngool loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox por cón che'n Crist le'n rye ciuda che'n yòo biiz Cret. Bnibe' le' mèngoola gàc mèn co' yende chó mèn quexù'. Gàc mèngoola sa'l thidte xa'got. Gàc mèngoola mèn co' ngue no xin' co' ndxela's loo Tad Crist, myen' co' nzi tee nalì, co' inacte mèn co' indyóode cón che'npe' mèna, no co' inacte mèn naad no mèn nguud. Tac ndxàal gàca le' mèngool co' tyoo ner no co' tyoo naa loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox por cón che'n Crist gàc mèna mèn co' yende chó mèn quexù' tac mèngoola, lìcque', tyoo ner no tyoo naa loo cón che'npe' Diox. Ne'gàcte mèngoola mèn co' li co' neete lezo' mèna. Ne'gàcte mèngoola mèn co' setilte nso' yéc. Gàc mèngoola mèn co' indxòode lezo' arid nítguy. Gàc mèngoola mèn co' ne'yáp di'ste no mèn co' ne'ncua'nte di's. Gàc mèngoola mèn co' indli huan'te loo xnaa co'se' ndi' mèn no co'se' ntho' mèn, co' nee di's, ngo mèn má' xi'tha par xexte li mèn gan tmi loo xtàa mèn. Ndxe'leque', gàc mèngoola mèn co' ta' posad loo chol mèn tith. Gàc mèngoola mèn co' que' lezo' ante loo con' ndac. Gàc mèngoola mèn co' altant ndyoo loo cón che'n zin' co' ndli mèna. Gàc mèna mèn nambìi no mèn nalì loo Diox. Gàc mèna mèn co' yòo lezo' Diox ñèe Diox. Gàc mèna mèn co' mté'th co' huenleque' par ante ndoo lezo' mèna li mèna con' ndac. Gàc mèngoola mèn co' ndlu' no co' nquenap di's co' nac di's lìcpe' co' nac xal ñibe' xley' che'n Diox par gác mèngoola co'x mèngoola con di's co' nac xley' ndac che'n Diox. Tataa mod li mèngoola gan loo mèn co' ñii yèe ñii tìi cón che'n Diox. 10 Tac huax mèn nzo co' nac mèn naad no mèn nguud co' ñii yèe ñii tìi loo cón che'n Diox no mèn co' alithe ndyoodi's chol di's no mèn gutyè' co' nquedìi xtàa. Mèna nac mèn co' ngue no yalndxela's che'n circuncisión, co' nee di's, nac mèna mèn nación Israel. 11 Bnibe' loo mèngoola par tau' mèngoola ro mèna no ne'tyoodi'ste mèna más xal nac mod co' ndyoodi's mèna xal niin lool ndxè'. Tac mèn co' ndxela's loo yalndxela's che'n circuncisión ante ngue tee teza' loo mèn huax liz mèn loo co' nac co' ndxela's mèn. Ndlu' mèn che'n yalndxela's che'n circuncisión con' co' indxàalte lu' mèn. Mastale' ndxàal thyon mèna, per ndxe'leque', thidtene inthyonte mèna ngue li mèna gan tmi tataa mod. 12 Tac ndxàca xal ndxab thìb mbi' co' nac leque mèn yòo biiz Cret co' mde'th di's cón che'n mèn yòo biiz Cret. Ndxab mbi': Mèn yòo biiz Cret nac mèn gutyè'. Nac mèna mèn brut xal má'. Ante ndoo lezo' mèna ndxuhuacho' mèna no ndxàc yíizhuach loo mèna, co' nee di's, mèn za'f mèna. 13 Di's co' mde'th mbi' co' nac mèn yòo biiz Cret cón che'n xtàa mbi'a nac lìcpe'. Por cona, negadi's byoo mèna, por derech, par gàc mèna mèn co' nque tee ndac no co' nque tee nalì loo con' co' ndxela's na' loo Crist. 14 Tataa bli par ne'tyub nzade mèna loo chol cuentgox che'n mèn co' ncà di's no co' nchep di's loo con' co' nac lìcpe'. 15 Ryete con' nambìi no nalì nac loo mèn co' nac mèn nalì no mèn nambìi loo Diox. Per loo mèn zab no loo mèn co' indxela'ste loo cón che'n Diox por cón che'n Crist, yende chó con' nambìi nac nambìi loo mèna. Ndxe'leque', xtùuz mèna no co' nden' mèna le'n lezo' mèna co'se' ndli mèn xtùuz nac con' zab.
16 Mbez mèna, lìcque', ndlibe' mèna merpe' Diox. Per ndxe'leque', rye con' zab co' ndli mèna ngue lu' le' mèna ncà di's no chep di's mèna cón che'n Diox. Nac mèna mèn xin no mèn cap, mèn naad no mèn nguud. Yende chó juis mèna par li mèna chol con' ndac.