2
Trè' ndlu' cón che'n xley' ndac.
Per ndxe'leque', lùu, Tit, blu' no ftoodi's cón che'n xley' ndac co'se' tyoodi's nol mèn. Bnibe' yo nagàl lezo' mènbi'goola loo xtàa mènbi'goola no gàp mènbi'goola mod. Gàc mènbi'goola mèn co' quix xnìi lezo' no co' tyoo altant loo zin' co' ngue li mènbi'goola. Gàc mènbi'goola mèn co', lìcque', ndxela's loo Crist. Gàc mènbi'goola mèn co' nque' lezo' Diox no co' nque' lezo' ñèe xtàa mènbi'goola. Gàc mènbi'goola mèn co' ncha'la's no mèn co' nxec yèe loo cón che'n xtàa mènbi'goola. Lomisque', bnibe' loo mèngotgool que tee gàp mèngotgoola mod loo xtàa mèngotgool axta gab mèn cón che'n mèngotgoola: Lìcque', ndli mèngotgool ba' cas loo Diox, ndee. Ne'gàcte mèngotgoola mèn co' yáp di's no mèn co' ncua'n di's làth chol mèn. Ne'gàcte mèngotgoola arid mènguy loo nítguy. Ndxe'leque', gàc mèngotgoola mèngot co' ndlu' ryethe con' co' nac con' ndac loo mèn. Bnibe' le' mèngotgoola lu' mèngotgoola loo xa'got co' ngrolthe ndxàp lin' par gàp xa'gota mod no que' lezo' xa'gota ñèe xa'gota xin' sa'lbi'pe' xa'. No que' lezo' xa'gota ñèe xa'gota xin' xa'gota. Bnibe' le' mèngotgoola lu' loo xa'got co' grolthe ndxàp lin' par gàp xa'gota mod loo rye con' no gàc xa'gota mèn co' nambìi nac no mèn co' nalì nac loo Diox. Bnibe' ñee rsi' ñee rso xa'gota liz xa'gota, ne. Gàc xa'gota mèn co' angndxòo lezo' li con' ndac. Gòn xa'gota ro sa'lbi'pe' xa'gota. Tataa ndlyazen li ryop ned xa'gota par yende chó mèn gàp razon ñii yèe ñii tìi cón che'n di's che'n di's ndac che'n Diox co' mtan' Diox loo na'.
Lomisque' ne, Tit, fco'x loo myen'bi' par gàp myen'bi' mod no gàc myen'bi' amiu ndac loo xtàa myen'bi'a. Loo ryete con', blu' loo mèn no gòc thìb muestr cón che'n ryete con' ndac. Ftoo lezo' blu' ante con' co' nac lìcpe' xley' che'npe' Diox. Láth ngue lu'l loo mèn, ne'tyoo yugithte lezo'l loo con' ngue lil no con' co' ngue lu'l. Leque lùu la's lool no nado' di's nado' cuent ftoodi's no mèn par yende chó mèn co' nac ngolo ngola's quexù'l no zib quìi mèna lùu, Tit, láth co'se' ndyoodi'sl con mèn pál co'te' nque teel.
Bnibe' no fco'x le' mèn co' nac moz tyubdi's loo patrón moz. No li moz par tyac lezo' patrón loo rye zin' co' ndli moz. No ne'càb rode moz loo patrón moz. 10 Bnibe' loo moz ne'gàcte moz mèn co' arid naxex ya' par hue' moz che'n patrón moz xexte. Ndxe'leque', li moz con' guryath no con' guryèn loo patrón moz par gàca le', por cón che'n moz, mèn ñii di's natú' cón che'n di's ndac che'n Diox, Diox co' mtelá' na' loo con' ryes.
11 Diox mblu'le' loo mèn le' Diox ndlya's li Diox anggàc con' ndac loo mèn tac Diox ndlya's le' mèn lyá' loo con' ryes. 12 Tataa mod ngue lu' Diox loo na', na' co' ndli cas Diox, par cà di's na' rye con' co' intacte no co' nac con' co' ndryo' ndlyen' lezo' mèn co' nac cón che'n xab izlyo'. Tataa mod ban na' par gàp na' mod no par gàc na' amiu ndac loo xtàa na'. Gàc na' mèn nalì no mèn nambìi loo Diox co', lìcque', ndli cas loo cón che'n Diox loo izlyo' ndxè' le'n tiemp ndxè'. 13 Ndlu' con' ndac che'n Diox loo na', ne, par cue ban bed na' axta co'se' yi'th xa' co' nzi quee lezo' na' co'se' tyaa no tyubque' di's no gàc con' mcàbgòn Diox par cued na' co'se' gàc huiz yi'th Tad Diox co' nac merpe' Diox roo no Diox xèn co' mtelá' na' loo con' ryes. Diox nac yub Tad Crist Jesús. 14 Leque yub Tad Crist Jesús mda' lugar mquée yalguth loo Tad Crist Jesús loo cruz par tataa mod mdix Crist Jesús cón che'n ryethe xquin na' no xtol na' no cón che'n ryethe con' ye'rsin' co' mbli na'. Tataa mbli Crist Jesús par mtembìi Crist Jesús na' no par ngòc na' mèn che'n Crist Jesús no mèn co' ndryo' ndlyen' lezo' ndli con' ndac.
15 Con' ndxè' nac co' ngue ñibe'en lool, Tit: Blu' loo mèn par ye'th lezo' mèn loo cón che'n Diox. No nado' di's nado' cuent fco'x mèn xal ñii Tad Jesús. No nabe'ste fque tee ban. No nabe'ste gòc par yende chó zib quìi lùu par tè'b mèn lùu thìb lad.