3
Trè' ndlu' loo mèn cón ndxàal li mèn, mèn co' ndxela's loo cón che'n Crist Jesús no loo Crist Jesús.
Bnibe' loo mèn co' ndxela's par xyo'f ndeleque' lezo' mèna que tee ban ndac mèna co'te' nzol ba' par tyubdi's mèna no gòn mèna ro mèn co' ñibe', mèn co' nxo'f zin' zin' che'n gobiern. Bnibe' nalas cue mèn, mèn co' ndxela's loo cón che'n Diox por cón che'n Crist par li mèn ryethe con' co' nac con' ndac co' ndxàal li mèn. Bnibe' loo mèna ne'ñii yèede no ne'ñii tìide mèn co' ndxela's cón che'n nec thìb mèn. Ndxe'leque', gàc mèna mèn co' nque tee ban rye nda mèna no rye ndye'th mèna làth xtàa mèna. Gàc mèna mèn nado' par, tataa mod, lìcque', lu' mèna loo rye mèn, por cón che'n con' co' ndli mèna, le' mèna nacque' mèn ndac.
Tac na', ne, ngòc mèn naad no mèn nguud thìb cua'a. Ngòc na' mèn co' ne'ndubdi'ste loo Diox, co' nee di's, tith mque tee ban na' loo Diox. Ngòc na' xal moz loo ryethe con' co' mdub yo'f lezo' na' no con' co' mbli mdyac lezo' na'. Ngure ban na' loo ryethe con' co' nac con' ye'rsin'. Ale mbyàn lezo' na' gunèe na' xtàa na'. Ngòc na' mèn co' ngòo xyàn lezo' no ngòo xyàn lezo' na' gunèe na' thìb xtàa na' no tedib xtàa na'. Per ndxe'leque', Diox mblo xo'f loo ryete mèn, Diox co' ntelá' mèn loo con' ryes, le' Diox ndlya's li Diox anggàc con' ndac loo mèn no, lìcque', nque' lezo' Diox ñèe Diox mèn. Diox mtelá' na' loo con' ryes. Con'a ne'ngàcte por cón che'n chol zin' ndac co' mbli na'. Ndxe'leque', ngòca tac mblyat lezo' Diox gunèe Diox na'. Co'se' ngòc na' mèn cub, co' nee di's, ngola's na' loo Crist, ngòca loo na' le' na' nac mèn nalì no mèn nambìi loo Diox xal co'se' ntech mèn trast zab no ndxan' trasta nambìila's. Ngòc na' mèn cub por cón che'n Xpii Natú'. Diox mblàa Xpii Natú' loo na' por cón che'n con' co' nzo la's nii Jesucrist no por con' co' nzo la's ya' Jesucrist par gàc huax con' ndac loo na', na' co' mtelá' Jesucrist loo con' ryes. Diox angmbli nac na', na' co' ndxela's loo Crist, mèn nalì no mèn nambìi loo Diox. Nac na' mèn co' yan' no con' co' angta' Jesucrist loo na' co'se' yilo yi'th xi Jesucrist na', na' co' nzi quee lezo' loo Jesucrist co' mbli par yòo ban no na' Diox thidtene yiloa.
Lìcque' nac di's co' nac di's ndac ndxè'. Ndlyazen tolo li nèel cón che'n di's ndac ndxè' loo mèn co'se' ta'l cuent cón che'n di's ndac loo mèn par gàca le' mèn co' ngola's loo Diox, cua'n mèna mod tolo li mèna con' ndac thidtene. Con' ndxè' nac con' ndac co' càb con' ndac loo mèn chele' mèn yòo yéc no yòo lezo' mèn li mèn con' ndac. Per ndxe'leque', ne'sál'tel con mèn co' nac mèn naad co' alithe no no nibdi's con' co' intacte no ne'sal'tel con mèn co' nda' cuent cón che'n bin mèn co' ngure ban póla póla. Ne' ne' sál' con mèn co' nque di's no mèn co' ncua'n di's. Ne' ne' sál' con mèn co' ngyoo di's cón che'n ley co' mxo'f Moisés loo mèn. Tac ryete con' ndli mèna nac con' anxle' co' yende cón ntac.
10 Chele' ndxep mèn co' asendli par ndyoo xà' lezo' mèn co' ndxela's nzo làth gu', no nteri'th nza mèna di's co' nco'xl loo mèna thìb vez no tedib vez, ftè'b no blo' chug mèna làth gu' co' ndxela's. 11 Tac lùu naneeque' no nonque'l le' mèna mbos xtùuz no mbixyath xtùuz mèna. Ngue cua'n mèna xquin mèna. Leque mèna nquexù' mèna con xtùuzpe' mèna.
Trè' ngue lu' Pab loo Tit rye mandad co' li Tit loo Pab.
12 Co'se' tel'en Artem o Tiquic lool, bli fuerz yi'th neel máa daa le'n yèez Nicópolis tac tya mblin xtùuz ri'then tiemp xìl'.
13 Ndlyazen lyath nol Zen co' nac licenciad no lyath nol Apol loo con' naquin mèna par yi'th mèna loon. Bli par yende cón nde che loo mèna no yende cón gàc falt loo mèna láth ndoo mèna ned co'se' nde mèna co'te' nzon. 14 Bli par li mèn yòo biiz Cret, co' thidte ndxela's loo cón che'n Diox xalque' ndxela's na' loo cón che'n Diox, par té'th mèna par ñibe' mèna loo lezo' mèna li mèna con' ndac par que no mèna con' co' li zin' mèna co'se' nquin mèna par ne'gàcte loo mèna xal thìb yaa xlè co' ingue ta' ndacte xlè.
Trè' ngue nii mèn Diox loo xtàa mèn. No Pab ngue bez Diox par li Diox anggàc con' ndac loo mèn tya.
15 Ryete mèn co' nzo non ngue nii Diox lool, Tit. Gunii Diox loo mèn co' naban yòo biiz Cret co' ndxela's loo cón che'n Jesucrist, mèn co' nque' lezo' ñèe na'. Ndlyazen le' Diox tolo li anggàc con' ndac loo ryete gu' co' ndxela's, gu' co' nqueltàa loo cón che'n Diox le'n yòo biiz Cret, ndee gu'. Taandxè' gàca.