Cart Co' Mque' Pab Ye's Loo Thìb Mbi' Co' Ngro' Lèe Filemón
1
Pab ngue que' ye's loo Filemón.
Filemón, daa Pab co' ngue lezi'f por cón che'n Crist Jesús, daa ngue que' ye's ndxè' lool. No leque tiemp co'se' ngue que'en ye's co' nac cart ndxè' lool, ngo no Timote daa. Filemón, anze'f nque' lezon ñèen lùu, lùu co' ndlyath no daa loo zin' co' nxo'f zin'en loo cón che'n Tad Jesucrist. No leque tiemp ndxè' nque'en ye's ndxè' loo mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox lizl. No ngue que'en ye's ndxè' loo xa'got co' lèe Ap co' ndxàc fta'n na' loo cón che'n Crist, no ngue que'en ye's ndxè' loo Arquip co' mblyath no na' loo zin' co' mxo'f zin' Crist loo na' co' ngote mod mbli na'. Ndlyazen le' Tad Diox xud na' no Tad Jesucrist na' li par anggàc con' ndac loo gu'. No ndlyazen le' Tad Diox no Tad Jesucrist na' li par yo nagàl lezo'l loo Diox no par cue banl rye ndal no rye ndye'thl làth xtàal co'te' nzol par nedrè'.
Trè' ndlu' le' Diox nque' lezo' ñèe Diox Filemón no nque' lezo' Filemón nèe Filemón mèn hues xtàa Filemón loo cón che'n Jesucrist. No ndlu' trè' le' Filemón ndxàp yalxla's loo Diox.
Na mbezque' loo Diox: Diox quix U', Diox, co'se' nte' lezon cón che'nl co'se' mbezen Diox, Filemón.
Tac daa ndxònque' le' lùu nque'que' lezo' Diox no ndxela'sque'l no ndxàpl yalxla's loo Tad Jesús. No nque'que' lezo'l ñèel mèn no ndxàpque'l yalxla's ñèel mèn, mèn co' nac che'npe' Diox no mèn co' nzo loo cón che'n Diox. Mbezen Diox no ña'ben loo Diox le' ryete mèn co' ndxela's loo Jesucrist no loo cón che'n Jesucrist par nedrè' ta' cuent co' huenleque' cón che'n ryethe con' ndac co' ndxàc loo na' co' mbli Jesucrist loo na'. Ndlyazen le' mèna ta' cuenta por nda' mèna cuent cón che'n xá mod nque tee ban lùu no xá mod ndlu' lùu no nda' lùu cuent loo mèn cón che'n Jesucrist. Nalle' anze'f ndyac lezon no anze'f ndye'th lezon por nonen no ndan cuent arid nque' lezo'l ñèel mèn co' nac hues xtàal por cón che'n Jesucrist. No non daa le' por cón che'nl ryete mèn co' ndxela's co' nzo par nedrè' ngure nagàl lezo' loo cón che'n Crist Jesús. Thìba con' ndxè'.
Pab ngue na'b loo Filemón par li Filemón thìb favor loo Ones co' ngòc mozpe' Filemón.
Le' tediba na, mastale' ndlil cuent nac daa thìb mbi' co' ndxe' di's che'n Crist, no por cona ndxàpen derech ñibe'en lool con' co' ndxàal lil, Filemón, ndyaquen taandxè' mod nado' di's nado' cuent ña'ben thìb con' lool por cón che'n nque' lezon ñèen lùu no por nque' lezo'l ñèel daa. Daa, Pab co' nacle' thìb mèngool, ngue'en lezi'f nalle' por cón che'n Crist Jesús. 10 Filemón, ña'ben thìb favor lool por cón che'n Ones. Ones ngòc xal thìb xgan' daa tac ngola's Ones loo Jesucrist no loo cón che'n Jesucrist por cón che'n daa láth nzon trè' co'te' nac lezi'f.
11 Nonquen no ndaquen cuent le' Ones ngòc thìb moz co' yende chó juis lool thìb cua'a. Per nalle' ndyaquen le' Ones nac thìb moz ndac par gàc Ones moz lùu tedib vez xalque' ndxàc Ones thìb moz ndac loon co'te' nzon par ndxè'. 12 Na tel' Ones lool tedib vez. Nabe'ste fque no Ones. Fque no Ones xalque' lezo'pe'en no ngudloope'en. 13 Na mblyaz ngyan' Ones trè' con daa par li Ones mandad loon cón che'nl láth ngue'en lezi'f por cón che'n di's ndac che'n Diox. 14 Per indlyasten lin nec thìb con' xal ndlyazen no xal nee lezon. Ndlyazen gònl con' ndxè' ñeene' cón ñeel loon, Filemón. Sya, chele' lùu li favor loon tel'l Ones loon tedib vez, ne'gabtel loo lezo'l le' daa ngue ñibe' yèe lool par lil favor ndxè' loon. Ndxe'leque', lila ante xal nee lezo'l. 15 Peser mblá' Ones lùu plá mbe' par gàca thidtene que nol Ones. 16 Indlyasten que nol Ones xal thìb moz co' ñibe' yèe mèn loo. Ndxe'leque', ndlyazen que nol Ones xal thìb huespe'l co', lìcque', nque' lezo'l ñèel. Lìca, daa anze'f ndyac no Ones. Per ndlyazen le' lùu ndxàal más tyac no Ones. Indlyasten ante tyac nol Ones xal ndyac no mèn xtàa mèn loo izlyo' ndxè'. Ndxe'leque', ndlyazen tyac nol Ones xal thìb huespe'l loo cón che'n Tad Crist.
17 Cona, ngue niin lool, Filemón: Chele' lùu ndli cuent nac daa mèn co' ndxàc huesl no xtàal loo cón che'n Diox, fque no Ones xal yub daa, ndee. 18 Chele' Ones mteza' chol con' co' nac cón che'nl no chele' Ones ngro' te'b ndxep tmi lool, fta' cuent loon. Bna'ba loon. Na guix co' ntac con'a. Guixen co' nde'b Ones lool, ne. 19 Daa, Pab, ngue que' ye's ndxè' lool, Filemón. Lìcque', na guix co' nde'b Ones lool. No nase ngue gon valor loon. Ndlyazen lil favor ndxè' loon tac neeque'l daa mbli par ngola's lùu loo cón che'n Jesucrist no loo Jesucrist. 20 Bli favor ndxè' loon, hues por cón che'n Jesucrist, xalque' thìb mbi' co', lìcque', ndxela's loo Tad Crist. Ftegán lezon xalque' mèn co' ndxàc hues loo cón che'n Crist, ndee. 21 Ngue que'en ye's ndxè' lool tac daa naneeque' le' lùu ndyubdi'sque' co' mbezen lool. No naneen le' lùu li masre' con' loon loo favor co' ngue na'ben lool ndxè'. 22 Lomisque' ndlyazen ne, fcua'n lugar liz mèn co'te' gòon plá huiz. Tac daa mbed le' Diox li par gàca loon xalque' nac di's co' mbez gu' loo Diox co'se' mbez gu' Diox le' Diox li gàca loo gu' par nedrè' le' daa gal nee máa gu' par nedrè'.
Pab ngue nii Diox loo Filemón. No lult vez ndxab Pab gàc con' ndac loo Filemón.
23 Loo cart ndxè' ngue nii Epafr co' thidte ngue non lezi'f por cón che'n Crist Jesús, Diox lool, Filemón. 24 Ngue nii Marc no Aristarc no Dem no Luc co' nac myen' co' ndlyath no daa loo zin' cón che'n Crist Diox lool, ne.
25 Ndlyazen le' Tad Jesucrist na' li anggàc con' ndac loo ryete gu' par nedrè', Filemón. Taandxè' gàca, ndee.