Cart Co' Mcàaya' Mèn Nación Israel, Mèn Co' Ngòc Mèn Co' Mbrye's Pál
1
Di's ndxè' ndlu' le' Diox mdoodi'sle' no mda' Diox cuent loo mèn cón che'n Jesucrist, xgan' Diox.
Diox mdoodi'sle' huax vez thìb mod no tedib mod loo mèn co' ngòc xudgool na' póla por ro mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox tiempa. Per le'n lult tiemp co' nde nque ndxè' Diox mdoodi'sle' loo na' por ro xgan'pe' Diox co' nac Jesucrist. Diox mdoo xgan'pe' Diox par mbyan' no xgan'pe' Diox alux con'. Por cón che'n leque xgan'pe' Diox, Diox mxèn' no mblec Diox izlyo' no bé' no alux taamas con' co' nziri'. Leque yub xgan'pe' Diox nquée xnìi tín' no ndxá'th bèel xgan'pe' Diox lalque' xal nquée xnìi tín' Diox no ndxá'th bèel Diox. Nacque' xgan'pe' Diox xalque' nac Diox. Ngue tèn' xgan'pe' Diox ryete con' xalque' nac ryethe con' roo no con' xèn co' nzo la's nii xgan'pe' Diox no co' nzo la's ya' xgan'pe' Diox. Co'se' ngolo mton' xgan'pe' Diox xtol na', syare' mdub Diox xgan'pe' Diox cuat Diox, Diox co' nac Diox roo no Diox xèn tín' co' ndub axta gáp loo bé'. Tataa mbli Diox par ñibe' xgan'pe' Diox loo alux con'.
Trè' ndlu' le' Jesucrist co' nac xgan' Diox más ñibe' leque rye angl.
Nac xgan'pe' Diox más mbi' roo no mbi' xèn loo ryethe angl axta mdub lèe Diox Jesús, xgan' Diox, tedib lèe co' nac más lèe roo no lèe xèn leque lèe chol angl. ¿Xá nee gu'? ¿Ché' nzo chó loo angl ndxab Diox:
Lùu nac xgan'pe' daa,
à'? Yende, ¿lé'? No ¿ché' nzo chó loo angl ndxab Diox:
Nalle ngòc daa yub xud lùu, ne,
à'? Yende xàa, ¿lé? No ¿ché' nzo chó loo angl ndxab Diox:
Gàc daa xud lùu. Le' lùu na, gàc xgan' daa,
à'? Yende xàa, ¿lé'? Tedib vez co'se' mtel' Diox xgan' Diox loo izlyo' par gàc xgan' Diox xal hues ndlyo loo mèn co' yila's loo cón che'n Diox por cón che'n xgan' Diox co' nac Crist yiloa, mnibe' Diox:
Ryete angl che'n Diox li con' guryath no con' guryèn loo xgan' Diox co' nac Crist.
Le' cón che'n angl na, ndxab Diox:
Le' Diox ndli le' angl ndxàc xal mbii. No ndli Diox le' moz Diox co' nac leque angl ndxàc quìi bèel.
Per ndxe'leque', Diox gunii cón che'n xgan' Diox taandxè':
Xgan', lùu co' nac Diox xal daa, bnibe' loo alux con' le'n lín' co' ntlo, no le'n lín' co' ndxelo, no le'n lín' co' ne'lith node. Lùu, Xgan', nalì no nambìi ñibe'l loo alux con', ndee.
No nque'que' lezo'l ñèel mèn co' ante ndli con' co' nac con' nalì no con' co' nac con' nambìi. No ndxòo xyàn lezo'l ñèel mèn co' ndli chol con' ye'rsin'. Por cona, daa co' nac Dioxpe' lùu, angmblin le' lùu sate tolo ndyac lezo' leque taamas xtàal co' nzo.
10 Tolo ndxab Diox loo xgan' Diox:
Lùu, Tad, co'se' nerleque' mblecl no mxèn'l alux con', mxèn'l izlyo'. Le' bé' na, nac xal thìb zin' co' mxo'f zin' lùu.
11 Ryete con'a lyux per lùu thidteneque' ndxan'. No thidteneque' nzol. Rye loothe con' co' nziri', le'i gà'x xal ndxà'x thìb xab mèn.
12 No cosua'l bé' no izlyo', co' nee di's, rye loothe con' co' mxèn'l no mblecl xal nthùuz mèn thìb laris co'se' ngosua' mèn laris. Huiza zye' loo ryethe con'a. Per lùu thidtene ne'zye'de. Ne' ne' lyuxl. Ne' ne' lith nol.
13 Yende chó loo angl tolo ndxab Diox:
Ftub cuaten axtaque' lin le' ryete mèn co' nac ngolo ngola's che'nl gàc mèn nado' lool.
14 ¿Ché' inacte rye angl xpii co' nxo'f zin' no co' ndli mandad loo Diox, à'? Lìca, Diox ntel' angl par lyath no angl mèn co' lyá' loo con' ryes, mèn co' ban no Diox thidtene.