28
Pab ngo ndxep huiz loo yòo biiz co' nziri' le'n níttó' co' lèe Malt.
Co'se' gunee nu' ngolole' mblyá' ryete nu' loo con' ryes loo níttó', mda' nu' cuent le' loo yòo biiz co' nziri' le'n nít co'te' ngro' nu'a lèe Malt. Mèn co' nac mèn yòo biiz Malt anze'f mbli cas nu'. Mtol' prob mèna quìi. Mtoocua' mèna yaa loo quìi par ngo too bèel par biiz nu' no par tecui's nu' xab nu' tant ngoz nu' no tant ndxàl nu' por tant ndoo làa yuu. Sya, ngurez mèna nu' par ngua biiz nu' ro dii. Látha, no tee Pab ngua cua'n ndxep yaa co' más nabiiz taachu'th. Ndye'th no Pab yaaa. No láth ngue tecua' Pab yaaa loo quìi, chàa, ngro xon' thìb mbel' co' lèe huid xi'th yaaa por mden' huid rso' che'n quìi. Co'se' mden' Pab le' huid mquele ya' Pab, ale ngue tal huid ya' Pab tant fuert mquele huid ya' Pab. Co'se' gunèe mèn yòo biiz Malt ngue tal huid ya' Pab, ndxab mèna loo thìb xtàa mèn no loo tedib xtàa mèn:
―¿Ché' ndyac gu' le' mbi' ba' nac thìb mbi'guth mèn, lé'? Mastale' mblyá' mbi' loo níttó', per Diox ne'la'de tolo ban mbi' con'a mquele huid mbi'. Nase gath mbi', como quer.
Le' Pab na, ale, mzib Pab ya' Pab loo quìi par ngulàa huid loo quìi. No ale yende cón mxac Pab. Le' ryete mèn co' nzi hui'a na, nzi bed mèna ñeene' coyor lyàa quìi ya' Pab. No nzi bed mèn ñeene' coyor gath Pab. Per dib lal nzi bed mèn, ñèe mèn yende cón ndyac Pab. Sya, mse' mèn xtùuz mèn. Ndxab mèn loo xtàa mèn:
―Pab nac thìb diox, cara.
Gaxte tya nziri' ranch che'n thìb mbi' co' nac jef loo mèn yòo biiza. Mbi'a lèe Publ. Mbi'a mda' lugar ngòo nu' liz mbi'. No mda' mbi' con' nduhua nu' no con' ngu nu' le'n son huiz co' nguled nu' liz mbi'. Nde nxon', nax yíiz xud mbi', co' lèe Publ, con xlé' no con yíizbren. Pab ngua too naa xud mbi' liz xud mbi'. Ngurez Pab Diox por cón che'n xud mbi'. Ngoloa, mxo'f Pab ya' Pab lad xud mbi'. Ale mteyac Diox mbi'. Co'se' ñèe mèn no co'se' mbìn mèn yòo biiza tataa mbli Diox por cón che'n Pab, ngua taamas mèn co' ndyac yíiz loo Pab. Mteyac Diox mèna por cón che'n Pab, ne. 10 No ale anze'f mbli mèna con' guryath no con' guryèn loo nu' le'n huiz co' ngo nu' loo yòo biiza. No anze'f mbli mèna cas nu'. No co'se' gunèe mèna ngòo nu' le'n tedib yòoyaa par xyo'f nu' loo níttó' tedib vez, mda' mèna gast co' naquin nu' par tolo xyo'f nu' loo níttó' axta zin nu' co'te' nda nu'.
Trè' ndlu' le' Pab mzinle' ciuda Rom.
11 Mbyan' nu' son mbe' yòo biiz Malt. Ngoloa, ngòo nu' loo thìb yòoyaa che'n mèn co' ngua riid tiemp xìl loo níttó' ro play che'n yòo biiz Malt. Yòoyaaa ngòc che'n mèn ciuda Alejandri. Lad yòoyaaa ngue gunab che'n chop dioxpe' mèn, diox co' lèe Cástor no tedib diox co' lèe Pólux. Mxyo'f nu' loo níttó'. Nda nu' axta mzin nu' co'te' nda nu'. 12 Be taa be taa nda xo'f nu' loo níttó' axta mzin nu' tedib puert co' nziri' ro nít. Puerta lèe Siracus. Puerta mbyan' nu' son huiz. 13 Ngro' nu' tya. Tolo mxyo'f nu' loo níttó' tedib vez. Nguri'th nu' gax ro xyòn mèn che'n làaz mèn silis axta mzin nu' tedib puert co' nziri' ro nít. Puerta lèe Reg. Tya mbyan' nu' thìb yál'. Co'se' ngo nìi izlyo' tedib huiz co' nde nque, mchep mbii co' nde ned sur nu'. Be taa nda xo'f nu' loo níttó'. No be taa mchep mbii nu' dib yál' axta mzin nu' tedib puert co' nziri' ro níttó' tedib huiz co' nde nquea. Puerta lèe Puteol. 14 Tya mzyál' nu' ndxèp mèn co' ndxàc hues nu' por cón che'n Jesucrist. Mèna mna'b loo nu' par yan' nu' con mèna thìb sman. Ngolo nguri'th thìb sman, axta syare', por derech, mdoo nu' ned loo yòo biiz par nda nu' ciuda Rom. 15 Mèn co' ndxàc hues nu' por cón che'n Jesucrist co' nqueltàa ciuda Rom nonle' le' nu' zin. Ngro' mèna par mbi'th càa ned mèna nu'. Ndxep mèn mbi'th càa ned nu' axta thìb yèez co' lèe Son Cantin. Le' taamas mèn na, mbi'th càa ned nu' axta co'te' nziri' thìb yèez co' ne' lèe Xbi' Che'n Rey Api. Co'se' gunèe Pab nde mèna, ndxab Pab: Ay, Dio's. Diox quix U', Diox, loo Diox. No anze'f mbye'th lezo' Pab tac mzin Pab ciuda Rom no yende cón ngòc loo Pab ned nde Pab. 16 Co'se' mzin nu' ciuda Rom, capitán co' ñibe' loo solndad co' nda no nu'a mda' rye pres loo jef co' ñibe' loo solndad co' nquenap palas. Le' loo Pab na, mda' jef thìb lugar xà' par ngo ban Pab. Ante mnibe' jef loo thìb solndad par mquenap solndad Pab.
Pab mblo yalbàn loo mèn ciuda Rom.
17 Co'se' ngolo nguri'th son huiz mzin Pab Rom, mbli Pab mandad par mqueltàa rye mèngool co' ñibe', no co' ndyoo ner, no co' ndyoo naa loo mèn nación Israel co' nzo ban ciuda Rom loo Pab. Co'se' mqueltàa rye mèna, ndxab Pab loo mèna:
―Gu' co' nac mèn gulàaz daa co' nac mèn nación daa, nde tan cuent loo gu': Mastale' yende cón mblin loo mèn nacionpe' na' no ne' ne' ngacloon gunèen mèna por costumbr co' mbed no xudgool na' más póla, mastale' ne'ngliden tataa, mda'xù' mèn nación Israel daa loo mèn ciuda Rom ndxè' xal thìb pres láth nzon ciuda Jerusalén. 18 Co'se' ngolo noo noo mnibdi's mèna loon cópe' ngue tee lin, mblya's mèna nglá' mèna daa tac yende cón mbli par ncàb nguth mèna daa. 19 Per mèn nación Israel sate más ngocloo gunèe daa no ne'ndalte mèna nglá' gobernador, co' lèe Fest, daa. Por lult, ndxaben loo Fest co' nac gobernador: Más huen tub rez gobiern co' ndub ciuda Rom ndxè' cón chenen mastale' yende por cón ndli quexù'en que' falsen mèn co' nac mèn nación daa. 20 Por cona, mblin mandad ndye'th gu' loon par hui'en loo gu' no par tan cuent loo gu' cón chenen. Tac ante por ndub quee lezo' ryete na' co' nac mèn nación Israel le' mèn nguth ryo xban, por conate mbli ndub dó' mèn yan con caden co' natedó' yan xal ngue hui' gu' loon nalle'.
21 Sya, ndxab mèna loo Pab:
―Pab, axta nalle' tarte càaya' nu' nec thìb cart co' nac cart che'n mèn gulàaz mèn jude co' nda' cuent no co' ndlu' cón che'nl. Ne' ne' tar yi'th nec thìb mèn nación Israel co' ndxàc xtàa na' trè' par ta' mèna cuent cón che'nl loo nu' trè'. 22 Per nalle' nu' ndlya's gòn cuent co' ndlya'sl ñeel loo nu' tac nu' nanee rye ned nazab ñii yèe ñii tìi mèn cón che'n xley' che'n di's ndac co' nac tedib ley' cub.
23 Sya, ndxab mèn loo Pab: Ndxè' huiz queltàa nu' trè', tá.
Huiza, mqueltàa huax mèn loo Pab co'te' nzo Pab. Sya, xtil'leque' mtlo Pab, mdoodi's Pab loo mèna axta mzyèle' izlyo' cón che'n xá mod ndlya's Diox ñibe' Diox loo mèn. Tataa mbli Pab tac Pab ndxab loo lezo' Pab tataa mod li Pab gan gàc nado' mèna par tyal mèn gòn mèn no yila's mèn loo Jesús no yòo mèn loo cón che'n Jesús. Mdoodi's no Pab mèna xalque' nac di's co' ndub loo libr co' mque' Moisés ye's no xalque' nac di's co' ndub loo libr co' mque' mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox ye's. 24 Làth xtau'a, ngo ndxep mèn co' mdyal mbìn di's no ngola's mèna co' ndxab Pab. No ngo taamas mèn co' ne'ndalte ngala's di's co' ndxab Pab. 25 Per com le' mèna ne'ngàcte thidte par ngòn mèn di's no ngala's mèn di's co' ndxab Pab, mtlo mèna, mbii mèna. Sya, ndxab Pab loo mèna:
―Aa, mèn nación Israel. Huenque' nac di's co' mdoodi's no Xpii Natú' mèn co' ngòc xudgool na' por ro Sayi co' mde'th di's co' ndxab Diox co'se' ndxab Diox gab Sayi taandxè' loo xudgool na':
26 Huàa no guuz loo mèn nación Israel: Mastale' nzi yòn gu' di's co' mda' Diox cuent loon par tan cuent cón che'n di'sa loo gu', per thidtene ne'ta'de gu' cuent cón ngue nii Diox loo gu'. No mastale' ngue hui' gu' ryethe yalguzye' roo yalguzye' xèn co' nde teele' ndli Diox loo gu' no con' ndac co' nde teele' ndli Diox loo gu', inda'de gu' cuent Diox nac xa' co' ngue li con'a loo gu'.
27 Mèn nación Israel thidteneque' ne'nda'de cuent no ne' ne' indxòn mèna cón nac co' mbez Diox loo mèn tac mèna thidtene nzi cuau yéc no nzi cuau lezo' mèna loo cón che'n Diox. No ngòc naad no ngòc nguud xtùuz no lezo' mèna loo cón che'n Diox. Cona, co'se' ndxòn mèna cón che'n Diox, ale nazab nden' mèna le'n lezo' mèna cón che'n Diox. No nac mèna xal mèn co' nau' ngudloo par ne'ta'de mèna cuent le' mèna ngue hui' loo con' nde teele' ngue li Diox loo mèna. Mbli Diox loo mèna xal thìb mèn co' ncuau ngudloo no xal thìb mèn co' ncue' nza. No tataaguè' mbli Diox loo mèn nación Israel ngòc naad no ngòc nguud xtùuz no lezo' mèn nación Israel. Mbliguè' Diox loo mèn nación Israel, ne, par ya ne'berede mèn nación Israel yòo mèna loo cón che'n Diox par li Diox tyub xnìi yéc mèna no par tyub xnìi lezo' mèna loo cón che'n Diox.
28 Cona, ngue niin loo gu', cara: Desde nalle' par delant, daa ga loo mèn co' inacte mèn nación Israel par tan cuent loo mèna cón che'n xá mod lyá' mèna loo con' ryes. No ngobe'en peser tyal mèna gòn mèna di's co' tan cuent loo mèna.
29 Co'se' ngolo ndxab Pab di'sa loo mèn nación Israel co' mqueltàa loo Pab, mxen mèna ned, ndyàa mèna. No be taa noo noo ndyoodi's mèna cón che'n Pab no cón che'n di's co' ndxab Pab ned ndyàa mèna.
30 Le' Pab na, sangmbyan' chop lín' complet liz mèn co'te' ngòc liz Pab co' mteche Pab loo mèn par ngo ban Pab. Làth xtau'a, ndyac lezo' Pab con rye mèn co' ndyee too naa Pab liz Pab. 31 Con dibaxla's mdoodi's Pab no nde'th Pab cón che'n xá mod ndlya's Diox ñibe'pe' Diox loo mèn. No ndlu' Pab cón che'n Tad Jesucrist loo mèn. No yende chó mèn nca' no ntau' mèn loo Pab co'se' ndyoodi's Pab no nda' Pab cuent cón che'n Tad Diox loo mèn. Le'n tiemp co' ngo Pab ciuda Rom, yende chó mèn mbee nca' Pab no yende chó mèn ncà' loo Pab dib lal ngo Pab ciuda Rom.