Cart Co' Mque' Pab Loo Mèn Gulàaz Che'n Ciuda Rom
1
Pab ngue que' ye's co' nac cart ndxè' loo mèn co' ndxela's loo Diox por cón che'n Jesucrist, mèn co' nac mèn gulàaz che'n ciuda Rom.
Daa, Pab, nac thìb mbi' co' nxo'f zin' cón che'n Tad Jesucrist. Yub Diox mda' lèe ndxè' loon co' nac lèe mèn co' ndxe' di's ndac che'n Diox loo mèn. Con'a nee di's yub Diox mtel' daa no yub Diox mcui daa no yub Diox mblo xà' daa par ga tethen di's con che'n di's ndac che'n Diox loo mèn no par ga tan cuent cón che'n di's ndac che'n Diox par lyá' mèn loo con' ryes.
Diox mtan' di's no mcàbgòn Diox di's loo mèn, loo mèn co' mde'th di's co' ndxab Diox ndoore' axta pólle'a, co' nac leque di's co' mque' mèn ye's loo libr co' nac xti's Diox. Di's ndac ndxè' ngòc di's co' nda' cuent cón che'n Tad Jesucrist na', Tad Jesucrist co' nac xgan' Diox. Diox mblu' le' xgan' Diox nac xal chol mèn co' ndxáal loo izlyo' tac Tad Jesucrist, xgan' Diox, mbi'th yáal loo izlyo' ndxè' xalque' ndxáal chol mèn loo izlyo' ndxè'. Ngóol Tad Jesucrist por cón che'n bin che'n thìb mbi' co' ngro' lèe David co' ngòc rey póla. Yub Diox mblo ro no mblu' too Diox Jesucrist le' Jesucrist nac xgan'pe' Diox no ndxàp Jesucrist rye loothe con' roo con' xèn la's nii Jesucrist no la's ya' Jesucrist. Tataa mbli Diox loo Jesucrist por ngòc Jesucrist thìb mbi' natú'pe' loo Diox thidtene láth mque tee ban Jesucrist loo izlyo'. Por cona, yub Diox mblo ro cón che'n Jesucrist co'se' mblo xban Diox Jesucrist làth mèn nguth. Por cón che'n Jesucrist, Diox mbli angngòc con' ndac loo nu'. Diox mtel' nu' no mxo'f zin' Diox zin' loo nu' por cón che'n Jesucrist par hue' nu' di's cón che'n Jesucrist no par co nu' yalbàn loo mèn co' nac mèn rye nación co' nziri' dib athu loo izlyo' par bel'que' nzo ndxep mèn par neda co' yila's loo cón che'n Jesucrist no co' tyubdi's loo cón che'n Jesucrist. Làth rye mèn naciona nzo gu'. Diox ngurez gu' no mblec Diox gu' par ngòo gu' loo cón che'n Jesucrist.
Daa, Pab, ngue que' ye's co' nac cart ndxè' loo ryete gu', gu' co' nzo ban le'n ciuda Rom ndxè', gu' co' anze'f nque' lezo' Diox ñèe Diox, gu' co' Diox ngurez par cue ban gu' loo Diox. Nac gu' mèn co' ngro xà'pe' loo cón che'n xab izlyo' par ngòc gu' che'npe' Diox. Ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' tolo li anggàc con' ndac loo gu'. No ndlyazen le' Diox xud na' no Tad Jesucrist na' angli nagàl yo lezo' gu' loo Diox no cue ban gu' rye nda gu' no rye ndye'th gu' làth xtàa gu'.
Pab ndlya's ya too naa mèn co' nqueltàa loo cón che'n Diox por cón che'n Jesucrist, mèn co' naban ciuda Rom.
Nerleque' con' co' ngue niin loo gu' loo cart ndxè' nac con' ndxè': Co'se' mbezen Diox por lèe Jesucrist, mbezen loo Diox daa: Diox quix U', Diox, por cón che'n ryete gu' co' nzo ban ciuda Rom tac ndxathque' no ndxènque' dib athu loo izlyo' cón che'n xá mod ndxela's ndac gu' loo Jesucrist. Loo Diox co' ngue xo'f zin'en ndlin sirv dib nzo yéquen no dib nzo lezon co'se' ndethen cón che'n di's ndac co' nac cón che'n xgan'pe' Diox. Diox mda' cuent cón chenen no nanee Diox cón chenen xá mod indxathlasten cón che'n gu' co'se' mbezen Diox. 10 Ña'ben loo Diox co'se' mbezen Diox zin thìb huiz no zin thìb ze xyal' ned xyal' yó' loon par gal neen máa gu' par nedrè' chele' Diox nee lezo' tataa gàca loon. 11 Tac anze'f ndryo' ndlyen' lezon, ndlyazen ñeen máa gu' par lyath non gu'. No lu'en loo gu' ndxep con' co' nac cón che'n Xpii Natú' co' lya's Xpii Natú' li gu' cón che'n Crist par tataa mod toloque' cue nèe gu' no toloque' xo'f zin' gu' cón che'n Crist. 12 Con' co' ngue niin loo gu' ndxè' nee di's le' gu' lyath no daa par tolo ye'th lezon. No lin par tolo yé'th lezo' gu' loo co' nac cón che'n leque yalndxela's co' ndxàp thìb na' no tedib na' loo Crist.
13 Ndlyazen le' gu' non no ta' gu' cuent, mèn huesen por cón che'n Crist, huax vez mblyazen gal neen máa gu' par tolo yila's mèn làth gu' xal nde tee ndlin loo mèn taamas lugar co'te' nde tee ndyee'en loo mèn loo izlyo' par gàca le' gu' tolo ta' cuent cón che'n Diox par tolo li gu' co' nee lezo' Diox. Per axta nalle' tarte lin gan gal neen máa gu' tac nzo ndxep con' co' nca' loon. 14 Part cón chenen, ndyaquen, por fuers nquin ga lon yalbán loo rye mèn, que naca loo mèn co' nda' lau cuent, que naca loo chol mèntèe, que naca loo mèn co' ndxác, que naca loo mèn co' indxácte, mèn co', por derech, nau' loo nau' yéc. 15 Por cona, altant ndoon no mbli nablen daa par gal lon yalbàn cón che'n di's ndac che'n Diox co' ndlu' xá mod lyá' mèn loo con' ryes loo ryete gu' co' nac mèn che'n ciuda Rom, ne.
Diox ndlu' loo di's ndac che'n Diox: Con' roo no con' xèn nac co' ndli Diox loo mèn par ndlyá' mèn loo con' ryes.
16 Nec thìb mod no nec tedib mod inthyonte daa ngon yalbàn cón che'n di's ndac ndxè' loo mèn tac con' co' nac cón che'n di's ndac ndxè', le'i nac co' ndxàp Diox la's nii Diox no la's ya' Diox par lá' Diox mèn loo con' ryes, loo ryete mèn co' tyal yila's loo Crist por cón che'n di's ndac. Mnibe' Diox loo lezo' Diox nerleque' co mèn yalbàn loo mèn nación Israel no yiloa co mèn yalbàn loo mèn taamas nación co' inacte mèn nación Israel. 17 Tac por cón che'n di's ndac ndxè' Diox ndlu' loo na' le' Diox ndyal yòo na' loo cón che'n Diox ante por yila's na' loo cón che'n Diox por cón che'n Jesucrist. No ndlu' di's ndac ndxè' loo na' le' Diox mbez nac mèn mèn nalì no mèn nambìi loo Diox ante por ndxela's mèn loo di's ndac che'n Diox por cón che'n leque Jesucrist. Tataa ndxab Diox xal ndub di's loo libr co' nac xti's Diox co' mbez: Mèn co' ngo Diox cuent no mèn co' mdyal Diox yòo mèn loo cón che'n Diox, ante loo Diox yila's mèn no gàp mèn yalxla's láth nzi tee ban mèn loo izlyo' ndxè'.
Trè' ndlu' cón che'n ryete mèn co' ndxàp xquin no co' ndxàp xtol loo Diox dib athu loo izlyo'.
18 Na' nanee no nda' na' cuent le' Diox co' nzo loo bé' ngue go xo'f loo mèn, por cón che'n yaltìi co' ndxàc loo mèn, le' Diox ndxecloo ñèe Diox mèn ye'rsin' co' indlide con' nalì no con' nambìi loo Diox. Por ryethe con' zab co' ndli mèn, nca' mèn loo taamas mèn co' ndlya's ta' cuent no co' ndlya's té'th cón che'n Diox co' nac con' lìcpe'. 19 Ryete mèn ye'rsin' non no nanee mèna con' co' nzoque' mod ta' mèn cuent cón che'n Diox no con' co' nzote mod non mèn cón che'n Diox. Con'a ndryo xo'f loo mèn tac yub Diox mblo xo'fa loo mèn. 20 Huax con' co' nac cón che'n Diox indxú'de loo mèn. Mastale' indxú'da loo mèn, per non mèn no nanee mèn le' Diox ndxàp rye loothe con' la's nii Diox no la's ya' Diox thidtene. No non mèn le' Diox nac thidte Dioxpe'. No non mèn con' ndxè' axta co'se' mblec Diox izlyo' no mxèn' Diox izlyo' tac ndxòn mèn no nanee mèn le' Diox mxèn' ryethe con' co' nacsua'le'. Di's ndxè' nac di's co' ndxòn mèn no nda' mèn cuent cón che'n Diox. Por cona, yende mod gab mèn loo Diox le' mèn inonte no inaneede mèn mase ndxep con' co' nac cón che'n Diox par ne'gàpte mèn xquin mèn no xtol mèn. 21 Mastale' tataa mod mbli Diox par nda' mèn cuent cón che'n Diox, no ndlibe' mèn Diox por cón che'n con' roo con' xèn co' mbli Diox loo izlyo', ne'nglide mèn con' guryath no con' guryèn loo Diox xal ndxàal li mèna loo Diox. Ne' ne' ngab mèn: Diox quix U', Diox, loo Diox. Ndxe'leque', lugar de ngli mèn con' guryath no con' guryèn loo Diox, ale le'le' mcuau yéc mèna no mcuau lezo' mèna loo cón che'n Diox. Yende mod càb con' ndac loo xtùuz co' ndli mèna xtùuz cón che'n Diox. 22 Mastale' mbez mèn loo xtàa mèn: Anze'f ndxác na', ¿lé'?, per ale ndxe'leque', ngòc tont mèn. 23 Ale ndxe'leque', mblá'ya' mèn cón che'n Diox, Diox co' ne'lyuxte no co' ne'lith node. Ne'tolode ngli mèna cas loo thidte Diox. Mtlo mèna, mtoxcua' mèna gunab co' nac mdo' co' ñaa xal mèn co' ndlyux no co' ndlith no. No mtoxcua' mèna gunab che'n mbin co' ñaa xal mbin. Mtoxcua' mèna gunab che'n mbel' co' ñaa xal mbel'. No mtoxcua' mèna gunab che'n chol má' co' nzi'f chop nii chop ya'. Ngòc con'a diox che'npe' mèna.
24 Por cona, Diox mblá'ya' mèna par tolo mbli mèna con' ye'rsin' no con' zab no chol xtùuz zab co' ndryo' ndlyen' lezo' mèna par li mèna. Con' co' ndli mèna con thìb xtàa mèna no con tedib xtàa mèna nac con' nathon no con' ye'rsin' loo mèn co' indxàalte li mèna. 25 Mèna mse' mod che'n mèna tac ne'nglide mèna cas loo con' lìcpe' co' nac cón che'npe' Diox. Ndxe'leque', asembli mèna par más mbli mèna cas no ngola's mèna loo con' co' nac yalgutyè'. Mtlo mèna, mbli mèna con' guryath no con' guryèn loo chol con' co' mblec Diox no co' mxèn' Diox co' ndxab mèn nac mdo' mèn. No mtlo mèna, mbli mèna sirv loo chol con' co' naban, que naca mèn, que naca má'. Ne'nglide mèna con' guryath no con' guryèn loo yub Diox. Ne' ne' ngli mèna sirv loo Dioxpe' co' mxèn' izlyo'. Loo Dioxa ndxàal ngab mèn di's ndac no di's natú'. No ndxàal ngab mèn thidte Diox nac Diox roo Diox xèn loo lín' co' ntlo, no loo lín' co' ndxelo, no loo lín' co' ne'lith node. Tataaque' gàca.
26 Por con' co' ndli mèna, co' nee di's, nac con' co' ngue niin loo gu' ndxè', Diox mblá'ya' mèna loo rye con' co' ncàb nthyon mèn, co' nee di's, axta xa'gota mse' mod xal ndli mèngot yalmbi' no yalngot par li xa'gota yalmbi' no yalngot con chol mènbi' no con xtàagot xa', co' indxàalte li xa'got. 27 Lomisque' mod ne, rye mèn co' nac mènbi'a mblá'. Ya ne'nglide mènbi' yalmbi' co' ndli mèn yalmbi' con sa'lpe' mènbi'. Ale le'le', mzyo mènbi'a con xtàambi' mènbi' par li mènbi' yalmbi' con xtàambi' mènbi'a axta mbyac lezo' mènbi'. Per thidtene inthyonte mèna co'se' li mèna con'a mastale' naca co' ndli nthyon mèn. Per nzyalque' mèna tataa mod ndxàc yalquìi loo mèna por con' ndli no mèna lad mèna tac inacte con'a con' co' ndxàal li mèna.
28 Texalque' ne'ngòode lezo' mèna par tolo li mèna cas loo Diox par tolo libe' mèna Diox, ¿lé'?, Diox mblá'ya' mèna par mbli mèna thìb xtùuz xin no thìb xtùuz cap par li mèna con' co' indxàalte li mèna. 29 Más de cona, ndxàp mèna thìb mod xin no thìb mod cap par li mèna ryethe con' co' inacte con' nalì no con' co' nac con' ye'rsin'. Nac mèna mèn nguud no mèn naad loo cón che'n Diox. Nqueli'th mèna con' co' nac che'n xtàa mèna. Ncua'n mèna mod li mèna con' ye'rsin' loo xtàa mèna. Ndxan tín' lezo' mèna ñèe mèna xtàa mèna. Ncua'n mèna mod guthxù' mèna xtàa mèna. Ncua'n mèna mod yoo tín' mèna con xtàa mèna. Nquedìi mèna xtàa mèna. Anze'f ndxòo lezo' mèna ta' mèna cuent yix no nteri'th mèna cuent yix. No ncua'n mèna mod li mèna chol con' ye'rsin' loo xtàa mèn. 30 Nac mèna mèn co' ñii yèe ñii tìi cón che'n thìb xtàa mèn no cón che'n tedib xtàa mèn. Ndxòo xyàn lezo' mèna co'se' ndxòn mèna cón che'n Diox. Nac mèna mèn co' ndxáp nxyan' ñèe xtàa mèn. Nac mèna mèn co' ndye's no co' nxyal'. Nac mèna mèn co' nzi'f no ntoxcua' con' ye'rsin' co' ndli mèn. Nac mèna mèn co' indyubdi'ste loo xud no loo xna'. 31 Nac mèna mèn naxèn. Ilìcte ndli mèna con' co' mbez mèna li mèna. Nac mèna mèn co' inque'de lezo' ñèe xtàa. Nac mèna mèn co' indlyatte lezo' ñèe xtàa. 32 Mastale' huen huen non mèna no nanee mèna le' Diox tub rez ryethe con' co' ndli mèn, no ndxàalque' ryo xà' mèna loo Diox thidtene yiloa por cón che'n con' ye'rsin' co' ngue li mèna, per ale ndxe'leque', sate más tolo ndli mèna con'a. No iante con'ade ndli mèna. Ale ndyac lezo' mèna ñèe mèna taamas mèn co' ndli con'a.