2
Diox ndub rez cón che'n mèn xal nac con' lìcpe'.
Hui' gu' nexa. Gu' co' ngüi' no co' ñaa loo xtàa gu', no ndyac gu' le' xtàa gu' ngue tee cua'n xquin xtàa gu' no xtol xtàa gu', na nii loo gu': Yende mod gab gu' indxàpte gu' xquin gu' no xtol gu'. Tac co'se' ngüi' gu' no ñaa gu' loo con' co' ngue tee li xtàa gu' par quexù' gu' xtàa gu', ne'ta'de gu' cuent ale leque gu' ngue tub rez cón che'n gu', ne. Tac leque gu' co' ngüi' no co' ñaa loo xtàa gu'a, leque gu' ndli con' ndli xtàa gu'a. Nanee na' le' Diox nalìque' ngüi' no nalìque' ndub rez Diox cón che'n mèn xalque' nac mod co', lìcque', ndli mèn co'se' nquexù' Diox mèn, mèn co' ndli rye loothe con' ye'rsin'a. Gu' co' ngüi' no ñaa loo xtàa gu' loo ryethe con' ndli xtàa gu', no nquexù' gu' xtàa gu' loo con' ndli xtàa gu', no ndli gu' leque con' ndli xtàa gu', ¿ché' ndyac gu' no ché' ndli gu' cuent lyá' gu' co'se' tub rez Diox cón che'n gu', cà'? ¡Pà gàca tataa, ey! ¿Ché' ndyac gu' yende cón gàc loo gu' por nxìis no gu' cón che'n Diox, no ndlá' gu' ryethe con' ndac co' ndli Diox loo gu', no mod co' ncha'la's Diox ñèe Diox gu' thìb lad, cà'? No ¿ché' tarte ñee gu' no ché' tarte ta' gu' cuent le' ryethe con' ndac co' ndli Diox loo gu' ndlu' loo gu' xá mod li gu' par lyàa yéc gu' no par lyàa lezo' gu' loo Diox par zye' mod ye'rsin' co' ndxàp gu', cà'? ¡Máa yob yéc gu', yey! Anze'f naad gu' no anze'f nguud gu'. Indlya'ste gu' lá' gu' rye con' co' nac xquin gu' no co' nac xtol gu' co' ndxàp gu'. Cona, leque gu' sate más ngue li par tolo zi'f gu' xquin gu' no xtol gu' loo gu' par tolo yecloo tín' Diox ñèe Diox gu' co'se' zin huiz no zin ze nalì tub rez Diox cón che'n xtol mèn loo mèn. Co'se' gàc leque huiz co' yecloo Diox loo mèn co'se' yilo tub rez Diox cón che'n con' co' mbli thìb thìb mèn, sya, càba loo thìb thìb mèn xalque' mbli mèn láth naban mèn loo izlyo'. Mèn co' thidteneque' mbli nèe mèn par li mèn con' huen, loo mèna li Diox par yòo ban no mèna Diox thidtene tac mèna ncua'n mod gàc con' roo con' xèn che'npe' Diox loo mèna. No ncua'n mèna mod gàc con' guryath no con' guryèn che'npe' Diox loo mèna. No ncua'n mèna mod par yòo mèna co'te' ne'gathte mèna thidtene. Per mèn co' ndye's no mèn co' nxyal' no mèn co' ñee loon cón che'npe' mèn, no inacte mèna mèn co' yoo lezo' tyubdi's mèna loo co' nac co' lìcpe', ndxe'leque', más ndxòo lezo' mèna li mèna chol con' ye'rsin', loo leque mèn co' nac mèn naad no mèn nguud Diox yecloo ñèe Diox mèna. No tetìi Diox mèna axta plóthe. Gàc yalquìi tín' no yalnaxi tín' loo ryete mèn co' ndli chol con' ye'rsin'. Nerleque' gàca loo mèn nación Israel. No yiloa, gàca loo taamas mèn co' inacte mèn nación Israel. 10 Per mastale' tataa li Diox loo mèn ye'rsin', loo chol mèn co' thidtene mbli nèe loo con' ndac, loo mèna gàc con' roo con' xèn, no con' guryath no con' guryèn. No li Diox loo mèna rye nda rye ndye'th mèna cue ban mèna. Nerleque' gàca loo mèn nación Israel no yiloa gàca loo mèn co' inacte mèn nación Israel.
11 Tac Diox inacte xal mèn co' ndli más ndyu' thìb mèn leque tedib mèn. 12 Ryete mèn co' ne'nque node ley co' mxo'f Moisés loo mèn, chele' mèna cua'n xquin mèna no xtol mèna, mèna lyux mastale' ne'nque node mèna leya. Lomisque' ne, ryete mèn co' ncua'n xquin mèn no xtol mèn, mastale' ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo mèna, por cón che'n leque ley co' mque no mèna, Diox tub rez loo mèna no quexù' Diox mèna. 13 Mèn co' ante ndxòn cón che'n ley co' mxo'f Moisés loo mèn, ne'ta'de Diox lugar no ne'tyalte Diox yòo mèna loo cón che'n Diox par gàc mèna mèn nalì no mèn nambìi loo Diox. Ndxe'leque', mèn co' ndyubdi's cón che'n xal ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo mèn, Diox tyal no ta' Diox lugar yòo mèna loo cón che'n Diox par gàc mèna mèn nalì no mèn nambìi loo Diox. 14 Tac mèn tith co' inacte mèn nación Israel, co' ne'nque node ley co' mxo'f Moisés loo mèn, mastale' ne'nque node mèna leya, mèna ngure ban lique' xalque' ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo mèn nación Israel. Mèna ndlii tataa tac ndxàp mèna thìb mod co' nac mod che'npe' mèna. Mastale' ne'ngàpte mèna ley co' mxo'f Moisés loo mèn, leque mèna ndli xal ñibe'pe' mod co' ndxàp mèna làth mèna loo mèn. Mod co' ndxàp mèna nac leype' mèna. 15 Mèn tith co' inacte mèn nación Israel, co' indxàpte ley co' mxo'f Moisés loo mèn nación Israel, mèna ndxàp thìb mod co' ndlu' le' mèna, lìcque', ndxàp thìb ley le'n xtùuz mèn no le'n lezo' mèn co' ñibe' loo mèn co' nac mod che'n mèna. No con' co' nden' mèn le'n lezo' mèn co'se' mbli mèna chol con', ¿ché' con' ndac mbli mèna o ché' con' ye'rsin' mbli mèna? con'a ndlu' loo mèna nzo thìb ley le'n xtùuz mèna no le'n lezo' mèna. Lomisque' ne, xtùuz co' ndxàp mèna ndlu' cón che'n ley co' nzo le'n lezo' mèn tac ndxep vez xtùuz mèn nquexù' mèn loo con' mbli mèn. No ndxep vez xtùuz mèn ndli ndyub razon cón che'n mèn. 16 Tataaque' gàca co'se' zin thìb huiz no zin thìb ze co'se' ñibe' Diox loo Tad Jesucrist par tub rez Tad Jesucrist cón che'n ryete con' co' xexte mbli mèn xal ndlu' di's ndac ndxè' co' ngon yalbàn.
Trè' ndlu' le' mèn nación Israel más mdubdi's loo ley co' mxo'f Moisés loo mèn.
17 Hui' gu' nexa, mèn nación Israel, gu' co' ngue no lèepe' co' nac lèe mèn nación Israel, susque' anze'f nquenap gu' gu' loo ley co' mxo'f Moisés loo gu'. No ndye's gu' no nxyal' gu' loo con' co' nac cón che'n Diox. Anze'f ndxác gu', ndli gu' cuent, ¿lé'? 18 Mbez gu' nanee gu' no non gu' cón che'n ryethe con' co' nee lezo' Diox. No mbez gu' ndxòo lezo' gu' cui gu' con' ndac tac ley co' mxo'f Moisés loo gu' ndlu'i loo gu', ¿lé'? 19 No ndyac gu' anze'f ndxác gu' par tyoo ner gu' loo mèn co' ndxàc xal mèn sieu loo cón che'n Diox. No ndyac gu' ndxác gu' tenìi gu' yéc mèn no tenìi gu' lezo' mèn, mèn co' ncuau loo no mèn co' ncuau yéc loo cón che'n Diox, ¿lé'? 20 Ale ndyac gu' anze'f ndxác gu' par lu' gu' loo mèn co' nac mèn naxèn co' nau' loo nau' yéc loo cón che'n Diox. No mbez gu' nac gu' xal thìb maistr che'n mèn co' nac xal myen' bix loo cón che'n Diox. No ndyac gu' le' loo ley co' mxo'f Moisés loo mèn ndub ryete di's co' nquin ta' mèn cuent no non mèn par li mèn ante con' co' nac lìcpe'. 21 Per hui' gu' nexa. Gu' co' ndlu' loo taamas mèn, ¿chonon indlu'de leque gu' gu'? No gu' co' ngo yalbàn no co' nde'th loo taamas mèn, mbez gu' loo mèn indxàalte li huan' mèn, ¿chonon leque gu' ndli huan', sya? 22 Gu' co' mbez indxàalte li mèn yalburrid, ¿chonon ndli gu' yalburrid, sya? Gu' co' ndxecloo ñèe chol mdo', ¿chonon ndli huan' gu' con' co' ndxàp mdo' gudo' mdo', sya? 23 Gu' co' anze'f ndye's por ngue no gu' ley co' mxo'f Moisés loo gu', indlide gu' con' guryath no con' guryèn loo Diox tac indlide gu' xal ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo gu'. 24 Tac loo libr co' nac xti's Diox ndub di's co' mbez: Le' mèn co' naban dib athu loo izlyo', mèn co' inacte mèn nación Israel, mèna ñii yèe ñii tìi cón che'n Diox por ndxàp gu' dol loo Diox.
25 Lìca, ntac yalndxela's co' ndxàp gu' co' nac circuncisión chele' gu', lìcque', ndyubdi'sque' loo ley co' mxo'f Moisés loo gu'. Per chele' gu' indyubdi'ste xal mnibe' ley co' mxo'f Moisés loo gu', le' sya, ndxàca loo gu' xal mèn co' indxàcte circuncidar loo. Per por part che'n Diox, yende cón ntac ngàc circuncidar gu'. 26 Per ndxe'leque', chele' thìb mèn co' indxela'ste loo yalndxela'sa no ndyubdi's mèna xal ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo gu', nac mèna xal mèn co' ndxàp yalndxela's che'n circuncisión, mastale' indlide mèna cas loo yalndxela's che'n circuncisión. 27 Per hui' gu' nexa. Ndxe'leque', mèn co' indxàpte yalndxela's che'n circuncisión no nzi tee li mèna xal ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo mèn, mèna hui' no ñaa mèna loo gu' le' gu' indyubdi'ste xal ndub di's loo ley mastale' nzo'f di's ngòc circuncidar gu'. Por cona, mèn co' indxàpte yalndxela's che'n circuncisión, mèna tub rez cón che'n gu' no quexù' mèna gu' loo Diox. 28 Inacte mèn mèn nación Israel, mèn co' ndlu' loo mèn ngue li mèn xal ñibe' ley co' mxo'f Moisés loo mèn nación Israel. Ne' ne' inac mèn mèn nación Israel, mèn co' ante ngue no yalndxela's che'n circuncisión, mèn co' ndxàc circuncidar lad. 29 Ndxe'leque', mèn co', lìcque', nac mèn nación Israel, mèna nac mèn co' ndxòn xti's Diox no mèn co' ndyubdi's loo ryethe con' ñibe' Diox loo mèn. Le' yalndxela's co' nac circuncisión co' nac co' lìcpe' na, nac thìb mod co' ndxàp mèn le'n lezo' mèn no le'n xtùuz mèn par nteche ntexyath mèn le'n lezo' mèn no le'n xtùuz mèn, co' nee di's, thidtene tyubdi's mèna loo Diox. Inacte con'a con' co' ndli mèn xtùuz no co' nteche ntexyath mèn xtùuz mèn xal nac di's co' ndub loo ley co' mxo'f Moisés loo mèn. Ndxe'leque', con' co' ndli mèn xtùuz no con' co' nteche no co' ntexyath le'n lezo' mèn nac co' ndlu' mèn loo xtàa mèn thidteneque' ndoo lezo' mèn ndyubdi's mèn loo Diox. Mèn co', lìcque', nac mèn nación Israelpe' no mèn co', lìcque', ngòc circuncidar lad, ndxe'leque', mèna ndyu' loo Diox. No indyu'de mèna loo mèn co' nac xtàa mèn.