Yeets ner kuu mkee
Pey
1
Pey mni “diox”
Na Pey nakʼn apóstl chaan Jesucrist, ngekeen yeets ree lo re goo, zha kuu mli Diox ne nzot laz, re goo kuu nzo yezlyu Ponto, Galacia, Capadocia, Asia ne Bitinia. Diox kuu nak Xutaa kuu ntembiʼaa por Mbi Nayon mli goo, tsa gon goo diiz lo Jesucrist ne gak nambi goo kon ren Jesucrist. Nlazʼn lee Diox taa yalwen chaan lo re goo ne tsow Diox wen kwin goo.
Yalnaban kuu ngebetaa
Texkix Diox kuu nak Xut Jesucrist Zha Nabee loʼaa. Tak mlat leettsoo Diox mne Diox reʼaa kona mtsow Diox ngolaa tedib welt, leettsa mroban Jesucrist xid re zha nguth, tsa kwettaa thib yalnaban kuu thitanax luxt, ne tsa kayaaʼaa kuu taa Diox loʼaa leen yibaa, koree nak thib kuu gak yut neeka luxt ne neeka goolta taxal re yee, tak lee Diox nkenap goo, tak nyelaaz goo Diox, tsa tsow goo gan yalnaban kuu thitanax kuu mera loo Diox wiz bluz.
Koree ntsow naley nzo leettsooʼaa, tegal lutta tyemp ndoblo rid goo ndota yalti. Tak leeʼaa ndoblo ridaa lo ki, taxal or kuu ndriid lo ki, tsa naa chu ore o nagte or ne tegal kuu nlux nak or. Tataga nak nyelaazaa Diox os leeʼaa xekaa ridaa yalti, tsa lee Diox tsow gakaa zha nataak, zha roo ne zha nataak leettsa bretab Jesucrist.
Nke leettsoo goo Jesucrist tegal mwiit goo zha, ne ngwalaaz goo zha tegal ngwiit goo zha, per naley nzo leettsooʼaa kon thib yalnaley thoz kuu gagt ni lee kon diiz, ne tak ngwalaazaa Diox kona mtsowaa gan yalnaban kuu thitanax.
10 Ndala lee re profet mkwaan ne mnnaabdiz naa xomod nak yalnaban kuu thitanax kuu mndaa re zha kwent, yalnaban kuu mndaa Diox loʼaa por yalwen chaan Diox. 11 Ne leeka Mbi Nayon chaan Crist mtsow tsa mne re profet naa xomod rid Crist yalti ne re kuu wen kuu yaadno re yaltiʼa bluz; ne mkwaan re zha mod, tsa ne zha naa cho nak zha kuu yaada, ne pol gak re kuu mndaa Mbi Nayon kwent lo re zha. 12 Per tsaraa mtsow Diox myeen re profet lee re kuu ngetaa re profet kwent, nagte kuu gak lo re profet sinke leey nak par lee. Lee nal lee re koree nak kuu ndaa zha kwent lo goo por yalnabee chaan Mbi Nayon kuu ndyaad yibaa. ¡Ne asta re mandad chaan Diox ngwalaaz gawii re koree!
Diox mrezaa tsa nambi banaa
13 Kona wen wen btsow goo xgab naa kwan tsow goo ne blobee goo. Ne kon dib ndroo leettsoo goo blet goo kuu talaaz Diox loʼaa, leettsa bretab Jesucrist. 14 Taxal re mndyeen kuu nzhon diiz lo xut, ne ndoblot ban goo taxal mban goo leettsa ter lebee goo Diox. 15 Sinke thitanax nambi ndoblo ban goo, tak nayon nak Diox kuu mrezaa; 16 tak lo xkeets Diox nzhab: “Nambi gok goo, tak nayon nakʼn”. [Lv. 11:44; 19:2]
17 Ne os lee goo “Pa” mbez goo lo Diox kuu lalta nak re men lo, ne nali naab kwent lo reta men, ndoblo tseb goo ne goo Diox reta wiz kuu naban goo lo yezlyu ree. 18 Ne wen neʼaa lee Diox mlooʼaa lo yalnaban kuu nlortsint kuu mloo re teyaa zha ndala loʼaa; noga wen ne goo mzhiit Diox reʼaa kon or o kon plat kuu nlux, 19 sinke lee Diox mzhii reʼaa kon ren Jesucrist kuu nambi ne nayon, kuu nak taxal ren chaan thib mbak zhiil kuu yent cho xki. 20 Desde leettsa terka texkwaa Diox yezlyu lee Jesucrist naka diiz rid re koree; per asta re wiz bluz ree myaad Jesucrist, tak nke leettsoo Jesucrist lee. 21 Ne por Jesucrist nyelaazaa Diox kuu mteroban Jesucrist lo yalguth ne mtsow nataak Jesucrist; kona nyelaazaa Jesucrist ne ngebetaa kuu ne Diox taa Diox loʼaa.
22 Ne tak nzhonaa diiz lo kuu wli por Mbi Nayon, kona lee nal nambi yalnabanaa, tsa wlipaa nke leettsooʼaa thibaa ne tedibaa kon dib ndroo leettsooʼaa, kon thib xgab nambi. 23 Ne lee nal ngolaa tedib welt, ne welt ree ngoltaa lo kwerp xutaa ne lo kwerp xnaaʼaa kuu nzhath, sinke lee nal ngolaa lo xkiiz Diox kuu naban kuu nluxt ne nxek thitanax. 24 Tak lee lo xkeets Diox nzhab:
Reta men kuu nzi lo yezlyu ree nak taxal yizhwan,
ne lee reta kwaa nkeno men nak taxal yee wan.
Lee yizhwan mbiz ne lee yee nzhab.
25 per lee xkiiz Zha Nabee nxek thitanax. [Is. 40:6-8]
Ne lee Diiz Chul ree nak kuu mndaa zha kwent lo goo.