2
Kona, ndoblo laa goo:
reta kuu went
re yalkedi,
gabt goo tsow goo thib kwaa ne zhaa kuu tsow goo,
laa goo re yalndablaaz,
ne loozt goo men.
Sinke taxal mbetdoo, bkwaan goo nzii kuu nambi kuu nak xkiiz Diox kuu kwathoz wen, tsa zhen goo lo xkiiz Diox ne keno goo yalnaban kuu thitanax, tak mtsowa goo preb yalwen chaan Zha Nabee.
Jesucrist nak ke naban
Big goo lo Zha Nabee, tak lee zha nak taxal ke naban. Ke kuu mlobi re zha kuu ndexkwaa yuu thib lad, per leey nak thib ke kuu mli Diox kuu kwathoz nataak. Noga goo gok goo taxal ke naban kuu ngeya gwodoo Diox kuu yibaa, ne gok goo ngwleyy nambi lo Diox, tsa lortsin goo lo Diox ne taa goo gon lo Diox por kuu mtsow Jesucrist. Koree ngok taxal nzhab lo xkeets Diox:
Wii goo, leen tob thib ke kuu mas wen skin yez Sión,
ke skin kuu mli zha ne kuu kwathoz nataak;
ne loka cho zha yelaaz ke ree neeka mas root yalnathoy zha. [Is. 28:16]
Kwathoz nataak ke ree loʼaa zha kuu nyelaaze; per lo re zha kuu nyelaazte, mrolo kuu nzhab lo xkeets Diox:
Lee ke kuu mlobi re zha kuu ndexkwaa yuu thib lad,
leey ngok ke kuu mas wen kuu mndob skin yuu. [Sal. 118:22]
Ne noga mrolo kuu nzhab tedib ta:
Thib ke kuu tsow ral nii re men ne tsow gab re men. [Is. 8:14-15]
Tak ngwalaazt zha xkiiz Diox kona nzhab zha; tak naka diiz rid re zhaʼa yalti.
Re zha kuu nak zha yez Diox
Per lee reʼaa nakaa raz kuu mli Diox, nakaa ngwleyy kuu ntsow rtsin Diox, nakaa yez nayon ne thib yez kuu nak chaan Diox. Tsa taaʼaa kwent re kuu wen kuu mtsow Diox, tak lee Diox mrezaa ne mlooʼaa lo yalkow ne mto Diox reʼaa lo xni chaan Diox. 10 Ndala nagtaa yez chaan Diox, per lee nal nakaa yez chaan Diox; ndala yent cho mlat leettsoo ganeʼaa, per lee nal mlat leettsoo Diox mne Diox reʼaa.
Ndoblo banaa taxal zha kuu nlortsin lo Diox
11 Reta goo wetsʼn ne btan na kuu kwathoz nke leettsoon, re goo kuu nzot laz kuu nzo re yez tith, naabʼn lo goo, taat goo diiz tsow kwerp goo re kuu ndablaaz kwerp goo, re kuu ngyo kon yalnaban chaan goo. 12 Kona thibka nali ndoblo ban goo xid re zha kuu nlebeet Diox, ne tegal taxal zha kuu nzhuth men nlooz zha goo nal, per leettsa tsin wiz kuu naab Diox kwent lo reta men, tsya wii zha re kuu wen kuu mtsow goo ne gol zha lo Diox.
13 Tak Jesucrist nak Zha Nabee loʼaa, kona ndoblo gonaa diiz lo re zha kuu nak tsiin, lo re rey kuu nabee lo yezlyu ree ne lo re zha kuu nabee, 14 ne noga ndoblo gonaa diiz lo re zha kuu ntaal rey par teti re zha kuu ntsow kuu went, ne par wen ni zha re zha kuu ntsow kuu wen. 15 Tak lee Diox nlaaz tsowaa kuu wen, tsa towgwaa roo re zha nad kuu yent kwan nyen.
16 Ndoblo tsowaa taxal zha libr, per lortsintaa koree, tsa tsowaa kuu went. Mas wen ndoblo tsowaa taxal ndoblo tsow re mos Diox. 17 Btsow nataak goo reta men, bke leettsoo goo re wetsaa ne re btanaa, btseb goo ne goo Diox ne bin goo diiz lo rey kuu nabee yez.
Jesucrist mloo naa xomod ndoblo tsowaa
18 Re goo kuu nak mos, ndoblo gon goo diiz lo re zha kuu nabee lo goo, ne ndoblot gon goo diiz beeta lo re zha kuu wen nak lo goo, sinke noga ndoblo gon goo diiz lo re zha kuu went nak. 19 Os lee thibaa ndriid yalti kuu ndoblotaa ridaa, tak ntsowaa kuu wen kuu nlaaz Diox, kwathoz wen nak kona lo Diox. 20 Os lee goo ntsow goo thib kuu went ne por kona teti zha goo, ¿kwan tsow goo gan xek goo yaltiʼa? Per os lee goo ndriid goo yalti, tak ntsow goo kuu wen ne nxek goo, konasi nyow leettsoo Diox. 21 Tak par kona mrez Diox reʼaa, tak noga Crist mriid yalti kwent chaanaa, tabaa mod mloo Crist naa xomod ndoblo tsowaa. 22 Neeka thib falt mndaat Jesucrist, neeka mkedit zha neeka thib men, 23 ne leettsa mtsalzhoo re men zha mkab root zha lo re men; ne leettsa mteti re men zha, mnayiit zha, neeka nzhabt zha leeka tata teti zha re zhaʼa, sinke lo Diox kuu nali naab kwent nzhab zha re kwaa. 24 Ne dits Jesucrist mzhoob reta faltaa, leettsa mkee zha zha lo kruz, tsa lee retalee nguthaa lo re faltaa, ne nabanaa thib mod nali. Ne por re grid Jesucrist mgweʼaa. 25 Tak ndala ngokaa taxal mbak zhiil kuu mndab, per lee nal mreʼaa lo Jesucrist kuu nkenap yalnabanaa.