Yeets mrop kuu mkee
Juan
1
Kuu wli ne yalnkelaaz
Na Juan, zha gol. Ngekeen koree loʼa btan na kuu mli Diox ne lo re zhiinna, wlipaa nke leettsoon goo lo kuu wli, ne nagt beeta na nke leettsoo goo, sinke noga reta zha kuu nlebee kuu wli. Nke leettsoon goo, tak nabanaa lo kuu wli ne thibka nzoy leettsooʼaa thitanax. Naabʼn lo Xutaa Diox ne lo Xgann Diox Jesucrist, tsa taa zha yalnkelaaz chaan zha lo goo, lat leettsoo zha ne zha goo, ne tsow zha wen kwin goo, lo kuu wli kuu mkayaa goo kon yalnkelaaz.
Kwathoz naley nzo leettsoon, tak mbin na lee chop tson zhiinna naban lo xnet Diox kuu wli, taxal mnabee Xutaa Diox loʼaa. Lee nal naabʼn loʼa btan, ndoblo ke leettsooʼaa thibaa ne tedibaa. Ne lee kuu ngekeen loʼa nagte tedib diiz kub kuu nataak, leey nak leeka diiz kuu napaa desde ndala. Lee yalnkelaaz nak ban men taxal nzhab xkiiz Diox; ne lee diiz nataak ree nak leeka diiz kuu mbin goo ndala: “Ndoblo ke leettsooʼaa thibaa ne tedibaa kon dib ndroo leettsooʼaa”.
Re zha kuu nkedi
Tak kwathoz zha kuu nkedi ndiy dib lo yezlyu, ne re zhaʼa mbez: “Lee Jesucrist myaadt taxal men lo yezlyu ree”. Re zha kuu tata mbez, zha nkedi nak zha ne nayii zha ne zha Jesucrist. Kona bkenap goo goo, tsa luuxt goo rtsin nee kuu mtsow nee, tsa kayaa goo kuu ndoblo goo kayaa goo kuu taa Diox lo goo. Reta zha kuu ndab xnet Diox ne ntsowt zha kuu mloo Jesucrist, ndot zhaʼa kon Diox; per lee zha kuu thibka ntsow kuu mloo Jesucrist, zhaʼa ndo kon Xutaa Diox ne kon xgann Xutaa Jesucrist. 10 Os lee thib zha kuu ntsee kuu mloo Jesucrist yatwii lo goo, kayaat goo zha liz goo ne neeka nit goo “diox” lo zha, 11 tak loka zha kuu ni “diox” lo re zhaʼa, thibka nzhak zha kon re kuu went kuu ntsow re zhaʼa.
Re diiz bluz kuu mni Juan
12 Kwathoz kuu nlazʼn nin lo goo, per nlaztʼn kee nay lo yeets; tak nlazʼn yalʼn lo goo tsa ni nay lo goo, tsa oraaka retalee naley yo leettsoo.
13 Noga re zhiinn bela kuu mli Diox, ni “diox” loʼa.
¡Tbaa gake!
Juan