Yeets myon kuu mkee
Juan
1
Wen mndediz Juan, zha kuu le Gayo
Na Juan, zha gol. Ngekeen yeets ree loʼa amig Gayo, tak kwathoz nke leettsoon lu lo kuu wli.
Wets, thibka naabʼn lo Diox tsa leeka taxal wen ndoʼa lo Diox, leeka tata wen yaʼa lo reta kuu ntsowa ne lent liza. Kwathoz naley ngoo leettsoon, leettsa myaad chop tson wets, kuu mndaa kwent naa xomod nali naka, ne xomod wen nabana lo kuu wli. Yent raa kwan ntsow naley nyoo leettsoon, leettsa nzhon na lee re zha kuu ndakʼn taxal zhiinn na, naban taxal nak kuu wli.
Wets kuu kwathoz nke leettsoon, kwathoz wen ngetsowa, tak nkayaaʼa re zha kuu nyelaaz Jesucrist, re zha kuu ndyaad tedib net re yez. Ne leettsa nkaltaa re zha kuu nyelaaz Jesús, re zha kuu nzo re yeza, lee re zhaʼa ndaa kwent naa xomod nke leettsooʼa re zha. Ndoblo tsowka lu ayud re zha thib mod nali, taxal nlaaz Diox ne ndoblo taaʼa kuu ndeche zha net, tsa ndaka zha xnet zha. Tak lee re zhaʼa ndo zha net ngetsow zha rtsin Jesucrist, ne neeka thib kuu nkayaat zha lo re zha kuu nyelaazt Diox. Kona ndoblo tsowaa ayud re wetsaa. Ne tenzhee mod noga lee ngetsowaa rtsin Zha Nabee kuu nak kuu wli.
Diótrefes mtsow kuu went
Mkeen thib yeets lo re zha kuu nyelaaz Jesús, per lee Diótrefes nlaazt gon diiz kuu nabee nee, tak lee kuu nlaaz zha nak gak zha, zha kuu mas nataak lo re zha kuu nyelaaz Jesús. 10 Kona, os leen yalʼn lo goo, tsa nin lo zha, tak nkedi zha ne nlooz zha nee. Ne nzegeyt zha beeta kona, sinke noga nkayaat zha re wets kuu nzin liz zha, ne lee re zha kuu nlaaz kayaa re wetsaa liz, ndaat zha diiz kayaa zha zha, ne ngoo zha re zha kuu nkayaa re wetsaa ta nkaltaa re zha kuu nyelaaz Diox.
Demetrio mtsow kuu wen
11 Wets kuu kwathoz nke leettsoon. Tsowta kuu went kuu ntsow tedib net re zha, sinke btsow kuu wen. Tak lee zha kuu ntsow kuu wen, zha Diox nak zhaʼa, per lee zha kuu ntsow kuu went, nlebeet zhaʼa Diox. 12 Reta men ndediz lee Demetrio wen nak, ne wliy. Ne noga nee ne ngetsow zha kuu wen, ne lee lu neʼa kuu wli ni nee.
Re diiz bluz kuu nzhab Juan
13 Kwathoz kuu nlazʼn ganin loʼa, per nlaaztʼn kee nay lo yeets, 14 tak nlazʼn chatta yalʼn loʼa tsa tedizaa. 15 Nzaalaa asta tedib wiz, nlazʼn tsow Diox kuu wen loʼa. Reta zha kuu nzaal leettsooʼaa kuu nzi nzhee ni “diox” loʼa; ne tsow yalwen ni “diox” lo kadta thib re zha kuu nzaal leettsooʼaa kuu nzo baa.
Juan