Yeets kuu mkee
Judas
1
Judas mkee yeets ree lo re zha kuu nyelaaz Diox
Na nak Judas, wets Santiag ne nakʼn mos chaan Jesucrist. Ngekeen yeets ree lo re goo, zha kuu mrez Xutaa Diox, tsa gak goo zha Diox, tak kwathoz nke leettsoo Diox goo. Ne Jesucrist nak kuu thibka nkenap goo. Nlazʼn kwathoz lat leettsoo Diox ne Diox goo, ne tsow Diox wen kwin goo, ne loo Diox yalnkelaaz chaan Diox lo goo.
Re zha kuu nloo kuu wlit
Re goo wetsʼn ne btan na kuu kwathoz nke leettsoon, kwathoz ngoo yekʼn keen yeets ree lo re goo, tsa tan kwent naa xomod mloo Diox reʼaa lo yalguth, tsa taa Diox yalnaban kuu thitanax loʼaa; per lee nal ndoblo keen tedib kwaa lo goo, tsa ne goo naa xomod ney to goo lo kuu wli chaan Diox, kuu mndelaaz Diox loʼaa, zha kuu nak zha Diox. Tak mndaab thib net re zha kuu nkedi xid goo, tak ndala nzhab lo xkeets Diox, lee re zhaʼa rid yalti kuu ndoblo zha rid zha. Re zha wenta, nlortsin zha yalwen chaan Diox par ntsow zha re kuu went; ne tenzhee mod ntsow nataagt zha Xutaa Diox ne Jesucrist Zha Nabee loʼaa.
Ne tegal neʼa goo koree, per nlazʼn telaaz gooy tedib welt: Lee Zha Nabee mloo re teyaa zha ndala, zha Israel yez Egipto, ne bluz mluux Diox re teyaa kuu ngwalaazt Diox. Ne noga re mandad chaan Diox kuu mkenapt yalnabee kuu mndaa Diox lo zha, leel mlaa zha liz zha, lee nal lee zha nzo tsib thitanax ta nakow na, tya nzo zha asta wiz kuu naab Diox kwent lo reta men. Taxal re mandada, leeka tata ngok kon yez Sodoma ne Gomorra ne re yez kuu mrin gaxta tya kuu mbint diiz, kwathoz ngoo yek zha mtsow zha kuu went, ngok rop zha kon ndota zha, ne asta re mbyi ngok rop kon tabyi. Kona mteyy Diox rop yeza kon ki, ne kona nloo lee reta zha kuu ntsow kuu went, ndya rid yalti lo ki kuu thitanax nyuyyt.
Ne leeka tata re zha kuu ntsow kuu went, re zha kuu ntsow kuu nlaaz kwerp, taxal zha ntsaa leettsoo nak zha, nteyu zha kwerp zha, ne neeka nyelaazt zha yalnabee chaan Zha Nabee, ne nye leettsoo zha went ni zha lo re yalnabee kuu nzo. Ne leeka Miguel kuu nak mandad chaan Diox, kuu nabee lo reta mandad Diox, leettsa mbyodiz zha kon Maxuuy lo kwerp Moisés, myet leettsoo mandad gagab mandad lo Maxuuy na taala gabil, sinke beeta nzhab mandad lo Maxuuy: “Diox tetiʼa, ne naab kwent loʼa”. 10 Per lee re zhaʼa, nye leettsoo zha ngode zha re kuu nlebeet zha ne kuu net zha xa nak, taxal re maa nlebee zhay, tak ngobeet zha taxal maa, ta mod nlortsin zha re diiz kuu went ne leeka re zha nluux zha zha, ne nak zha taxal re maa kuu ngobeet.
11 ¡Kwathoz nati rid re zhaʼa! Tak ndeke zha tsow zha kuu mtsow Caín. Ne ndablaaz zha tsow zha gan temi taxal Balaam, kona mlaa zha net nali, ta mod lux re zha leeka taxal mlux Coré, tak mbint Coré diiz lo Moisés. 12 Anta yalnathoy nak re zha ndob zha lo goo, leettsa nzhow rtsee goo par nawiitxa kwin goo lo Diox, ndob zha nzhow zha ne nzhuu zha ne naley nyoo leettsoo zha, ne yent cho lo nzhon zha diiz, ne nkenap zha beeta lee zha. Re zhaʼa nak taxal xkow kuu ndyaadnot yi, kuu ndano mbi thib lad ne tedib lad. Noga nak zha taxal ya kuu ndaat xle, leettsa ndoblo taay xle, ne nak zha taxal ya kuu mbyiib ne mbiz dib lozh thitanax. 13 Ne taxal nitdoo kuu nathoz ngith nak zha, ne lee re falt zha nak taxal re btsiin nitdoo kuu yu. Ne nak zha taxal re mbel kuu nzib lobee kuu mtab xnet; ne naka diiz lee re zhaʼa rid yalti ta thitanax kwathoz nakow.
14 Noga Enoc kuu ngok gaz raz bluz lo Adán, mndaa zha kwent kuu nzhab Diox lo zha; leettsa nzhab zha: “Mwiin lee Zha Nabee ndyaad, kon kwathoz tyen mil zha zha kuu nayon lo zha, 15 par naab zha kwent lo reta men, ne teti zha reta men por reta kuu went mtsow men, ne por reta diiz rax kuu nzhab re men lo Diox, tak zha ndab falt nak zha.” 16 Reta kuu went nak lo re zhaʼa, nlooz zha ne beeta dits re kuu nlaaz kwerp zha ndeke zha, ne kwathoz narub ndediz zha, ne wen ndediz zha lo re men beeta par taa re men kwaa lo zha.
Judas mteni re zha kuu nyelaaz Jesús
17 Per lee re goo wetsʼn ne btan na, btelaaz goo re kuu ne re apóstl chaan Jesucrist Zha Nabee loʼaa, 18 leettsa ne re zha: “Lee re wiz bluz too re zha kuu zhizno kuu wli, ne tsow zha re kuu went kuu nlaaz kwerp zha”. 19 Re zhaʼa ntsow nzhak rol goo; ntsow zha kuu nlaaz kwerp zha ne napt zha Mbi Nayon chaan Diox leen leettsoo zha.
20 Per lee re goo wetsʼn ne btan na, thibka ney bto goo gwalaaz goo Diox. Ne thibka bnaab goo lo Diox taxal nlaaz Mbi Nayon chaan Diox. 21 Thibka bke leettsoo goo altaa goo taxal nlaaz Diox, ne blet goo wiz kuu bretab Jesucrist Zha Nabee loʼaa, ne tak nlat leettsoo zha ne zha lee, taa zha yalnaban kuu thitanax loʼaa.
22 Ne blat leettsoo goo bne goo re zha kuu nzhak chop xgab nyelaaz Diox. 23 Btsow goo ayud choraa zha, btelaa goo zha lo ki kuu thitanax. Ne blat leettsoo goo bne goo tedib net zha, per noga kenap goo goo, ne byii goo bne goo re kuu went kuu ntsow re zha.
Re diiz bluz kuu nzhab Judas
24 Tak lee Diox tak kenapaa tsa tsowtaa kuu went, ne lee Diox tembiʼaa ne tsow Diox naley yo leettsooʼaa, leettsa to Diox reʼaa lo xni thoz chaan Diox. 25 Beeta lee Diox nak kuu mtelaaʼaa lo yalguth por kuu mtsow Jesucrist, Zha Nabee loʼaa. Lo Diox ndoblo golaa, tak naro Diox, ney Diox, ne nap Diox yalnabee, desde ndala, nal ne thitanax.
¡Tbaa gake!
Judas