2
Ndoblo gonaa diiz lo Diiz Chul
Kona ndoblo gonaa diiz lo Diiz Chul kuu mbinaa, tsa tabtaa net. Tak os lee diiz kuu mndaa re mandad chaan Diox lo Moisés, mlooy lee re zha mndaa zha falt ne mbint zha diize, kona mriid zha yalti taxal ndobloy. ¿Kona xomod laaʼaa, os leeʼaa kenaptaa yalnaban naro ree? Tak leeka Zha Nabee loʼaa mndaa kwent yalnaban ree ndala, ne tsaraa lee re zha kuu mbine mndaa kwente lo nee. Ne Diox nak kuu mloo loʼaa lee Diiz Chul ree nak kuu wli, tak kwathoz re seny thoz mloo Diox loʼaa, kuu mzegey leettsooʼaa mwiiʼaa, ne Mbi Nayon chaan Diox mtsow re koree taxal nlaaz Diox.
Jesucrist nak kuu mndaa yalnaban kuu thitanax
Kona mndaat Diox yalnabee lo re mandad, tsa nabee re mandad yezlyu kub kuu ngetaaʼaa kwent. Tak nzo thib ta lo xkeets Diox ta nzhab:
¿Kwan nak mbyi loʼa par ntelaaza mbyi?
¿Kwan nak re men yezlyu ree, par ntsowa xgab zha?
Lutta tyemp mtsow nataagta zha nake re mandad chaana,
per tsaraa kwathoz mtsow nataaka zha,
ne mndaaʼa yalnabee lo zha, lo reta kuu mdexkwaaʼa.
Lo reta kwaa mndaaʼa yalnabee lo zha. [Sal. 8:4-6]
Ne leettsa mndaaʼa diiz nabee zha lo reta kwaa, neeka thib kwaa mlaata nabeet zha, ne tegal ter loo lee zha nabee reta kwaa. Per lee nal neʼaa lee Jesús nguth por falt chaan re men, tak nke leettsoo Diox re men. Ne tegal lutta tyemp mtsow nataagt Diox zha nake re mandad chaan Diox, lee nal kwathoz mtsow nataak Diox zha, tak lee zha nguth por re men.
10 Diox mtsow Jesús thib zha kuu kwathoz nali, tak lee Jesús mdexkwaa reta kwaa ne por lee Jesús nzo reta kwaa, ne lee Jesús teno kwathoz men yibaa ta kwathoz chul, kona mtsow Diox nak Jesús thib zha kuu nali por re yalti kuu mriid Jesús, tak lee Jesús nak kuu ndaa yalnaban loʼaa. 11 Tak lee zha kuu ntsow nzhak nambi men lo Diox, ne lee re zha kuu nzhak nambi, thibka Xut re zha. Kona nthoyt Jesucrist ni loʼaa: “wetsʼn ne btan na”, 12 tak lo xkeets Diox nzhab zha:
Tan kwent chaan lu lo re wetsʼn ne lo re btan na,
ne golʼn loʼa xid re zha kuu nyelaaz lu. [Sal. 22:22]
13 Noga nzhab lo xkeets Diox:
Nyelazʼn Diox. [Is. 8:17]
Ne noga nzhabe tedib welt:
Nzhee ndon kon re wetsʼn ne re btan na kuu mndaa Diox lon. [Is. 8:18]
14 Leeka taxal nak re zhiinnta zha kuu nzo thib yuu, thibka beel ne thibka ren nak re zha; leeka tata ngok Jesucrist beel ne ren, ne nguth zha tsa mtsow zha gan lo zha kuu nap yalnabee lo yalguth, zhaʼa nak Maxuuy. 15 Ne tenzhee mod mtelaa zha re zha kuu nabee yalguth lo, re zha kuu reta wiz kuu naban zha ne nzeb zha gath zha. 16 Kuu wli nak: Myaadt zha par mtsow zha ayud re mandad chaan Diox, sinke lee zha myaad par mtsow zha ayud reʼaa, kuu nak raz Abraham. 17 Ne kona ngok zha men, taxal thib re wets zha, par mzin zha nak zha thib ngwleyy kuu nali kuu mtsow rtsin Diox, ne mlat leettsoo zha mne zha re men, ne leettsa nguth zha, mtuyy zha re falt chaan re zha kuu nak zha yez chaan Diox. 18 Mbriid zha yalti leettsa ngwalaaz Maxuuy gakedi zha, tsa gatsow zha kuu went, kona lee nal, tak tsow zha ayud re zha kuu nlaaz Maxuuy kedi Maxuuy.