11
Jesús mloo naa xomod tediz men lo Diox
(Mt. 6:9‑15; 7:7‑11)
Thib wiz leettsa ngetediz Jesús lo Diox thib ta. Ne leettsa ngwalo mndediz Jesús lo Diox, lee thib zha kuu ngeteed lo Jesús nzhab lo Jesús:
―Zha Nabee, bloo lo nee naa xomod ndoblo tediz nee lo Diox, taxal mloo Juan lo re zha kuu mndeke dits Juan.
Tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Leettsa tediz goo lo Diox tenzhee ndoblo gab goo:
Xut nee Diox kuu ndob yibaa, nayon nak leʼa.
Nlaaz nee yaada nabeeʼa lo yezlyu ree, taxal nabeeʼa yibaa.
Taa kuu wu nee naltseree.
Btuyy reta falt kuu ntsow nee loʼa, taxal ngoo nee yek nee re falt kuu ntsow taben nee lo nee.
Ne layaata nee par tsow nee kuu went.
Noga nzhab Jesús lo re zha:
―Tsow goo xgab, lee thib amig thib zha ya liz zha ngulal yaal, ne gab amig zha lo zha: “Amig, tseche tson pan lon, tak lee thib amig da kuu tith mzin lizʼn, ne naptʼn kuu tan wu zha”. Ne lee zha kab asta leen yuu ne gab zha: “Tow rooʼa keeta bi yekʼn, tak noowa roo yuu ne naxata re zhiinn na, yechetʼn par tan pan loʼa”. Wlipaa na nin lo goo, tegal nlaazt zha yeche zha par taa zha pan lo amig zha ngulal yaal, per tak thib ndo amig zha ngenaabe lo zha, teyeche zha ne taa zha reta kuu ndeche amig zha. Kona nin lo goo; bnaab gooy, ne lee Zha Nabee taay; bkwaan gooy tsa yetsale lo goo; Bteez goo roo yuu, tsa xaal zha roo yuu lo goo. 10 Tak reta zha kuu naabe tekayaa zhay; ne reta zha kuu nkwaane, teyetsale lo zha; ne reta zha kuu nteez roo yuu, taxaal zha roo yuu lo zha.
11 ’Os lee thib goo nap thib ndyeen lut, ne naab ndyeen tsa pan wu ndyeen lo goo, ¿chu tataa goo thib ke lo ndyeen? O os lee ndyeen naab ndyeen thib mbel wu ndyeen, ¿chu tataa goo thib mbeel lo ndyeen? 12 Ne os lee ndyeen naab thib ngo lo goo, ¿chu tataa goo thib mbezhub lo ndyeen? 13 Ne tegal zha went nak goo, per nzhaak goo ndaa goo kuu wen lo zhiinn goo, ne lee Xutaa kuu ndob yibaa, masraa wen nak zha, ¡xomod taat zha Mbi Nayon chaan zha lo reta zha kuu naabe lo zha!
Nkeki zha Jesús lee Jesús nap yalnabee chaan Maxuuy
(Mt. 12:22‑30; Mr. 3:20‑27)
14 Leettsa lee Jesús ngegoo thib mbi fyer leettsoo thib mbyi mud; ne leettsa mroo mbi fyera leettsoo mbyiʼa, lee mbyiʼa mndediz. Tsa kwathoz mzegey leettsoo re men mwii kona. 15 Per lee chop tson zha nzhab:
―Kon yalney chaan Beelzebú, kuu nabee lo re mbi fyer ngoo zha re mbi fyer.
16 Lee tedib net zha nlaaz ne naa cho nak Jesús, tsa nzhab zha lo Jesús:
―Bloo thib seny yibaa lo nee.
17 Per neʼa Jesús naa kwan ntsow re zha xgab, tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Reta yez kuu nzhak chop, ne ngyo zha leeka re tawlaz zha, xegt yeza naroob, ne tataka leen thib yuu ta ngyo zha kon leeka re zha kuu nzo liz zha, xegt re zhaʼa naroob. 18 Ne tataka, os lee Maxuuy nzhak chop, ne ngyo Maxuuy kon leeka Maxuuy, xegt Maxuuy naroob. Nin koree tak lee re goo mbez lee na ngo mbi fyer kon yalney chaan Beelzebú; 19 Ne os leey tatay, ¿cho mndaa yalnabee lo re zha kuu ngeteed lo goo, tsa ngoo zha mbi fyer? Tak leeka re zha nloo wlit kuu ni goo. 20 Per os leen ngon mbi fyer kon yalney chaan Diox, koree nloo lee yalnabee chaan Diox mzina lo re goo.
21 ’Leettsa lee thib mbyi kuu ney wen nkenap liz kon yiib, wlipaa na nin, yent cho lowann re chaan zha. 22 Per os lee tedib mbyi kuu mas ney nake lee zha, ndyaad ne tsow gan lo zha, ne kib mbyiʼa reta yiib zha kuu nap zha konfyans, tsasi tak kib mbyiʼa re kuu nkeno zha ne kiid mbyiy lo re amig mbyi.
23 ’Re zha kuu nagt zha da, re zhaʼa nak zha kuu nayii nen; ne lee re zha kuu nket tsiin kon na, re zhaʼa nluux rtsin na.
Mbi fyer kuu ndretab
(Mt. 12:43‑45)
24 ’Leettsa lee thib mbi fyer ndroo leettsoo thib zha, nda mbi thib ta yubiz, ne nkwaan mbi ta roxkwan mbi; ne tak mzalt ta roxkwan mbi, tsa nda leettsoo mbi fyer: “Bretabka na lizʼn, ta mroon”. 25 Ne leettsa ndretab mbi, nzal mbi leettsoo zha kuu mroo mbi, taxal leen thib yuu kuu nalob ne nambi na. 26 Tsa nda mbi ne ndaxii mbi tedib gaz mbi kuu mas nakap nak nake mbiʼa. Tsa lee zhaʼa mas nakap gak nake taxal ngok zha ner.
Yalnaley kuu wlipaa
27 Leettsa ngeni Jesús re koree, tsa lee thib ngot kuu nzo xid re mena mrez dib gan ne nzhab:
―¡Kwathoz wen nda xnaaʼa, kuu ngopa ne mndaa nzii ngwiiʼa!
28 Per lee Jesús mkab, ne nzhab:
―Lee na ni: ¡Kwathoz wen nda re zha kuu nzhon xkiiz Diox, ne nzhon dize!
Lee re men mnaab tsow Jesús thib kuu thoz
(Mt. 12:38‑42; Mr. 8:12)
29 Ne leettsa mkaltaa kwaro men lo Jesús, tsa nzhab Jesús lo re zha:
―Kwathoz nakap nak re men kuu nzo tyemp ree, tak nlaaz zha tsowʼn thib kuu thoz, per neeka thib kuu thoz loot lo re zha, beeta seny chaan Jonás loo lo re zha. 30 Tak leeka taxal ngok Jonás thib seny lo re zha yez Nínive, leeka tata gak na, Kuu Mzin Ngok Men, seny lo re men kuu nzi nal. 31 Ne lee wiz kuu naab Diox kwent lo re men tyemp ree, tsa lee ngot kuu nabee lo re zha re yez kuu nzi lad Sur, keki re men kuu nzi nal re wiz ree, tak lee zhaʼa mroo asta tedib lad lo yezlyu ne myaad zha par gon zha yalnzhaak chaan Salomón. Ne nzhee ndo thib zha kuu mas nataak nake Salomón. 32 Ne noga re zha yez Nínive keki re zha kuu nzi nal re wiz ree, wiz kuu naab Diox kwent lo reta men, tak mbin re zha yeza diiz lo Jonás, ne mtsee zha mod went kuu nak zha ne ngwalaaz zha Diox. Ne nzhee ndo thib zha kuu mas nataak nake Jonás.
Ngutlo men nak xni men
(Mt. 5:15; 6:22‑23)
33 ’Neeka thib zha nkeet thib xni, ne ntob zhay thib ta nagaats, ne neeka ntowt zhay leen thib zhibey, sinke ntob zhay thib ta ya ndab, tsa teniy lo re zha kuu ndaab leen yuu. 34 Ngutlo zha nak taxal xni kuu nteni dita zha; ne os lee ngutlo zha wen, dita zha ndo lo xni; per os lee ngutlo zha went, dita zha ndo lo yalkow. 35 List gwatsin goo, tak cha nyenit ngutlo goo ne cha lo yalkow nzi goo. 36 Kona os lee dita kwerpa nzo xni, ne neeka lutte nakowt na, reta kuu wen loo loʼa, taxal thib ta wen nke xni.
Mkox re fariseo ne re maestr kuu nloo xkiiz Diox lo Jesús
(Mt. 23:1‑36; Mr. 12:38‑40; Lc. 20:45‑47)
37 Leettsa ngwalo nzhab Jesús re koree, tsa lee thib fariseo ngwa nzhab lo Jesús, ya Jesús wu Jesús liz zha. Ne leettsa mzin Jesús liz zha, tsa mndob Jesús ne mndelo Jesús ndow. 38 Tsa mzegey leettsoo zha mwii zha, lee Jesús mnat ngeyow. 39 Tsa lee Jesús Zha Nabee, nzhab lo zha kuu nak liz yuu:
―Lee re goo zha fariseo, wen wen nteech goo dits re bas ne dits re yann, per lee leettsoo goo nambit, tak tsey nzo re kuu nlowann goo ne re kuu went. 40 ¡Zha nad! ¿Chu net goo leeka zha kuu mdexkwaa dits kwaa leeka zhaʼa mdexkwaa leene? 41 Mas wen leettsa taa goo karida lo thib zha prob, tsa dita goo gak zha nambi.
42 ’¡Aka nalatt rid goo zha fariseo! Tak ndaa goo tsii part re chaan goo gon lo Diox, ne asta re bthyon xtil, rud ne relota yizh kwaan, per ntsowt goo xgab tsow goo re kuu nak kuu wen, ne neeka yent yalnkelaaz chaan Diox leettsoo goo. Re koree nak kuu ndoblo tsow goo, ne neeka laat goo tsow goo tedib net re kona.
43 ’¡Aka nalatt rid goo zha fariseo! Tak kwathoz nyow leettsoo goo tob goo re ta nataak, ta nkaltaa reʼaa nteedaa xkiiz Diox, ne wen nzo leettsoo goo nkiits yek re men ni men “diox” lo goo lo xbi.
44 ’¡Aka nalatt rid re goo zha fariseo ne goo maestr kuu nloo xkiiz Diox! Tak lee re goo nak taxal roo baa kuu nloot, ne lee re men kuu ndiy ditse nete.
45 Tsa lee thib re maestr kuu nloo xkiiz Diox nzhab lo Jesús:
―¡Maestr, leettsa tabaa niʼa lo nee, nkox nee loʼa!
46 Tsa nzhab Jesús lo zha:
―¡Noga goo maestr kuu nloo xkiiz Diox, aka nalatt rid goo! Tak ntsib goo kuu ne dits tedib men, kuu neeka thib men yet gwe. Ne lee goo neeka kon kwen yaa goo ndiinnt gooy.
47 ’¡Kwathoz nalatt rid goo! Tak ndexkwaa goo almitr re roo baa chaan re profet kuu ngoo ndala, re zha kuu leeka re tey goo mbeth. 48 Ne koree nloo lee re goo ndak goo wen kuu mtsow re tey goo zha ndala, tak re tey goo mbeth re profet, ne lee re goo ndexkwaa almitr roo baa chaan re profeta.
49 ’Kona lee Diox lo yalnzhaak chaan Diox nzhab Diox: “Taalʼn re profet da ne re apóstl da, ne thib net zha kuth zha ne lee tedib net zha reke zha dits”. 50 Kona lee ren chaan reta profet kuu mbeth zha ndala, desde leettsa mdexkwaa yezlyu ne asta nal, leey naab kwent lo reta men kuu nal re wiz ree, 51 desde leettsa mxo ren Abel ne asta leettsa mxo ren Zacarí kuu mbeth zha xtow bkoog ne gwodoo. Wlipaa na nin lo goo, reta koree naab Diox kwent lo re zha kuu nzi nal wiz ree.
52 ’¡Aka kwathoz nalatt rid goo maestr kuu nloo xkiiz Diox! Tak nap goo yab chaan yalnzhaak, per nteedt goo ne neeka nlaat goo teed tedib net zha.
53 Leettsa ngwalo nzhab Jesús re koree; tsa lee re maestr kuu nloo xkiiz Diox ne re fariseo kwathoz mkezhyan zha, ne mndelo re zha mnaabdiz zha kwaro kwaa lo Jesús, 54 tsa kab Jesús thib kuu went, tsa tak keki zha Jesús.