12
Reta kuu nagaats tanabee
Ne tyen mil men mkaltaa lo Jesús, asta ndelo zha nzhoo altaa zha. Tsa mni Jesús lo re zha kuu ngeteed lo Jesús, ne nzhab Jesús:
―List gwatsin goo lo re kuu nloo re fariseo, re zha kuu kwathoz ndrub ne ntsowt kuu wen, tak lee re zha nak taxal lebadur kuu ntsow nyezhoob koob. Tak reta kuu nloot, too thib wiz telooy, ne reta kuu nzogaats too thib wiz leey roo lo xni. Kona, reta kuu ni goo lo yalkow, reta zha gone lo xni, ne reta kuu mni goo xlaanta, asta yek yuu to zha ne dibgan zha gab zhay.
Cho lo ndoblo tseb men
(Mt. 10:26‑33; 12:32; 10:19‑20)
’Lo re goo kuu nak amig da nin. Tsebt goo ne goo re zha kuu nzhuth kwerp, tak leettsa yelo tsow zha kona yent raa kwan tak tsow zha lo goo. Nal nin lo goo naa cho lo ndoblo tseb goo; btseb goo ne goo zha kuu tak kuth kwerp goo ne nap yalnabee par ko goo gabil. Lo zhaʼa btseb goo.
’Wii goo, nthot zha gaay min bzhizh por chopka rehal. Per wlipaa na nin, nithlaazt Diox neeka thib re maaʼa. Ne asta re yitsek goo nak kwent lo Diox. Kona tsebt goo, tak masraa nataak goo nake naroob min bzhizh.
’Wlipaa na nin, os lee thib zha gab zha lo re men lee zha nak zha da, noga na Kuu Mzin Ngok Men, gapʼn lo re mandad Xutʼn, lee zha nak zha da. Per lee re zha kuu gab lo re men nagt zha, zha da, noga na gap lo re mandad chaan Xutʼn nagt zhaʼa zha da.
10 ’Ne reta zha kuu ni diiz went lo na, Kuu Mzin Ngok Men, tetuyy Diox falta, per lee zha kuu ngode lo Mbi Nayon chaan Diox, tuyyt Diox falt chaan zhaʼa.
11 ’Ne leettsa yataan zha goo lo re zha kuu nak gobyern ne lo re zha kuu nak tsiin, ne lo re zha kuu nabee ta nkaltaaʼaa nteedaa xkiiz Diox, tsowt goo xgab naa kwan kab goo ora, 12 tak lee Mbi Nayon ne lo goo naa kwan kuu ndoblo goo gab goo ora.
Kwent nanzee chaan thib zha rik
13 Tsa lee thib zha kuu ndo xid re men nzhab lo Jesús:
―Maestr, guz lo wetsʼn, tsa taa zha garol herens chaan xutʼn lon.
14 Jesús mkab, ne nzhab:
―Amig, ¿cho mton lo goo par gakʼn jwez o par gakʼn zha kuu kiid yu?
15 Tsa lee Jesús mwii lo re men, ne nzhab:
―List gok goo, kenap goo goo, tablaazt goo keno goo masraa kwaa kuu ndoblot goo keno goo, tak nataagt re kona masraa nake yalnaban chaan goo.
16 Tsa mndaa Jesús thib kwent nanzee, ne nzhab Jesús:
―Ngoo thib zha rik, kuu kwathoz ngok yalgonn, 17 ne kwathoz ntsow zha xgab, ne nzhab zha: “¿Kwan tsowʼn? Naptʼn pa kotsowʼn re yalgonn da.” 18 Tsa mtsow zha xgab nzhab zha: “Neʼa na kwan tsowʼn. Nal luuzhʼn re loo da ta ngotsowʼn xoobʼn ne texkwaan tedib kuu mas naro, tsa tegaay kotsowʼn re yalgonn da, ne re kuu napʼn”, 19 ne gapʼn lo yalnaban da: “Nalsi kwathoz kuu napa, ne tegaay wuʼa tyen liin, kwathoz wen bloo leettsooʼa, broxkwan, bdow ne wii”. 20 Per lee Diox nzhab lo zhaʼa: “Mbyi nad, leeka nal yaal ree yalʼn kibʼn yalnaban chaana, ne lee re kuu napa, ¿cho lo yaane tsa?” 21 Tbaa tak re zha kuu nkaltaa naroob kwaa lo yezlyu ree, per lee lo Diox neeka thib kwaa napt zha.
Nkenap Diox re zhiinn Diox
(Mt. 6:25‑34)
22 Tsa nzhab Jesús lo re zha kuu ngeteed lo Jesús:
―Tata mod nin lo goo: Tsowt goo xgab por kuu wu goo ne kuu gu goo par ban goo, ne neeka tsowt goo xgab lar kuu gok goo, 23 tak masraa nataak yalnaban chaan goo nake kuu nzhow goo, ne masraa nataak kwerp goo nake xab goo. 24 Wii goo lo re myak, neeka nzhannt maa, neeka nthopt maa yalgonn, ne neeka ngotsowt maa yalgonn maa leen loo, per lee Xutaa kuu ndob yibaa, ndaa kuu nzhow maa. Ne masraa nataak goo nake re myak. 25 Ne tegal kwathoz ntsow goo xgab zhen goo telut, per gagt raa zhen goo. 26 Ne os lee goo gagt tsow goo thib kuu lut taxal koree, ¿chebee ntsow goo xgab tedib net re kwaa?
27 ’Wii goo naa xomod nzhen re yee kuu ndab wan. Nkeet yee tsiin ne neeka ndexkwaat yee lar. Per nin lo goo, neeka rey Salomón, kuu mdok pur lar wen, mdok xabt taxal thib re yee ree. 28 Ne os lee Diox ntsow chul na re yizh kuu ndab wan naltseree, ne lee gal yee thop zhay ne teyy zhay lo ki, wlipaa na tataga taa Diox re kuu ndeche goo lo goo. ¿Chebee lutta nyelaaz goo Diox? 29 Kona yat leettsoo goo naa kwan wu goo ne gu goo. 30 Tak lee re men yezlyu ree nkwaan re koree, per lee Xutaa neʼa naa kwan ndeche goo. 31 Mas wen kwaan goo nabee Diox lo goo lo reta kwaa, tsa lee Diox taa reta kuu ndeche goo.
Keno goo kwaa leen yibaa
(Mt. 6:19‑21)
32 ’Tsebt goo, tak goo nak mbak zhiil da, tegal lutta goo, lee Xutaa nlaaz taa yibaa ta nabee Xutaa lo goo. 33 Btho goo re kuu nap goo, ne btaa goo temi lo re prob, tabaa mod ngegotsow goo chaan goo leen bols kuu nluxt, tsa keno goo chaan goo yibaa, ta gagt lowann zhay ne ta ket mbete. 34 Tak ta nap goo re chaan goo, leeka tya ndo leettsoo goo.
Ndoblo list yetsinaa
35 ’List gwatsin goo, ne list bdok goo xab goo, ne list bkee goo kandil goo, 36 gok goo taxal thib mos kuu list ndo, leettsa lee patron mos bretab ngwa lo fandan, or lee patron zha teez roo yuu, lee zha lista ndo xaal roo yuu. 37 Kwathoz wen nda re mos kuu list ndo leettsa lee patron mos yaad; wlipaa na nin lo goo, lee patron zha gab lo zha: “De wuʼa”. Ne leeka lee patron zha ko kwaa leen yann wu zha. 38 Ne kwathoz wen nda re mos kuu list ndo leettsa yaad patron zha, tegal ngulal yaal o ndeyeniʼa yezlyu yaad patron zha. 39 Per ndoblo ne goo koree: Os lee zha kuu nabee thib yuu, ne zha polor la wann liz zha, thibka list to zha ne taat zha diiz xaal wann liz zha, tsa lowann wann chaan zha. 40 Kona noga goo list gwatsin goo, tak lee na, Kuu Mzin Ngok Men, yalʼn wiz kuu ntsowt goo xgabe.
Mos wen ne mos went
(Mt. 24:45‑51)
41 Tsa lee Pey mnaabdiz ne nzhab:
―Zha Nabee, ¿chu lo re nee mniʼa kwent nanzee ree o noga lo re men mni luy?
42 Tsa lee Zha Nabee nzhab:
―¿Cho nak mos wen? Lee mos wen nak zha kuu mlaa patron liz patron, tsa taa zha kuu wu tedib net re mos patron, leettsa ndoblo wu re mos. 43 Kwathoz wen nda mos kuu ngetsow kuu nzhab patron mos lo mos, leettsa lee patron zha bretab. 44 Wlipaa na nin lo goo, lee patron zha tsow gak zha, zha kuu nabee lo reta kuu nap patron. 45 Per os lee mosa tsow xgab: “Bretabt patron da nal”, ne telo zha kee zhay yek tedib net mos patron, ne telo zha wu zha ne gu zha ne ke zha yalgwiy, 46 ne wiz kuu ntsowt zha xgab lee patron zha bretab, ne leettsa tsin patron zha, tsa teti patron zha, ne ko patron zhaʼa ta nzo re zha kuu nzhont diiz.
47 ’Lee mos kuu neʼa, naa kwan mtaan patron zha tsow zha, ne mndo lista zha, ne neeka mbint zha diiz kuu mnabee patron lo zha, kwathoz kin zha zhaʼa. 48 Per lee mos kuu net naa kwan mtaan patron zha tsow zha, ne mtsow zha kuu went, mas lutta yaa bins kee zha yek zhaʼa. Tak loka zha kuu kwaro kwaa mndaa patron lo, kwaro kwaa naab patron lo zhaʼa, ne lee zha kuu mkayaa naroob kwaa lo patron, tataga naroob kwaa naab patron lo zhaʼa.
Kwent chaan Jesús nzhak rol re men
(Mt. 10:34‑36)
49 Tsa nzhab Jesús:
―Lee na ndyal mtob ki lo yezlyu ree. ¡Ne ndakʼn malaay mzhena bele! 50 ¡Per ndoblo riidʼn yalti kuu kwathoz nagan, kuu nak taxal gak leyʼn! ¡Ne dita nal kwathoz nalatt nzo leettsoon, asta yelo riidʼn koree! 51 ¿Chu ntsow goo xgab lee na ndyal, tsa wen kwin re men lo yezlyu ree? Nagte tata. Sinke leen ndyal tsow rol re men. 52 Ne desde naltseree par delant, leen thib yuu ta nzo gaay zha, tson zha yii ne chop zha, ne chop zha yii ne tson zha. 53 Tsa lee xut zha yii ne xgann zha ne lee xgann zha yii ne xut zha, ne lee ngot yii ne rtsaap, ne lee rtsaap ngot yii ne xnaa. Ne lee xnaatsaap zha yii ne zhizh ne lee zhizh zha yii ne xnaatsaap zha.
Lee re men mnaab thib seny lo Jesús
(Mt. 16:1‑4; Mr. 8:11‑13)
54 Ne noga nzhab Jesús lo re men kuu nzi tya:
―Leettsa ne goo lee xkow nke ta mbix wiz, mbez goo: “Tala yi”, ne tata nzhake. 55 Ne leettsa ne goo le mbi ndroo lad sur, mbez goo: “Kwathoz la bee nal”, ne tata nzhake. 56 ¡Zha nkedi nak goo, zhaa kuu mbez ne zhaa kuu ntsow goo! Nlebee goo re seny kuu nloo lobee ne kuu nloo lo yezlyu, ¿per xomod gagt yen goo naa cho tyemp naban goo nal?
Ndoblo yaan wen goo kon zha kuu nayii ne goo
(Mt. 5:25‑26)
57 ’¿Ne chebee gagt kobee goo naa kwan nak kuu wen? 58 Os leeʼa ndoblo yaʼa lo re zha kuu nak tsiin kon zha kuu nayii neʼa, mas wen btsow yaan wen goo rop goo leettsa ndo goo net, tsa teriidt zha lu yuulow, ne tsa lee zha kuu nak tsiin taat zha lu lo zha kuu nkenap tsib, tsa ko zhaʼa lu tsib. 59 Tak wlipaa na nin loʼa, roota tsib, asta yelo kizha kuu ndobloʼa kizha.