DÍDZAʼDOʼ BUROPI BUZÚAJËʼ JUAN
1
Núnbëʼëruʼ le naca idútë li, en yöl-laʼ nadxíʼi
Nedaʼ, bönniʼ gula run chiʼa bönachi queëʼ Cristo, rugapaʼ liʼ Dios, nigula rö queëʼ Dios, tsözxö́n len yúguʼtë zxíʼinuʼ. Nadxíʼidaʼ libíʼiliʼ tuʼ núnbëʼëruʼ le naca idútë li, en calë́gasö nedaʼ, pero lëscaʼ yúguʼtë nupa chinúnbëʼgaca le naca idútë li taʼdxíʼi libíʼiliʼ. Nadxíʼituʼ libíʼiliʼ tuʼ núnbëʼëruʼ le naca idútë li, le zóalenticaʼsö rëʼu. Rinábidaʼ-nëʼ Dios Xuz, en Xanruʼ Jesucristo, Zxíʼini cazëʼ Dios, uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en huéchiʼ ládxëʼë libíʼiliʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ tuʼ núnbëʼëliʼ le naca idútë li, en nadxíʼiliʼ luzáʼaliʼ.
Budzéjadeʼedaʼ cateʼ biyöndaʼ tunbiʼ zxíʼinuʼ ca naca le naca idútë li, tuʼ tunbiʼ ca naʼ gunná béʼenëʼ Dios Xuz rëʼu. Naʼa, rátaʼyuaʼ loʼ, nigúladoʼ, gunuʼ ca rinná bëʼ xibá queëʼ Cristo. Bitiʼ ruzúajaʼ quiuʼ lu guichi tu xibá cubi. Ruzúajaʼ laʼ lë́bisö lë naʼ gunná béʼenëʼ rëʼu dza niʼte. Gunnë́ʼ ral-laʼ idxíʼiruʼ luzáʼaruʼ. Caní naca bëʼ nadxíʼiruʼ-nëʼ Dios. Naca caní channö runruʼ ca rnna le gunná béʼenëʼ rëʼu. Lë naʼ gunná béʼenëʼ rëʼu naca para idxíʼiruʼ luzáʼaruʼ ca naʼ chibiyö́niliʼ dza niʼte.
Nupa të́ʼëni ilaʼzíʼ yeʼe rëʼu
Lë ni riguíxjöiʼidaʼ libíʼiliʼ, tuʼ chitaʼdá zián nupa taʼzíʼ yëʼ yödzölió ni, nupa naʼ bitiʼ taʼzíʼ lu në́ʼeguequi ca bidëʼ Jesucristo, gúquiëʼ idú bönachi. Nu naʼ run caní, naca nu rizíʼ yëʼ, en nu ridáʼbagaʼ Cristo. Guliʼgún chiʼi cuinliʼ para cabí initi le nadéliʼliʼ tuʼ guzxíʼ lu naʼliʼ Cristo, pero guliʼgüíʼ ládxiʼliʼ idéliʼliʼ idútë le ral-laʼ síʼiliʼ lu nëʼë Dios.
Nútiʼtës nu riguelaʼ nöza yúbölö, en rucáʼana xtídzëʼë Cristo, bitiʼ zóalenëʼ Dios nu naʼ. Nu dáʼticaʼsö xtídzëʼë Cristo, zóalenëʼ Dios Xuz, encaʼ Zxíʼinëʼ nu naʼ. 10 Channö nútiʼtës nu zaʼ ga zóaliʼ, en rusedi xibá yúbölö, bitiʼ ulë́biliʼ nu naʼ lídxiliʼ, en bitiʼ guië́liʼ le: “Guyúʼu len netuʼ.” 11 Nu rë le: “Guyúʼu len netuʼ”, run tsözxö́n nu naʼ ca naca le ruáʼ döʼ run nu naʼ.
Runëʼ Juan löza idxinëʼ ga nacuʼë böchiʼ luzë́ʼë
12 Sal-laʼ le zián ral-laʼ uzúajaʼ queë́liʼ lu guichi, bitiʼ rë́ʼëndaʼ uzúajaʼ yúguʼtë lu guichi. Runaʼ löza guídaʼ ga zóaliʼ, ateʼ güíʼiruʼ didzaʼ ruáʼa cuinruʼ, para gaca udzéjaruʼ idú ládxiʼruʼ.
13 Zxíʼininu nigula zxiluʼ, nigula rö queëʼ Dios, tuʼgápabiʼ Dios liʼ. ¡Caʼ gaca!