DÍDZAʼDOʼ BUNNI BUZÚAJËʼ JUAN
1
Le naca tsahuiʼ runëʼ bönniʼ lëʼ Gayo
Nedaʼ, bönniʼ gula run chiʼa bönachi queëʼ Cristo, rugapaʼ Dios liʼ, Gayo dxiʼi ladxiʼ. Nadxíʼidaʼ liʼ tuʼ núnbëʼëruʼ le naca idútë li.
Bö́chaʼadoʼ, rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga gaca dxiʼa quiuʼ lu yúguʼtë le runuʼ, en suʼ caʼ dxiʼa, ca naʼ raca dxiʼa que böʼ naca cazuʼ. Rudzéjadaʼ tuʼ taʼdxinëʼ yuguʼ bö́chiʼruʼ ga zoaʼ, en tunëʼ ba nalí quiuʼ, taʼnnë́ʼ nacuʼ li ladxiʼ, en runuʼ ca naca le naca idútë li. Bitiʼ bi dë le runrö ga rudzéjadaʼ ca lë ni, riyöndaʼ tun nupa nácagaca ca biʼi que cazaʼ ca rnna le naca idútë li.
Bö́chaʼadoʼ, runuʼ le naca tsahuiʼ, rácalenuʼ bö́chiʼruʼ, en runuʼ caʼ le nácarö lesacaʼ, rácalenuʼ bö́chiʼruʼ bitiʼ núnbeʼenuʼ légaquiëʼ. Yuguʼ bö́chiʼruʼ ni tunëʼ ba nalí quiuʼ lógaca bönachi queëʼ Cristo ni, taʼguíxjöʼë ca naʼ nadxíʼinuʼ légaquiëʼ. Runuʼ le naca dxiʼa, rugúʼu légaquiëʼ nöza, en rácalenuʼ légaquiëʼ ca naʼ saʼyéaj gunuʼ quégaca nupa tun xichinëʼ Dios, para uluʼúʼë nöza. Légaquiëʼ bilaʼrúajëʼ ni tuʼ nadxíʼigaquiëʼ Jesús, en bitiʼ bi taʼziʼë lu náʼagaca bönachi bitiʼ taʼdáʼ Cristo. Que lë ni naʼ ral-laʼ gunruʼ bal bönachi tun caní, para gúnlenruʼ légaquiëʼ dxin que le naca idútë li.
Le cabí naca tsahuiʼ runëʼ Diótrefes
Chibuzúajaʼ lu guichi le uzéajniʼi bönachi queëʼ Cristo niʼ, pero Diótrefes, bönniʼ niʼ raza ládxëʼë gáquiëʼ lo ládjagaquiëʼ, bitiʼ runëʼ netuʼ bal. 10 Que lë ni naʼ, channö huidaʼ ga zóaliʼ, usáʼa ládxiʼliʼ cateʼ udúbiliʼ ca nácagaca le runëʼ. Rizíʼ quídzëʼë netuʼ, en rnnëʼ queë́tuʼ le cabí nácatë. Bitiʼ rizxö́n ládxëʼë tsa lë nisö, pero lëscaʼ bitiʼ runëʼ bal bö́chiʼruʼ taʼdxinëʼ niʼ, ateʼ ruzáguëʼë xinö́zguequi nupa niʼ të́ʼëni ilún légaquiëʼ bal, en rubéajëʼ nupa naʼ ladaj bönachi queëʼ Cristo.
11 Bö́chaʼadoʼ, bitiʼ gunuʼ ca tun nupa tuaʼ döʼ, pero ca tun nupa tun le naca tsahuiʼ gunuʼ. Nu run le naca tsahuiʼ nequi queëʼ Dios, pero nu ruáʼ döʼ catu caz benbëʼ Dios.
Le naca tsahuiʼ runëʼ Demetrio
12 Yúguʼtë bö́chiʼruʼ tunëʼ ba nalí queëʼ Demetrio, ateʼ naca bëʼ runëʼ le naca idútë li. Lëscaʼ netuʼ runtuʼ ba nalí queëʼ, ateʼ nö́ziliʼ nácatë lë ni runtuʼ ba nalí queëʼ.
Le rinabëʼ Juan lahuëʼ Dios
13 Ziánrö caʼ le gúʼunidaʼ uzúajaʼ quiuʼ lu guichi, pero bitiʼ rë́ʼëndaʼ uzúajaʼ le lu guíchisö. 14 Naʼa, runaʼ löza iléʼetedaʼ liʼ, ateʼ güíʼiruʼ didzaʼ ruáʼa cuinruʼ.
15 Rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼo. Nupa ni taʼdxíʼi rëʼu tuʼgapa Dios liʼ. Lëscaʼ liʼ, bugapa Dios tu tu nupa niʼ taʼdxíʼi rëʼu. ¡Caʼ gaca!