DIDZAʼ BUROPI GUSÖ́L-LËʼË PABLO QUEË́BIʼ BIʼI TIMOTEO
1
Pablo rugapëʼ Dios biʼi Timoteo
Nedaʼ, Pablo, nacaʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo. Caní nacaʼ tuʼ rë́ʼënëʼ Dios gacaʼ caní, para caní gaca le guzxíʼ lu nëʼë, gunnëʼ queë́ruʼ yöl-laʼ naʼbán idú, le ruzáʼ ládxëʼë Jesucristo queë́ruʼ. Rugapaʼ Dios liʼ, bö́chaʼadoʼ Timoteo. Nacuʼ ca zxíʼini cazaʼ tuʼ benruʼ tu zxön xichinëʼ Cristo, ateʼ nadxíʼidaʼ liʼ. Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo, uzáʼ ládxëʼë quiuʼ, en huéchiʼ ládxëʼë liʼ, en gunëʼ ga cöʼ dxi icja ládxiʼdoʼo.
Timoteo ral-laʼ gunbiʼ ba nalí queëʼ Jesucristo
Reaʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ” ca naca quiuʼ cateʼ rulidzaʼ-nëʼ Dios. Bitiʼ rizóa dxíaʼ rinabaʼ niʼa quiuʼ rëla, en te dza lahuëʼ Dios, Nu naʼ runaʼ xichinëʼ idú ládxaʼa ca naʼ gulunëʼ xuz xtáʼahuaʼ. Cateʼ röjnedaʼ ca naʼ gurödxuʼ, rizë́ ládxaʼa uléʼedaʼ liʼ, para gaca udzéjadaʼ idú ládxaʼa. Reaʼ-nëʼ Dios: “Xclenuʼ” tuʼ zoa le run ga röjnedaʼ ca réajlëʼu Cristo idú ládxuʼu. Lëscaʼ caní, gulaʼyéajlëʼënu xinóʼo gula Loida, encaʼ xinóʼo Eunice Lëʼ zíʼalö ca liʼ, ateʼ runaʼ löza, lëscaʼ caní réajlëʼu Lëʼ naʼa.
Tuʼ naca caní, rusáʼa ládxuʼu para usubanuʼ le bennëʼ Dios quiuʼ, lë naʼ bidxín quiuʼ cateʼ niʼ guxóa naʼa liʼ, en bulidzaʼ-nëʼ Dios. Böʼ naʼ bennëʼ Dios queë́ruʼ bitiʼ naca tu böʼ le gun ga gádxiruʼ, pero bennëʼ queë́ruʼ Böʼ Láʼayi Nu run ga náparuʼ yöl-laʼ huáca, en run ga nadxíʼiruʼ luzáʼaruʼ, en run caʼ ga rinná beʼe cuinruʼ. Que lë ni naʼ, bitiʼ utuíʼinuʼ gunuʼ ba nalí queëʼ Xanruʼ, en bitiʼ utuíʼinuʼ ca raca quiaʼ nedaʼ ni, nadzunaʼ lidxi guíë tuʼ runaʼ xichinëʼ, pero ben tsözxö́n nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ tuʼ tun libán que didzaʼ dxiʼa. Dios gunnëʼ yöl-laʼ huáca quiuʼ para gunuʼ caní. Dios caz busölë́ʼ rëʼu, en bulidzëʼ rëʼu para gácaruʼ idú dxiʼa. Bitiʼ bulidzëʼ rëʼu tuʼ zoa le dxiʼa benruʼ, pero bulidzëʼ rëʼu tuʼ gúʼuni quézinëʼ Lëʼ, en tuʼ ruzáʼ ládxëʼë caní queë́ruʼ. Dza niʼte buzóëʼ caní queë́ruʼ zíʼatëlö ca gutaʼ yödzölió ni, tuʼ néquiruʼ queëʼ Jesucristo. 10 Naʼa, chibuluíʼi lahui le ruzáʼ ládxëʼë Dios queë́ruʼ, tuʼ buluíʼi lahuëʼ Jesucristo Nu rusölá rëʼu. Bugǘëʼ yöl-laʼ guti, en buluʼe lahui yöl-laʼ naʼbán idú naʼ, le cabí caʼ initi. Caní naca ca rnna didzaʼ dxiʼa.
11 Cristo buzóëʼ nedaʼ para gunaʼ libán que didzaʼ dxiʼa naʼ, en para gacaʼ gubáz queëʼ para usë́digacadaʼ bönachi izáʼa. 12 Que lë ni naʼ riguíʼi rizácaʼa caʼ yuguʼ le raca quiaʼ ni, pero bitiʼ rutuíʼidaʼ, tuʼ núnbëʼa Nu naʼ réajlëʼa. Runaʼ löza Lëʼ, napëʼ yöl-laʼ huáca gapa chiʼë le budödaʼ lu nëʼë ga idxintë dza niʼ huödëʼ.
13 Didzaʼ dxiʼa naʼ biyönnuʼ benaʼ libán que ral-laʼ gaca quiuʼ tu le ruluíʼi ca ral-laʼ usédinuʼ bönachi ca réajlëʼëruʼ Jesucristo, en ca nadxíʼiruʼ Lëʼ. 14 Ben chiʼi le naca dxiʼa naʼ nadödi lu noʼo, ateʼ gaca gunuʼ caní len yöl-laʼ huáca queëʼ Dios Böʼ Láʼayi, Nu zóalen rëʼu.
15 Chinö́z quézinuʼ ca naʼ gulunëʼ zian bönniʼ taʼyéajlëʼë Cristo nacuʼë luyú Asia buluʼbéaj ládxiʼgaquiëʼ nedaʼ. Figelo, en Hermógenes nabábagaquiëʼ bönniʼ ni. 16-17 Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ Dios huéchiʼ ládxëʼë bönachi nacuáʼ lidxëʼ Onesíforo, tuʼ butipëʼ ládxaʼa bönniʼ ni zián luzuí. Cateʼ bidxinëʼ Roma, idú ládxëʼë buguiljëʼ nedaʼ, ateʼ budzö́linëʼ nedaʼ. Bitiʼ butuíʼinëʼ niʼa quiaʼ nedaʼ tuʼ nadzunaʼ lidxi guíë ni, nágaʼa du guíë. 18 Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ huéchiʼ ládxëʼë lëʼ dza niʼ idxinëʼ lahuëʼ Dios. Chinö́z quézinuʼ ca naʼ gúcalenëʼ bönniʼ ni rëʼu, cateʼ niʼ guzóaruʼ yödzö Éfeso.