DIDZAʼ RUZÉAJNIʼI YUGUʼ BÖNACHI HEBREO
1
Dios bë́ʼlenëʼ rëʼu didzaʼ lu ruʼë Zxíʼini cazëʼ
Zián luzuí, en zián ca benëʼ Dios, bë́ʼlenëʼ xuz xtóʼoruʼ didzaʼ dza niʼte lu ruáʼagaquiëʼ bönniʼ guluʼë didzaʼ uláz queëʼ. Naʼa, ga ruúdxi xtídzëʼë, dza ni zóaruʼ naʼa, Dios bë́ʼlenëʼ rëʼu didzaʼ lu ruʼë Zxíʼini cazëʼ. Dios buzóëʼ Lëʼ para guequi queëʼ Zxíʼinëʼ yúguʼtë le nequi queëʼ Lëʼ, ateʼ lu nëʼë Zxíʼinëʼ naʼ, Dios benëʼ yödzölió ni. Zxíʼinëʼ naʼ náquiëʼ ca tu le ruluíʼi lahui yöl-laʼ zxön queëʼ Dios, en ca náquiëʼ Zxíʼinëʼ ruluíʼi lahui idú le náquiëʼ Dios caz. Run cazëʼ ga nacuáʼticaʼsö yúguʼtë, rugunëʼ dxin didzaʼ ruʼë, en yöl-laʼ huáca queëʼ. Cateʼ budxi benëʼ le ruún rëʼu dxiʼa que le naca dul-laʼ nabágaʼruʼ, yöjchöʼë cuita lëʼë ibëla Dios, Nu röʼö rinná bëʼ xitsáʼtërö.
Zxíʼinëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ ca yuguʼ gubáz láʼayi
Zxíʼinëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ ca yuguʼ gubáz láʼayi queëʼ Dios, tuʼ nácatërö lo le lëʼ, lë naʼ Dios guluʼë Lëʼ tuʼ náquiëʼ Zxíʼini cazëʼ, ca lágaquiëʼ gubáz láʼayi queëʼ naʼ. Dios catu caz gudxëʼ tuëʼ gubáz láʼayi queëʼ ca naʼ gudxëʼ Zxíʼinëʼ. Gunnë́ʼ:
Zxíʼinaʼ nacuʼ. Buzóaʼ Liʼ naʼa.
Catu caz bëʼë didzaʼ queëʼ tuëʼ gubáz láʼayi ca naʼ bëʼë didzaʼ ca naca queëʼ Zxíʼinëʼ. Gunnë́ʼ:
Nacaʼ Xuzëʼ, ateʼ Lëʼ náquiëʼ Zxíʼinaʼ.
Lëscaʼ caní, cateʼ Dios buzóëʼ Biʼi que cazëʼ lu yödzölió ni, gunnë́ʼ:
Yúguʼtë gubáz láʼayi queëʼ Dios ilaʼyéaj ládxiʼgaquiëʼ Lëʼ.
Ca nácagaquiëʼ gubáz láʼayi queëʼ, rnna:
Lëʼ runëʼ ga nácagaquiëʼ gubáz láʼayi queëʼ ca böʼ recja,
ateʼ gubáz láʼayi huen dxin queëʼ, runëʼ ga nácagaquiëʼ ca guíʼ.
Naʼa, ca naca cazëʼ Zxíʼinëʼ, rnnëʼ:
Ga röʼu rinná bëʼu, inná bë́ʼticaʼsuʼ, Dios.
Tsahuiʼ naca ca rinná bëʼu.
Nadxíʼinuʼ le naca tsahuiʼ, en calëga le ruáʼ döʼ.
Que lë ni naʼ Dios budödëʼ lu noʼo yöl-laʼ unná bëʼ,
en benëʼ ga ruzíʼitëruʼ Liʼ xibé yöl-laʼ unná bëʼ
ca le tuʼzíʼi xibé luzóʼo.
10 Lëscaʼ caní rnnëʼ:
Liʼ, Xan, cateʼ gusí lo, benuʼ yödzölió,
ateʼ len náʼasuʼ buzúʼ lúzxiba.
11 Huadödi quéguequi, pero Liʼ, tsaz idíʼu.
Yúguʼtë itë́bigaca ca ritëbi lariʼ,
12 en ca lariʼ utubuʼ léguequi, en utsóʼo léguequi,
pero Liʼ, catu caz utsáʼ cuinuʼ
en catu caz iguluʼ.
13 Dios catu caz gudxëʼ tuëʼ gubáz láʼayi queëʼ ca gudxëʼ Zxíʼinëʼ, gunnë́ʼ:
Gurö́ʼö cuita lëʼa ibëla
cateʼ gunraʼ ga uluʼzechu zxíbigaca loʼ
nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa.
14 Yúguʼtë gubáz láʼayi queëʼ Dios nácagaquiëʼ böʼ huen dxin queëʼ Dios, ateʼ nasö́l-lëʼë légaquiëʼ para ilácalenëʼ nupa ni nulágaca.