DIDZAʼ GUSÖ́L-LËʼË PABLO QUEËʼ FILEMÓN
1
Pablo rugapëʼ Dios Filemón
Nedaʼ, Pablo, dzágabiʼ nedaʼ biʼi bö́chiʼruʼ Timoteo. Nadzunaʼ lidxi guíë tuʼ runaʼ xichinëʼ Jesucristo. Rugapaʼ Dios liʼ, Filemón. Nacuʼ bönniʼ nadxíʼituʼ, en runuʼ xichinëʼ Cristo ca runtuʼ netuʼ. Rugapaʼ Dios Apia, nigula quiuʼ. Nácanu zanruʼ réajlëʼënu Cristo. Rugapaʼ Dios caʼ zxíʼinuʼ, Arquipo. Nácabiʼ queëʼ Jesucristo ca tu bönniʼ rejëʼ gudil-la, tuʼ runbiʼ xichinëʼ Lëʼ ca runtuʼ netuʼ. Lëscaʼ rugapaʼ Dios bönachi queëʼ Cristo tuʼdubëʼ lu yuʼu lidxuʼ. Rinábidaʼ-nëʼ Xúziruʼ Dios, encaʼ Xanruʼ Jesucristo, uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ, en gunëʼ ga soa dxi icja ládxiʼdoʼoliʼ.
Ca runëʼ Filemón tuʼ réajlëʼë Cristo
Rë́ticaʼsaʼ-nëʼ Dios queë́ruʼ “Xclenuʼ”, en röjnéticaʼsidaʼ liʼ cateʼ rulidzaʼ-nëʼ. Caní runaʼ tuʼ ridxín quiaʼ didzaʼ ca nadxíʼinuʼ-nëʼ Xanruʼ Jesús, en réajlëʼu Lëʼ, en nadxíʼinuʼ caʼ yúguʼtë bönachi rö queëʼ. Rinábidaʼ-nëʼ Dios gunëʼ ga gundaʼ dxin libán runuʼ ca naca le réajlëʼu Cristo, para uluʼzíʼ xibé nupa nacuáʼ niʼ yúguʼtë le naca dxiʼa, le ruzáʼ ládxëʼë Jesucristo queë́ruʼ. Rudzéjadaʼ, en ruzíʼ zxönaʼ tuʼ nadxíʼinuʼ yuguʼ bö́chiʼruʼ, en benuʼ liʼ, bö́chaʼa, ga buluʼhuöáca ládxiʼgaca bönachi taʼyéajlëʼ Cristo.
Filemón ral-laʼ uniti lahuëʼ-biʼ Onésimo, biʼi nadóʼo queëʼ
Que lë ni naʼ, sal-laʼ dë lu naʼa tuʼ nacaʼ gubáz nasö́l-lëʼë Cristo inná béʼedaʼ liʼ ca ral-laʼ gunuʼ, rátaʼyuaʼ loʼ len yöl-laʼ nadxíʼi, nedaʼ ni chinacaʼ bönniʼ gula, en yuʼa lidxi guíë tuʼ runaʼ xichinëʼ Jesucristo. 10 Rátaʼyuaʼ loʼ uláz queë́biʼ Onésimo, biʼi naʼ benaʼ ga böácabiʼ queëʼ Cristo, en que lë ni naʼ nácabiʼ ca zxíʼini cazaʼ ga ni nadzunaʼ lidxi guíë.
11 Biʼi ni, zíʼalö bitiʼ gúcabiʼ lesacaʼ quiuʼ, pero naʼa nácabiʼ lesacaʼ quiuʼ liʼ, encaʼ quiaʼ nedaʼ. 12 Biʼi ni rusö́l-laʼa-biʼ ga zuʼ. Ben bal lëbiʼ ca nedaʼ caz runuʼ bal, tuʼ nadxíʼidaʼ-biʼ. 13 Gúʼunidaʼ ugáʼanalenbiʼ nedaʼ ni, para uláz quiuʼ gunbiʼ xichinaʼ tsanni ni yuʼa lidxi guíë tuʼ runaʼ libán que didzaʼ dxiʼa, 14 pero bitiʼ bi rë́ʼëndaʼ gunaʼ le cabí naca didzaʼ quiuʼ, para cabí gunaʼ bayudxi gácalenuʼ nedaʼ, pero huáca gácalenuʼ nedaʼ tuʼ rë́ʼëni quézinuʼ caʼ. 15 Nadxi caʼ que lë ni naʼ buzáʼabiʼ Onésimo ga zuʼ tu chíʼidoʼ para udxinbiʼ tsaz ga zuʼ. 16 Naʼa, bítiʼrö gácabiʼ quiuʼ ca tu biʼi nadóʼo, pero gácabiʼ quiuʼ ca biʼi böchiʼ cazuʼ, tuʼ nácabiʼ biʼi bö́chiʼruʼ réajlëʼëbiʼ Cristo, en nadxíʼiruʼ-biʼ. Nácabiʼ caní quiaʼ nedaʼ, ateʼ ral-laʼ gácaröbiʼ caʼ caní quiuʼ, calë́gasö ca böchiʼ luzóʼo, pero lëscaʼ ca biʼi bö́chuʼu réajlëʼëbiʼ Xanruʼ Jesucristo.
17 Que lë ni naʼ, channö nunuʼ nedaʼ tuz, ben lëbiʼ bal ca nedaʼ caz runuʼ bal. 18 Channö bi xíguiaʼ benbiʼ quiuʼ o channö bi rál-laʼbiʼ quiuʼ, gunnátëz nedaʼ ral-laʼa. 19 Nedaʼ, Pablo, len naʼa cazaʼ ruzúajaʼ quiuʼ lu guichi lë ni: Nedaʼ caz quizxjaʼ bi rál-laʼbiʼ, en calëga guíaʼ liʼ: Lëscaʼ ral-luʼu quiaʼ yúguʼtë le dë quiuʼ tuʼ benaʼ nedaʼ ga napuʼ yöl-laʼ naʼbán idú. 20 Caʼ gaca, bö́chaʼa. Channö dë le uziʼa xibóʼ tuʼ néquiruʼ queëʼ Xanruʼ, ben lë naʼ chigútaʼyuaʼ loʼ tuʼ nacaʼ bö́chuʼu réajlëʼa Cristo, ateʼ caní gunuʼ ga huöáca ládxaʼa.
21 Ruzúajaʼ quiuʼ lu guichi ni, tuʼ ruzxöni ládxaʼa liʼ, gunuʼ ca rnna xtídzaʼa, en nözdaʼ gunuʼ iaʼlatiʼ ca lë naʼ chigútaʼyuaʼ loʼ. 22 Lëscaʼ rinabaʼ loʼ upóʼo quiaʼ ga soaʼ lu yuʼu lidxuʼ, tuʼ runaʼ löza urúajaʼ lidxi guíë ni, ateʼ guídaʼ ga zóaliʼ tuʼ rulídzaliʼ-nëʼ Dios, en rinábaliʼ lahuëʼ niʼa quiaʼ nedaʼ.
Pablo ruzúajëʼ lu guichi le rugapa Dios Filemón
23 Epafras, bönniʼ yúʼulenëʼ nedaʼ tsözxö́n lidxi guíë ni tuʼ runëʼ xichinëʼ Jesucristo, rugapëʼ Dios liʼ. 24 Lëscaʼ tuʼgapëʼ Dios liʼ Marcos, en Aristarco, en Demas, en Lucas, yuguʼ bönniʼ ni túnlenëʼ nedaʼ tsözxö́n dxin queëʼ Cristo.
25 Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ Jesucristo uzáʼ ládxëʼë queë́liʼ. ¡Caʼ gaca!