^
1 Juan
Xtizra Dios da dxunna na xel-la' nabán li lazre'
Dios naque̱' lení' chee̱ xichaj lázrdau bénneache
Tu da cube da bdxixruj be'e Jesús
Ca naca da li, ne da we̱n lazre'
Ca naca chee̱ benne' zaj naque̱' zri'ine Dios
Dxal-la' zri'idxu tu xetudxu
Zua zri lázrdaudxu lau Dios
Naca bea Be' chee̱ Dios
Tu dxúnzqueze Dios da naca chee̱ xel-la nazrí'i lazre'
Ca bdxúajdxu chawe' lu xe̱zr la xu nigá
Da dxenná Dios ca naca chee̱ Zrí'ine̱'
Ca gaca nezdxu nápadxu xel-la' nabán zeajlí canna