^
2 Juan
San Juan dxenné̱' da chawe' chee̱ benne' le̱' Gayo
Da cale̱la da dxun benne' le̱' Diótrefes
Da xrlátaje da dxun benne' le̱' Demetrio
Dizra' bze̱be