3
Dxexaca tu benne' zrinnaj
Tu zra xjaque̱' Pedro ne Juan lu xudau' dxexedá' chunna, da naca na gate dxululáwizraj bénneache Dios lu xudau'. Tu zra tu zra zua tu benne' na' naque̱' zrinnaj ca nálajte̱'. Dxeleché̱' benne' ljwezre̱' le̱' xudau' na', ne dxelebeche̱' le̱' dxu'a dxa xu'u na' nazí le na: Da Xrtante̱, chee̱ nabe̱' guna' chee̱ benne' dxelu'e̱ na'. Gate benne' zrinnaj nigá blé'ene̱' Pedro ne Juan, dxelu'e̱ xudau', na' gunabe̱' guna' lau benne' caní. Nadxa Pedro ne Juan gulenné̱'e̱ le̱', na' Pedro guzre̱' benne' na':
―Gunná' netu'.
Benne' na' gunná' xánnie̱' le̱' lawe' da dxéquene̱' bi xulunezruje̱' le̱'. Pedro guzre̱' le̱':
―Quebe bi de̱ chia' dumí plata ne dumí oro. Da napa' gunna' lue'. Lu La Jesucristo, benne' Nazaret, guxasa gudá.
Nadxa Pedro guqué̱'e̱ na' benne' zrinnaj na' da zua xabe̱la, ne bechise̱' le̱', na' ca be̱ne̱' caní, belexezúa chacha ni'e̱, ne béchajdu chee̱' ca'. Nadxa benne' zrinnaj na' guxrítie̱' tu, na' guzé̱', ne guzú lawe̱' dxedé̱'. Guxú'e̱ nen benne' ca' xudau', dxedé̱', dxexrítie̱', ne dxue lá'ane̱' Dios. Xúgute̱ benne' zaj zre̱'e̱ na' belelé'ene̱' le̱' dxedé̱', ne dxue lá'ane̱' Dios. 10 Belexebánene̱', ne belezrebe̱' ca da belelé'ene̱' guca na, lawe' da zaj núnbe'e̱ benne' zrinnaj na', ne zaj nézene̱' naque̱' bénnea' dxebé'e̱ dxenabe̱' guna' ga dxelexú'u bénneache xudau', da na' nazí le na Da Xrtante̱.
Da bchalaj Pedro la chila da nazí le na La Chila Chee̱ Salomón
11 Benne' zrinnaj na', benne' ba bexaque̱', quebe bsane̱' na' Pedro ne Juan, na' xúgute̱ benne' dxelexebánene̱', ne xjaque̱' naga nazí le na La Chila Chee̱ Salomón, naga zaj zra' Pedro ne Juan. 12 Gate ble'e Pedro da nigá, na' guzre̱' benne' ca':
―Le'e, benne' Israel, ¿bizr chee̱ na' dxebánele le'e? ¿Bizr chee̱ na' dxenná'le netu' caní, ne dxéquele netu' bexuntu' benne' nigá, na' dxexedé̱' ne̱ chee̱ xel-la' waca chee̱ntu', u ne̱ chee̱ xel-la' benne' xudau' chee̱ntu'? 13 ¡Cabí! Dios chee̱ xra xrtáudxu Abraham, ne Isaac, ne Jacob bca'ana szrene̱' Zrí'ine̱', Jesús, Bénnea' bdele le'e lu na' benne' xu'u lawe'. Gate guca lazre' Pilato gusane̱' Le̱', le'e quebe guca lázrele. 14 Bzúale chalá'ala Benne' na' naque̱' lá'azxa ne xrlátaje, na' gunábale la tu benne' we̱n da zrinnaj. 15 Ca'an guca, bé̱tele le'e Bénnea' dxunne̱' bénneache xel-la' nabán, san Dios bsebane̱' Le̱' ládujla benne' gate, na' netu' dxexeché̱bentu' chee̱ da nigá. 16 Guca lu La Jesús nigáqueze, u nnadxu guca na lawe' da guxéajle̱ chee̱ La Jesús, chee̱ bezí' le dipa benne' nigá dxelé'ele, ne núnbeale le̱'. Lawe' da guxéajle̱'e̱ chee̱ Jesús, ba bexácate̱queze̱' ca dxelé'ele le'e xúgute̱le.
17 ’Le'e, Bi bicha', nezda' gate le'e, ne benne' xíchaje̱ ca' chee̱le bé̱tele Jesús, quebe guque be'ele ca da dxunle. 18 Dios be̱ne̱' guca caní chee̱ guca li ca da ba gunné̱' nédxute̱ gate buluchalaj waláz chee̱' benne' ca', na' gulenné̱' dxal-la' si' saca Cristo chee̱ Dios. 19 Chee̱ le̱ na', le xebí'i lázrele, ne le xexaca Dios tuze, chee̱ xusule̱' dul-la nabágale. Nadxa Xránadxu Dios gunne̱' le'e lataj xexaca chawe' xichaj lázrdaule. 20 Sel-le̱' chee̱le Jesús, Bénnea' guche̱be lazre̱' sel-le̱' chee̱le nédxudaute̱. 21 Lu zra caní Jesucristo dxal-la' xegá'ane̱' xabáa cadxa gucá'ana chawe' Dios xúgute̱ da dxaca, ca na' gunné̱' lu dxu'a benne' ca' buluchálaje̱' waláz chee̱' nédxudaute̱. 22 Ca' naca na, lawe' da gunná Moisés, guzre̱' xra xrtáudxu ca': “Sel-la Xránadxu Dios chee̱le tu benne' guchálaje̱' waláz chee̱'. Gaque̱' tu benne' ládujla bi bíchele ca', na' sel-le̱' le̱' chee̱le ca gusel-le̱' neda'. Le xen xanne' xúgute̱ da xe̱'e̱ le'e, 23 lawe' da welebía xi' xúgute̱ benne' quebe xelapa Le̱' ba lá'ana, na' cuase̱' benne' ca' ládujla xe̱zre Israel.”
24 ’Xúgute̱ benne' ca', benne' buluchálaje̱' waláz chee̱ Dios, guzú lau na gate zua Samuel, ne zeaj na, buluchálaje̱' chee̱ zra caní. 25 Le'e dxezile ca da gulenná benne' ca' buluchálaje̱' waláz chee̱ Dios, ne nácale tuze lu xel-la' wezría da be̱n Dios nen xra xrtáule ca', ca guzre̱' Abraham: “Lu na' benne' zri'ine zre su' gaca chawe' chee̱ xúgute̱ bénneache zaj zre̱'e̱ lu xe̱zr la xu.” 26 Gate Dios bsebane̱' Zrí'ine̱', gusel-le̱' Le̱' nedxu laule le'e chee̱ gaca chawe' chee̱le, chee̱ gusanle tu tule le'e da cale̱la da dxunle.