4
Pedro ne Juan dxelezrine̱' lau benne' xu'u lawe' ca'
Pedro ne Juan ne dxuluchálajle̱ne̱' benne' ca' gate belezrín na' bxruze ca', ne benne' xu'u lu ne̱'e̱ bi xra'aga chee̱ xudau', ne benne' saduceo ca'. Dxelezré̱'e̱ lawe' da dxuluse̱de Pedro, ne Juan benne' ca', dxelenné̱' welexebán benne' gate lawe' da bebán Jesús. Nadxa gule̱l-le̱' Pedro ne Juan, na' guleché̱'e̱ le̱' lizre xia ca zrindxa zra xula lawe' da ba dxezré' zra na'. Guléajle̱' benne' zan ládujla benne' ca' belénne̱' da bchalaj Pedro, na' cátite benne' ca' dxeléajle̱'e̱ chee̱ Jesús zaj naque̱' ca gazxu' cue' chi gaxúa benne' biu.
Zra xula na' benne' xíchaje̱ ca' chee̱ judío ca', ne benne' gula sina ca', ne benne' ca' dxuluxuzájle̱'e̱ da nadxixruj bea na, belezrague̱' lu xe̱zre Jerusalén nen Anás, bxruze blau, ne Caifás, ne Juan, ne Alejandro, ne xúgute̱ benne' xrtia bxruze blau ca'. Nadxa gulenná be'e xeajlexrí'e̱ Pedro ne Juan, na' buluzé̱' le̱' laduj naga zaj zre̱'e̱, na' buluche̱be̱' le̱':
―¿Bi xel-la' dxenná bea, u nu lu La dxunle da caní?
Nadxa Pedro, zúale̱queze Be' Lá'azxa le̱', guzre̱' benne' ca':
―Le'e, benne' xíchaje̱ ca' chee̱ bxruze, ne benne' gula sina ca', le'e dxuché̱bele netu' chee̱ tu da chawe' da guca chee̱ tu benne' we̱', chee̱ nézele ájala guca bexaca bénnea'. 10 Dxuzentu' xúgute̱le le'e chee̱ xeleneze xúgute̱ benne' Israel, benne' nigá ze̱' lau xúgute̱le le'e, ba bexaque̱' lu La Jesucristo, Benne' Nazaret, Bénnea' bda'le le'e le̱'e̱ xaga béguaj, na' Dios bsebane̱' Le̱' ládujla benne' gate. 11 Jesús nigá naque̱' xiaj na', le'e, benne' we̱n xu'u bzúale chalá'ala, san na'a Lé̱queze̱' naque̱' xiaj blau chee̱ xu'u. 12 Quebe nu chilá' bénneache seque' guselé̱' dxi'u lawe' da quebe ne gunna Dios xetú La bénneache lu xe̱zr la xu nigá, benne' séquene̱' guselé̱' dxi'u.
13 Gate benne' xu'u lawe' belelé'ene̱' Pedro ne Juan dxuluchálaje̱' du lazre̱', ne dxeleque bé'ene̱' quebe zaj nazé̱die̱' lu na' bxruze ca', san zaj naque̱' benne' zre̱'e̱ cá'aze, na' belexebáne benne' xíchaje̱ ca', san guleque bé'ene̱' zaj naque̱' benne' guledále̱ne̱' Jesús. 14 Cá'anqueze bénnea' bexaque̱' ze̱' na' nen Pedro ne Juan, na' chee̱ le̱ na' quebe gulezéquene̱' bi xelenné̱' chee̱'. 15 Nadxa gulenná be'e̱ belexedxúaj benne' gubáz ca' ládujla le̱'. Cate' belexegá'ana le̱ze̱' buluche̱be ljwezre̱', 16 dxelenné̱':
―¿Ájazra gundxu chee̱ benne' caní? Xúgute̱ benne' zaj zre̱'e̱ Jerusalén zaj nézene̱' belune̱' xel-la' waca zren nigá, na' quebe gaca tábagadxu na. 17 Na'a, chee̱ québedxa zriluj da nigá láwela bénneache, guxrúsadxu benne' caní chee̱ québedxa nu xuluchálajle̱ne̱' lu La Jesús.
18 Nadxa gulenná be'e̱ belexezrín Pedro ne Juan, na' gulenná bé'ene̱' le̱' québedxa nu xuluchálajle̱ne̱', ne quebe nu xulusé̱dene̱' lu La Jesús. 19 Pedro ne Juan belexeche̱be̱':
―Le nna' le'e che naca xrlátaje lau Dios guzúazrantu' xrtízrale le'e, quézcala xrtizra' Dios. 20 Netu' quebe gaca gusantu' gucháljantu' ca naca da blé'entu', ne da bénentu'.
21 Nadxa benne' xu'u lawe' ca' buluxruse̱' Pedro ne Juan, san bulusane̱' le̱'. Quebe belezrelne̱' ájala xelune̱' xuluzaca zi'e̱ le̱' lawe' da dxelúe lá'ana xúgute̱ bénneache Dios ca naca da ba guca. 22 Bénnea' bexaque̱' ne̱ chee̱ xel-la' waca zren nigá ba gudée̱' chua iza.
Benne' ca' dxeléajle̱'e̱ chee̱ Jesús dxelenabe̱' lau Dios gunézruje̱' le̱' xel-la' dxuluxrén lazre'
23 Gate bulusane̱' Pedro ne Juan, benne' caní xjaque̱' naga zaj zra' benne' ljwezre̱', na' buluzenne̱' le̱' ca naca xúgute̱ da gulenná benne' xíchaje̱ ca' chee̱ bxruze ca', ne benne' gula sina ca'. 24 Gate belenne̱' da caní, xúgute̱' buluchálajle̱ne̱' Dios, gulenné̱':
―Xránantu', Lue' nacu' Dios. Be̱nu' xabáa, ne xe̱zr la xu, ne nísadau', ne xúgute̱ da zaj nnita lataj ca'. 25 Lue', lu na' Be' Lá'azxa, ne lu dxu'a David, benne' we̱n zrin chiu', gunnáu':
¿Bizr chee̱ na' dxelasa bénneache xe̱zr la xu ca',
na' bénneache dxelegú'u lazre̱' da quebe bi zaj zaca?
26 Benne' wenná bea ca' chee̱ xe̱zr la xu gulune̱' tuz,
na' benne' blau ca' chee̱ xe̱zr ca' belezrague̱'
chee̱ xeledábague̱'e̱ Xránadxu Dios, ne Cristo chee̱'.
27 ’Da li, Herodes. ne Poncio Pilato belezrague̱' lu xe̱zre nigá nen benne' zitu' ca', ne nen benne' Israel ca', na' guledábague̱' Zri'inu' Lá'azxa, Jesús, Bénnea' bzúaquezu' Lue'. 28 Ca'an guca, benne' ca' belune̱' xúgute̱ ca da ba núnquezu' Lue' dxal-la' gaca na. 29 Na'a, Xran, gunná' ca dxuluxruse̱' netu', ne be̱nna netu', we̱n zrin chiu' ca', xel-la' dxuxrén lazre' chee̱ guchálajntu' xrtizru', ne quebe zrébentu', 30 ne be̱nna netu' xel-la' waca chiu' chee̱ gaca xexuntu' benne' we̱' ca', ne chee̱ guntu' xel-la' waca chee̱ xabáa lu La Zri'inu' Lá'azxa Jesús. ¡Ca'an gaca!
31 Gate bexuzre buluchálajle̱ne̱' Dios, lu lataj naga zaj nazrague̱' guzrú', na' xúgute̱' guzúale̱ Be' Lá'azxa le̱', na' buluchálaje̱' xrtizra' Dios dute̱ xel-la' dxuluxrén lazre' chee̱'.
Xúgute̱' dxelune̱' tuze ca naca da zaj nape̱'
32 Benne' zan ca', benne' dxeléajle̱'e̱ chee̱ Jesús gulaque̱' tuze lu xichaj lázrdawe̱'. Netúe̱' quebe gunné̱' chee̱ze̱' naca da nape̱'. Xúgute̱ da zaj nape̱' zaj nune̱' tuze. 33 Benne' gubáz ca' chee̱ Jesús, nen dute̱ xel-la' dxelenná bea buluchálajqueze̱' ca guca gate bebán Xránadxu Jesús, na' Dios be̱ne̱' guca chawe' chee̱ xúgute̱ benne' ca'. 34 Quebe nu guzúa ládujla benne' ca' bi bxázrjene̱' lawe' da caní belún xúgute̱ benne' zaj nape̱' xe̱zr la xu ca' u xu'u ca'. Belutie̱' na, na' belú'e̱ dumí na', 35 ne xeajlenézruje̱' na lu na' benne' gubáz ca', chee̱ xelexele̱'e̱ na tu tu benne' ca' ca da dxelechínene̱'. 36 Zua ládujla benne' ca' tu benne' xrtia Leví le̱' José, benne' gúlaje̱' Chipre da naca tu xe̱zr la xudau' naxechaj nísadau' le̱ na. Benne' nigá, buluzúa gubáz ca' le̱' Bernabé, da zéaje̱ na benne' dxexúe zrene̱'. 37 Benne' nigá be̱tie̱' tu xe̱zr la xu da nape̱', na' bi'e̱ dumí na', ne bnézruje̱' na lu na' benne' gubáz ca'.