^
Hebreos
Dios ba bchálajle̱ne̱' dxi'u lu dxu'a Zrí'inequeze̱'
Zri'ine Dios nácadxe̱' blau ca gubáz chee̱ xabáa ca'
Quebe dxal-la' guzúadxu chalá'ala xel-la' weselá
Jesucristo be̱n cuine̱' ca nácadxu dxi'u
Jesús nácadxe̱' blau ca Moisés
Bi ca' chee̱ Dios xelexezí' lazre̱' naga zua Dios
Jesús naque̱' bxruze blau zrente̱
Quebe dxal-la' gusandxu xel-la' dxeajlí lazre' chee̱dxu
Xel-la' dxebeza lazre' da nápadxu
Jesús naque̱' bxruze blau ca guca Melquisedec
Jesús naque̱' bxruze blau chee̱dxu
Lataj lá'azxa da zua lu xe̱zr la xu, ne da zua xabáa
Dxen chee̱ Jesucristo dxegúa na dul-la
Dxal-la' bígadxu lau Dios
Xel-la' dxeajlí lazre'
Dxal-la' nna'dxu Jesús
Quebe dxal-la' guzúadxu chalá'ala da dxenná Dios
Da dxezaca ba lazre' Dios