^
Santiago
Santiago dxuzuaje̱' chee̱ benne' ca' zaj nadxúaje̱' lazrie̱'
Xel-la' sina da za lu na' Dios
Ca naca chee̱ da ste̱be ca' da dxededxu
Xel-la' dxucá'ana szren Dios da naca na li lazre'
Quebe guchale ca gunle chee̱ tu tu benne'
Ca naca chee̱ xel-la' dxeajlí lazre', ne chee̱ zrin dxundxu
Ca naca chee̱ lúzredxu
Xel-la' sina da naca li lazre'
Ca naca chee̱ benne' zaj nazri'ine̱' da zaj naca chee̱ xe̱zr la xu nigá
Quebe dxal-la' guchí'adxu ca da dxun tu benne' bíchedxu
Quebe nezdxu bi gaca wxre
Santiago dxusízrene̱' benne' gunní'a ca'
Dxal-la' gácadxu benne' zren lazre' ne guchálajle̱dxu Dios