14
Jesús naque̱' neza da dxezrín na naga zua Xradxu Dios
Gunná Jesús:
―Quebe cuele le'e gunne xue. Le guxrén lazre' Dios, ne le guxrén lazre' neda'. Lizre Xra' dé̱le̱'e̱ lataj naga súale. Chela quebe naca na caní, neda' ba gucha' le'e. Wexá'a cheajxecueza' lataj chee̱le. Ca te xexá'a cheajxecueza' lataj chee̱le, na' wexelájqueza' xetú chee̱ xedajxezri'a le'e súale̱le neda', chee̱ súale le'e naga súaqueza' neda'. Le'e nézele naga cha'a, ne núnbeale neza na'.
Tomás guzre̱' Jesús:
―Xran, quebe nézentu' ga chéaju'. ¿Ájazra guntu' gúnbeantu' neza na'?
Jesús beche̱be̱':
―Neda' naca' neza na', ne naca' da li, ne naca' xel-la' nabán. Tuze ne̱ chia' neda' waca zrinle naga zua Xra'. Chela núnbeale neda', cá'anqueze núnbeale Xra'. Ná'ate̱la núnbeale Le̱' lawe' da ba dxelé'ele Le̱'.
Nadxa Felipe guzre̱' Jesús:
―Xran, ble'e netu' Xrau', xetú da ná'te̱ze.
Beche̱be Jesús:
―Felipe, scha' ba guzúale̱na' le'e, na' ¿quebe ne gúnbe'u neda'? Benne' dxelé'ene̱' neda', dxelé'equezene̱' Xra'. Chee̱ le̱ na', ¿bizr chee̱ na' dxenabu' neda' gulé'eda' le'e Xra'? 10 ¿Quebe dxéajle̱'u zúale̱na' Xra', na' Xra' zúale̱ne̱' neda'? Da dxapa' le'e, quegá dxennéa' na cheé̱zqueza'. Xra', Bénnea' zúale̱ne̱' neda', Lé̱queze̱' na' dxune̱' zrin chee̱' lu na'a neda'. 11 Le chéajle̱le zúale̱na' Xra', na' Xra' zúale̱ne̱' neda', u che cabí dxéajle̱le ca da dxennéa', le chéajle̱ chia' ne̱ chee̱ da ca' dxuna'. 12 Da li dxapa' le'e, benne' dxéajle̱'e̱ chia', gúnqueze̱' ca da dxuna' neda', na' gune̱' da zaj nácadxa zren ca da caní dxuna' lawe' da xexá'a neda' naga zua Xra'. 13 Xúgute̱ da nábale le'e lu La' neda', neda' guna' na, chee̱ gulé'eda' neda' xel-la' szren chee̱ Xra'. 14 Néda'queza' guna' bítete̱ze da nábale lu La' neda'.
Jesús dxeche̱be lazre̱' sel-le̱' Be' Lá'azxa
15 Gunná Jesús:
―Che le'e nazrí'ile neda', le guzúa dizra' ca naca da dxixruj be'eda' le'e. 16 Neda' gata' xueda' Xra' sel-le̱' chee̱le xetú Benne' gácale̱queze̱' le'e, ne súale̱tecaze̱' le'e. 17 Benne' nigá naque̱' Be' Lá'azxa gulé'ene̱' le'e ca naca da li. Benne' zaj naca chee̱ xe̱zr la xu nigá quebe xelezéquene̱' xelezí' lu ne̱'e̱ Le̱' lawe' da quebe gaca xelelé'ene̱' Le̱', ne quebe zaj núnbe'e̱ Le̱'. Le'e núnbeale Le̱' lawe' da zúale̱ne̱' le'e, ne súaqueze̱' lu xichaj lázrdaule. 18 Quebe gucá'ana' le'e ca bi we̱ze̱be ca'. Welá'queza' súale̱na' le'e. 19 Xetú chí'idau' bénneache ca' québedxa xelelé'ene̱' neda', san le'e welé'ele neda'. Le'e tu gaca bánzquezle lawe' da tu naca bánzqueza' neda'. 20 Lu zra na' guéquebe'ele neda' zúale̱na' Xra', na' le'e zúale̱le neda', na' neda' zúale̱na' le'e. 21 Benne' nézene̱' ca naca da nadxixruj bea na nuna' neda', ne dxune̱' na, dxulé'ene̱' nazrí'iqueze̱' neda'. Xra' zrí'ine̱' benne' nazrí'ine̱' neda', na' cá'anqueze neda' zri'ida' bénnea', ne gulé'e lawa' le̱'.
22 Judas, quegá bénnea' le̱' Iscariote, guzre̱' Jesús:
―Xran, ¿bizr chee̱ na' gulé'e lau' netu', ne quegá gulé'e lau' lau bénneache zaj zre̱'e̱ xe̱zr la xu nigá?
23 Jesús beche̱be̱':
―Benne' nazrí'ine̱' neda' dxune̱' ca naca da dxennéa', na' Xra' zrí'ine̱' bénnea', na' neda' ne Xra' xedajsúale̱ntu' le̱'. 24 Benne' quebe nazrí'ine̱' neda' quebe dxune̱' ca da dxennéa'. Ca naca dizra' da dxénele quebe zaj naca na cheé̱zqueza'. Zaj naca na chee̱ Xra' nasel-le̱' neda'.
25 ’Dxapa' le'e xúgute̱ da caní dxácate̱ ne zúale̱na' le'e, 26 na' Be' Lá'azxa, Bénnea' sel-la Xra' lu La' neda' chee̱ gácale̱ne̱' le'e, Le̱' gulé'ene̱' le'e xúgute̱, ne gusá'queze̱' lázrele ca naca xúgute̱ da ba gucha' le'e.
27 ’Xel-la' dxebeza zri lazre' dxuca'ana' chee̱le. Dxunna' le'e xel-la' dxebeza zri lazre' chia'. Quebe dxunna' na ca dxelunna bénneache xel-la' dxebeza zri lazre'. Quebe cuele gunne xue, ne quebe zrébele. 28 Ba bénele gunnéa' wexá'a, ne welá'a súale̱na' le'e xetú. Chela da li nazrí'ile neda', suale xel-la' dxebé, lawe' da xexá'a naga zua Xra', na' nácadxa Le̱' szren ca neda'. 29 Da nigá dxapa' le'e na'a nédxula gate quebe ne gaca na, chee̱ gate gaca na, na' chéajle̱le chee̱ da dxennéa'.
30 ’Québedxa guchálajle̱teca' le'e da zren lawe' da ba za' da xriwe̱', da na' dxenná bea na lu xe̱zr la xu nigá. Da na' quebe seque na bi gune na neda'. 31 Caní dxal-la' gaca chee̱ xeleneze bénneache neda' nazrí'ida' Xra', ne dxuna' ca da gunná bé'ene̱' neda'. ¡Le chasa! ¡Le xebú'u nigá!