15
Jesús dxuchálaje̱' chee̱ lba uva ne chee̱ zruze na ca'
Gunná Jesús:
―Neda' naca' ca tu lba uva da naca na li lazre', na' Xra' naque̱' ca tu benne' dxá'ane̱' na. Le̱' dxechugue̱' zruze na ca' da quebe dxelebía na da zixre, ne dxun chi'e̱ zruze na ca' da dxelebía na da zixre chee̱ xelebíadxa na. Le'e nácale ca zruze na ca' da ba nun chi'e̱, ne̱ chee̱ dizra' da ba gucha' le'e. Le súaqueze gácale neda' tuze ca neda' tu zúale̱zqueza' le'e. Tu zruze xaga quebe gaca cuía na da zixre cheé̱zqueze na che quebe súale̱queze na xaga na'. Cá'anqueze le'e quebe bi gaca gunle che quebe tu gácazquezle neda' tuze.
’Neda' naca' bzrigu lba uva, na' le'e nácale zruze na ca'. Bénnea' naque̱' neda' tuze, na' neda' naca' le̱' tuze, naque̱' ca tu zruze na da dxebíale̱'e̱ na da zixre, lawe' da quebe bi seque' gunle che quebe gácale neda' tuze. Benne' quebe súate̱queze̱' nen neda' gaque̱' ca tu zruze na da dxugu na, na' bizre na. Xuluxutupe̱' zruze na bizre ca', ne xuluzré̱'e̱ na lu xi'.
’Che le'e súate̱quezle neda' tuze, ne quebe gusanle dizra' chia', waca nábale ca da dxaca lázrele, na' sile na. Xra' dxegá'ana szrene̱' gate nácale ca zruze na ca' da dxelebíale̱'e̱ na da zixre, ne caní gaca bea na nácale neda' tuze. Neda' nazrí'ida' le'e ca nazrí'i Xra' neda'. Chee̱ le̱ na' le súaquezle lu xel-la' zri'i lazre' chia'. 10 Che gunle ca da dxixruj be'eda' le'e, na' súate̱quezle lu xel-la' zri'i lazre' chia', ca dxuna' neda', dxuna' ca bdxixruj be'e Xra' neda', ne zúate̱queza' lu xel-la' zri'i lazre' chee̱'.
11 ’Neda' dxuchálajle̱na' le'e caní chee̱ súale lu xel-la' dxebé chia', ne chee̱ gaca du lazre' xel-la' dxebé chee̱le. 12 Cani naca da dxixruj be'eda' le'e: Le zri'i le sa' ljwézrele tule xetule ca neda' nazrí'ida' le'e. 13 Xel-la' zri'i lazre' da naca szrendxa naca bea na che tu benne' guzúe̱' xel-la' nabán chee̱' chee̱ gácale̱ne̱' bi ljwezre̱' ca'. 14 Le'e nácale bi ljwezra' che dxunle ca da dxixruj be'eda' le'e. 15 Québedxa xapa' le'e nácale bi we̱n zrin chia' lawe' da quebe neze bi we̱n zrin bi da gun xránabe'. Dxapa' le'e nácale bi ljwezra' lawe' da ba bzenda' le'e xúgute̱ da guzre Xra' neda'. 16 Le'e quebe gunné̱le neda'. Neda' gunnéa' le'e, ne ba nuzúa' le'e chee̱ gácale ca zruze lba na' da dxelebíale̱'e̱ na da zixre, na' tu súazqueze da zixre na'. Che gunle caní, na' Xra' gunne̱' le'e xúgute̱ da nábale lu La' neda'. 17 Da nigá naca na da dxixruj be'eda' le'e: Le zri'i le sa' ljwézrele tule xetule.
Bénneache chee̱ xe̱zr la xu nigá dxelecuídene̱' Jesús, ne cá'anqueze benne' chee̱' ca'
18 Nadxa gunná Jesús:
―Che bénneache dxelecuídene̱' le'e, dxal-la' cheajsá lázrele belecuídequeze̱' neda' nédxute̱. 19 Chela nácale le'e chee̱ xe̱zr la xu nigá, na' xelezrí'i bénneache le'e ca zaj nazrí'ine̱' le sa' ljwezre̱' ca'. Neda' ba gucá'a le'e ládujla bénneache chee̱ xe̱zr la xu nigá, na' chee̱ le̱ na' dxelecuide bénneache le'e lawe' da québedxa nácale xe̱zr la xu nigá tuze. 20 Le gusá lázrele da gucha' le'e, gunnéa': Netú benne' we̱n zrin quebe nácadxe̱' szren ca xrane̱'. Che guláu zi' xuzre̱' neda', cá'anqueze xelau zi' xuzre̱' le'e, na' che belune̱' ca dxenná dizra' chia', cá'anqueze xelune̱' ca dxenná dizra' chee̱le le'e. 21 Xúgute̱ da caní xelune̱' chee̱le lawe' da nácale chia', ne lawe' da quebe zaj núnbe'e̱ Xra' nasel-le̱' neda'.
22 ’Chela quebe bla'a neda', ne bchálajle̱na' benne' ca', quebe bi dul-la zaj nabague̱'. Na'a zaj nabágaqueze̱' dul-la 23 lawe' da nu benne' dxecuídene̱' neda', cá'anqueze dxecuídene̱' Xra'. 24 Chela quebe be̱na' neda' xel-la' waca zren ca' láwela benne' ca' ca da netú benne' quebe ne gune̱', na' quebe bi dul-la xelebágue̱'. Lácala ba belelé'ene̱' da ca', dxelecuídene̱' neda', ne dxelecuídene̱' Xra'. 25 Da nigá dxaca na chee̱ gaca li ca naxúaj na lu da nadxixruj bea na da zjácale̱ benne' ca'. Dxenná na: Belecuídene̱' neda' ne quebe bi da cale̱la be̱na' chee̱ benne' ca'.
26 ’Gate xida Bénnea' gácale̱ne̱' le'e, Bénnea' naque̱' Be' Lá'azxa, ne dxulé'ene̱' da li, Bénnea' sel-la' neda' waláz chee̱ Xra', Lé̱queze̱' xeche̱be̱' ca naca chia' neda'. 27 Cá'anqueze le'e weché̱bequezle ca naca chia' neda' lawe' da zúale̱le neda' nédxudaute̱.