4
Satanás da xriwe̱' dxilaj lazre' na ájala gusebaga na Jesús dul-la
(Mt. 4.1-11; Mr. 1.12-13)
Jesús, zúale̱ Be' Lá'azxa Le̱', bezé̱'e̱ xe̱gu Jordán, na' guché̱ Be' Lá'azxa Le̱' le̱'e̱ xixre' lawe' lataj. Na' guzúe̱' chua zra, na' Satanás da xriwe̱' gudilaj lazre' na ájala si xe̱ na Le̱'. Quebe bi gudagu Jesús da chua zra ca', na' ca gudé na' gudune̱'. Nadxa gunná da xriwe̱', guzre na Le̱':
―Che da li nacu' Lue' Zri'ine Dios, be̱n xelexaca xiaj caní xeta xtila.
Na' beche̱be Jesús:
―Naxúajqueze na lu xiche chee̱ Dios, dxenné̱': Quegá nen xeta xtílaze gaca ban bénneache, san cá'anqueze nen xrtizra' Dios gaca ban bénneache.
Nadxa da xriwe̱' guché̱ na Jesús tu xi'a sibe, na' chadite̱ ble'e na Le̱' xúgute̱ cue' xe̱zr la xu da zaj nnita lu xe̱zr la xu nigá, na' guzre na Le̱':
―Neda' gunna' Lue' ca naca xel-la dxenná bea nigá, ne xel-la szren chee̱ xúgute̱ xe̱zr la xu caní, lawe' da zaj xu'u da caní lu na'a neda', na' gunézruja' na nu dxaca lazra' gunézruja' na. Gunna' na chiu' che lue' guzú zribu' lawa', ne gucá'ana szrenu' neda'.
Jesús beche̱be̱':
―Gucuasa lue', Satanás, lawe' da dxenná xiche chee̱ Dios, dxe̱'e̱ bénneache: “Bca'ana szren Xranu' Dios, ne be̱n zrin chee̱ tuze Le̱'.”
Nadxa da xriwe̱' na' guché̱ na Jesús lu xe̱zre Jerusalén, na' bcuén na Le̱' xichaj ze'e xudau', na' guzre na Le̱':
―Che da li na' nacu' Zri'ine Dios, guxrite' nigá cheajxe̱zu' lu xu, 10 lawe' da lu xiche chee̱ Dios dxenné̱':
Dios gusebague̱' gubáz chee̱ xabáa chee̱' ca' xuluxue̱' Lue'.
11 Xelechísaqueze̱' Lue' nen ne̱'e̱,
chee̱ quebe gaca we̱' ni'u lawe' xiaj ca'.
12 Jesús beche̱be̱':
―Cá'anqueze naxúaj na lu xiche chee̱ Dios, dxe̱'e̱ bénneache: “Quebe guchínenu' ca dxaca lazru' Xranu' Dios.”
13 Gate da xriwe̱' québedxa bezrela lazre' na ájala gun zréaje na Jesús, na' becuasa na tu chi'i.
Jesús dxune̱' zrin chee̱' naga nababa Galilea
(Mt. 4.12-17; Mr. 1.14-15)
14 Na' Jesús bezrine̱' Galilea, ba nápale̱'e̱ xel-la waca chee̱ Be' Lá'azxa, na' ca naca xé̱zredu ca' zaj nababa na' buluchálaj bénneache ca naca xel-la waca chee̱'. 15 Jesús bsé̱dene̱' benne' ca' tu tu lu xudau' ca', na' xúgute̱' belúe lá'ane̱' Le̱'.
Jesús dxexezrine̱' Nazaret
(Mt. 13.53-58; Mr. 6.1-6)
16 Nadxa Jesús bezrine̱' Nazaret, xe̱zre naga bgule̱'. Lu zra dxulupá'ana benne' judío ca' guxú'e̱ lu xu'u ga na' dxelezraga benne' judío ca', ca xu'u lawe̱' dxune̱', chee̱ gulabe̱' da naxúaj na lu xiche chee̱ Dios. 17 Buludée̱' Lu ne̱'e̱ xiche naga naxúaj dizra' bzuaj Isaías, benne' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios, na' gate gusálaje̱' na, na' blabe̱' naga naxúaj da dxenná:
18 Be' Lá'azxa chee̱ Xránadxu zúale̱ne̱' neda',
lawe' da guqué̱'e̱ neda' chee̱ guchálajle̱na' benne' baxache' ca' dizra' chawe' chee̱'.
Gusel-le̱' neda' chee̱ xexuna' benne' ca' quebe chawe' zaj zue̱',
ne chee̱ guzenda' benne' ba zaj nadxéaje̱' lu da zrinnaj, waca xelelé̱',
ne chee̱ xexuna' lau benne' la chul-la ca',
ne chee̱ guselá' benne' dxelezaca zi'e̱,
19 ne chee̱ guzenda' bénneache ba bzrin zra Xránadxu Dios gucá'ane̱' le̱' chawe'.
20 Nadxa Jesús butube̱' xiche na', na' bdee̱' na lu na' benne' dxuxúe̱' xu'u na', na' bebé'e̱. Xúgute̱ benne' zaj zre̱'e̱ lu xu'u na' dxelenné̱'e̱ Le̱', 21 na' Jesús guzú lawe̱' dxe̱'e̱ benne' ca':
―Na'a zra guca ca da naxúaj na laule le'e.
22 Xúgute̱' gulenné̱' chawe' chee̱ Jesús, ne belexebánene̱' ca naca dizra' chawe' da dxuchalaje̱'. Na' buluche̱be ljwezre̱':
―¿Quegá benne' nigá zri'ine José?
23 Jesús guzre̱' le̱':
―Da líqueze le'e we̱le neda' dizra' nigá: Lue', benne' dxexúnu' benne' we̱' ca', bexún cuinu', ne xe̱le neda': Ca da bénentu' be̱nu' lu xe̱zre Capernaum, cá'anqueze be̱n na lázriu' nigá na'a.
24 Nadxa gunná Jesús:
―Da li dxapa' le'e, tu benne' dxuchálaje̱' waláz chee̱ Dios, quebe nu dxue le̱' ba lá'ana lazrie̱'. 25 Dxapa' le'e, gulezrá' nu'ula zan ba gulate benne' chee̱' lu xe̱zr la xu Israel ca lu zra guzúa Elías, benne' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios, gate na' quebe guca xiuj chun iza xugachaj, ne gúcale̱'e̱ gubina' ca naca xe̱zr la xu na'. 26 Dios quebe gusel-le̱' Elías lau netú nu'ula, nate benne' chee̱', zue̱' xe̱zr la xu Israel. Gusel-le̱' le̱' lau tu nu'ula, nate benne' chee̱', zue̱' lu xe̱zre Sarepta, da zua na gagu naga dxe' xe̱zre Sidón. 27 Cá'anqueze gulezrá' benne' zan benne' dxeledxé'ene̱' we̱' guzru' lu xe̱zr la xu Israel ca lu zra guzúa Eliseo, benne' bchálaje̱' waláz chee̱ Dios, na' netúe̱' quebe bexaque̱'. Tuze Naamán, benne' xe̱zr la xu Siria bexaque̱'.
28 Gate belén benne' ca' zaj zre̱'e̱ xu'u na' da nigá, na' belezrá'ale̱'e̱. 29 Na' gulase̱', ne belexebéaje̱' Jesús xe̱zre na', na' beleché̱'e̱ Le̱' dxu'a chjéaj naga zria xe̱zre na', chee̱ xuludxixre̱' Le̱' na'. 30 Na' Jesús bedée̱' ládujla benne' ca', na' bezé̱'e̱ zexíaje̱'.
Jesús dxexune̱' tu benne' xu'e̱ be' xriwe̱'
(Mr. 1.21-28)
31 Nadxa Jesús bexíaje̱' Capernaum, tu xe̱zre nababa Galilea, na' guzú lawe̱' dxusé̱dene̱' benne' ca' lu zra lá'azxa chee̱ judío ca'. 32 Belexebánene̱' ca naca da dxusé̱dene̱', lawe' da dxuchálaje̱' ca tu benne' nape̱' xel-la dxenná bea.
33 Lu xu'u na' zua tu benne' xu'e̱ be' xriwe̱', na' dxebezre xe̱'e̱, 34 dxenné̱':
―Bsan netu'. ¿Bizr chee̱ na' dxunu' netu' ze̱de, Jesús, benne' Nazaret? ¿Za'u guzría xi'u netu'? Neda' núnbe'a Lue', ne nezda' nacu' benne' lá'azxa chee̱ Dios.
35 Jesús gudil-le̱' be' xriwe̱' na', dxenné̱':
―Zrize guzúa. Bsan benne' biu nigá.
Nadxa be' xriwe̱' na' gudín na bénnea' xu lau xúgute̱ benne' ca', na' bedxúaj na lu xichaj lázrdau bénnea', ne quebe bi be̱n na chee̱'. 36 Xúgute̱' belexebánene̱', na' gulé̱' ljwezre̱':
―¿Bizra dizra' da caní? Benne' nigá dxenná bé'ene̱' be' xriwe̱' ca' nen dute̱ xel-la dxenná bea chee̱', ne nen xel-la waca, na' be' xriwe̱' ca' dxeledxúaj na.
37 Na' buluchálaje̱' ca naca chee̱ Jesús xúgute̱ lu xe̱zre ca' zaj nababa na'.
Jesús dxexune̱' xrna zru'ula Pedro
(Mt. 8.14-15; Mr. 1.29-31)
38 Nadxa bedxúaj Jesús lu xu'u na', na' guxú'e̱ lizre Simón. Xrna zru'ula Simón na' quebe chawe' zue̱', xú'ule̱'e̱ da la, na' gulata' xuene̱' Jesús xexune̱' le̱'. 39 Jesús gubigue̱'e̱ cuite̱', na' gudil-le̱' da la na', na' bedxúaj na. Ca ná'queze bexásate̱', na' guzú lawe̱' dxuseni'e̱ da xelawe̱'.
Jesús dxexune̱' benne' zan quebe chawe' zaj zue̱'
(Mt. 8.16-17; Mr. 1.32-34)
40 Ca dxebía gubizra, benne' ca' zaj nnita' benne' quebe chawe' zaj zue̱' lizre̱' belú'e̱ le̱' lau Jesús, na' Le̱' bze̱ ne̱'e̱ tu tu benne' ca', ne bexune̱' le̱'. 41 Cá'anqueze zánete̱ be' xriwe̱' belexedxúaj na lu xichaj lázrdau benne' ca'. Dxelenná na:
―Lue' nacu' Zri'ine Dios.
Jesús gudil-le̱' be' xriwe̱' ca'. Quebe be̱'e̱ na lataj xelenné̱ na, lawe' da zaj neze na naca Le̱' Cristo.
Jesús dxuchálaje̱' naga nababa Galilea
(Mr. 1.35-39)
42 Ca dxaní'sise̱', bdxuaj Jesús xe̱zre na', guxíaje̱' naga xeajsúe̱' tuze̱'. Na' benne' ca' belexexílaje̱' Le̱', na' belezrine̱' xuluzague̱' Le̱' chee̱ quebe xeze̱'e̱. 43 Jesús gunné̱':
―Dxun na ba xen guzenda' bénneache xezícadxa xe̱zrdu ca' ca dxenná bea Dios, lawe' da chee̱ guna' caní gusel-le̱' neda'.
44 Ca'an guca gudá Jesús ca naca xe̱zre ca' zaj nababa Galilea, na' bchálaje̱' lu xu'u naga dxelezraga judío ca' lu xe̱zre ca'.